تاثیر عدم فعالیت بدنی، کیفیت غذا و احساسی خوردن بر عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در کارکنان شرکت نفت عسلویه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.153
نویسندگان
1کارمند/ عضو سازمان نظام پزشکی ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-
چکیده
مقدمه: عدم فعالیت بدنی، تغییرات نامطلوب در الگوهای غذایی و استرس ممکن است سبب افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی و مرگ و میر شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت بدنی، کیفیت تغذیه ای، احساسی خوردن و ارتباط آنها با عوامل خطر زای بیماری های قلبی عروقی بود.
روش شناسی: جامعه مورد مطالعه شامل 150 نفر پرسنل که به طور تصادفی انتخاب و به این مطالعه دعوت شدند. شاخص های تن سنجی و ترکیبات بدن توسط TANITA 418-BC اندازه گیری شد. سپس از آنها خواسته شد تا پرسشنامه Step wies WHO در مورد کیفیت رژیم غذایی، پرسشنامه احساسی خوردن TFEQ-R18، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ) را تکمیل کنند. قند خون ناشتا، لیپید پروفایل ها، و فشار خون در شرایط استاندارد اندازه گیری شد.
یافته ها: افراد مورد مطالعه در هفته به طور متوسط 5/1±4/21 واحد میوه یا سبزیجات مصرف و روزانه 0/3±7 ساعت (متوسط±SE) درشرایط کم تحرکی سپری میکردند. حدود 48% دچار اضافه وزن و حدود 23 درصد آنها چاق بودند. ارتباط BMI با فعالیت بدنی کم، و ارتباط رژیم غذایی ناسالم با BMI؛ رژیم غذایی ناسالم بااحساسی خوردن؛BMI و احساسی خوردن؛ سبک زندگی شیفت کاری با BMI؛ و ارتباط بین فشارخون سیستولیک با BMI، تری گلیسرید با BMI، قندخون ناشتا با BMI از نظر آماری معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری:این پژوهش نشان داد که کارکنان شرکت نفت در عسلویه دارای سطح پایین فعالیت فیزیکی هستند. همچنین چاقی به طور معنی داری با فعالیت کم بدنی، مصرف غذاهای ناسالم، احساسی خوردن و بسیاری از عوامل سندرم متابولیک در ارتباط بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of physical activity, quality of food and emotional eating on risk factors for cardiovascular disease the oil company employees Asalouye
Authors
Faramarz Kouchaki langroudi, Maghsoud Peeri
Abstract
Introduction: Lack of physical activity, adverse changes in dietary patterns and stress may increase the risk of cardiovascular disease and death and Mortality. The aim of this study was to assess physical activity, nutritional quality, emotional eating and their relationship with risk factors for cardiovascular disease.
Methodology: The study population included 150 randomly selected employees were invited to this study. Anthropometric indices and body composition were measured by the TANITA 418-BC. Then they were asked to complete Step wies WHO about the quality of food, emotional eating questionnaire TFEQ-R18, the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) to complete. Fasting blood glucose, lipid profiles, and blood pressure were measured under standard conditions.
Results: Subjects per week on average 21.4±1.5 servings of fruit or vegetables consumed and daily 7±0.3 hours (mean±SE) spent sedentary lifestyle conditions. About 48% were overweight and 23 percent obese. Correlation between BMI and low physical activity, and diet unhealthy BMI; unhealthy diet feeling of eating; BMI and emotional eating, lifestyle shifts with BMI; and the relationship between systolic blood pressure and BMI, TG and BMI, fasting blood sugar and BMI was statistically significant.
Discussion: This study showed that the prevalence of obesity and overweight in this study, higher than the national study (SuRFNCD-2007) and the number of hours a person spent the day in a sitting position even after controlling for confounding variables is significantly correlated with abdominal fat. Low levels of physical activity are employees of an oil company in Asalouye. Obesity significantly less physical activity, unhealthy eating, and emotional eating was associated with many factors of metabolic syndrome
Keywords
lack of physical activity, Cardiovascular Disease, Body composition, anthropometric indices emotional eating, shift