تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر رشد مهارت های ظریف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار افت تحصیلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.152
نویسندگان
1دانشجو
2رئیس دانشگاه آزاد واحد رباط کریم
3عضو هیات علمی
چکیده
مقدمه: مهارت های حرکتی پایه زیربنای مهارت های تخصصی و ورزشی به شمار می رود و بر طبق تحقیقات، بیشترین پیشرفت در اجرای مهارت های پایه در دوران کودکی صورت می گیرد. از سوی دیگر متأسفانه هر ساله تعداد زیادی از کودکانی که نارسایی های آموزشی دارند، به علت عدم دسترسی به کمک مناسب و اینکه مشکلات آموزشی آنها به خوبی شناخته نشده است، مورد درمان قرار نمی گیرند. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر برنامه ی منتخب حرکتی بر مهارت های حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار افت تحصیلی پایه ی سوم ابتدایی شهرستان چالوس بوده است.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل بود. نمونه ی پژوهش را 30 دانش آموز پایه ی سوم مقطع ابتدایی که دچار افت تحصیلی بودند، از پنج مدرسه در شهرستان چالوس تشکیل دادند که به صورت تصادفی در2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این طرح از آزمون سنجش مهارت های حرکتی برونینکس- اوزرتسکی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون گروه تجربی به مدت 8 هفته و در هر هفته 2 جلسه و در هر جلسه 40 دقیقه، در برنامه منتخب حرکتی (بازی های حرکتی از نوع ظریف) شرکت کردند. این امر در حالی صورت گرفت که گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود ادامه می‌دادند.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه در متغیر پیشرفت تحصیلی و مهارت های حرکتی ظریف که شامل هماهنگی اندام فوقانی، سرعت پاسخ دهی وکنترل بینایی بود، تفاوت معنی دار آماری وجود داشت. به این معنا که برنامه حاضر توانست موجب بهبود رشد مهارت های حرکتی ظریف و در نتیجه مهارت های حرکتی پایه و همچنین پیشرفت تحصیلی شود.
بحث و نتیجه گیری: بازی نسبت به فعالیت های خشک و یکنواخت تاثیر عمیق تری بر کودکان دارد و می توان گفت در نظر گرفتن بازی های هدفمند و هدایت شده برای گروه برنامه تمرینی منتخب باعث بهره بردن بیشتر آنها و کسب نمرات بالاتر در پس آزمون شده است. برنامه تمرینی منتخب به علت قرار دادن فرصت تمرینی مناسب، از یک سو و داشتن برنامه ای که محتوای آن با رشد مهارت های حرکتی هماهنگ بوده است از سوی دیگر، توانسته تاثیر بیشتری بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و در نهایت پیشرفت تحصیلی گروه آزمون داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of selected program on fine motor skills development and academic achievement of students with academic failure
Authors
Nasim Rasouli, Abdolah Ghasemi, Saleh Rafiei
Abstract
Introduction: Fundamental motor skills is infrastructure of professional skills and sports. According to studies, the most progress in the implementation of fundamental skills occurs in childhood. On the other hand, unfortunately many of children that have educational failures every year due to lack of proper assistance and that educational problems are not well known, are not treated.
Methodology: The purpose of this current study was to investigate the influence of motor intervention on fine motor skills and academic achievement in third grade elementary students with academic failure in the town of Chalus. Semi-experimental method with pretest and post test control group. The sample included 30 third grade elementary students who are experiencing academic failure, formed from five schools in the town of Chalus that randomly assigned to two experimental and control groups were randomly divided into two experimental and control groups. In this research, we used sections of Bruininks -oseretsky test and self-made achievement test. After pretest the experimental group participate in motor intervention program for 8 weeks and 2 sessions per week and 40 minutes per session, While the control group continued their daily activities.
Results: Results showed that the co-variance between the two groups in educational achievement and fine motor skills, including upper limb coordination, speed of response and control of vision there was a statistically significant difference, it means the program can now improve fine motor skills, fundamental motor skills and academic achievement.
Discussion: Games have a stronger impact than dry and monotonous activities in children and we can say to consider targeted games and guided group exercise program would benefit them and earn higher scores in the post-test. Selected training program due to appropriate training opportunities on one hand, and having a program whose content has been coordinated with the development of motor skills on the other hand, have a greater impact on the development of fine motor skills and academic achievement experiment group.
Keywords
fine motor skills, academic achievement, academic failure, motor intervention