چارچوب نقطه چالش: چگونگی استفاده از آن در توانبخشی و افزایش کارایی حرکتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.154
نویسندگان
1استادیار- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه تهران
2.دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،
چکیده
مقدمه: چارچوب‎نقطه‎چالش یک دیدگاه تئوریکی مهم برای فهم اثرات متغیرهای تمرینی در یادگیری حرکتی می باشد. با توجه به این چارچوب، متغیرهای تداخل زمینه ای و بازخورد آگاهی از نتیجه رابطه تنگاتنگی با سطح مهارت یادگیرنده و دشواری تکلیف مورد یادگیری دارند. در حقیقت این چارچوب چندین عامل دخیل در یادگیری را بصورت یک پروتکل واحد نشان می دهد. بیش از یک قرن است که محققان و پژوهشگران به دنبال شناسایی موقعیت‌های تمرینی و فرایندهایی هستند که منجر به افزایش عملکرد وتسهیل یادگیری شود و استفاده از اصول یادگیری حرکتی از جمله دستکاری ارائه اطلاعات، برنامه ریزی تمرین، و سطوح کمک های فیزیکی، ممکن است روش بهینه‌ای برای بازآموزی مهارت حرکتی، حفظ، و انتقال آن در بیماران ضایعات مغزی و نخاعی از جمله بیماری مولتیپل اسکلروزیس باشد. لذا، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب‎نقطه‎چالش بر برخی اختلالات حرکتی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی‏، 22 فرد مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (4/5± 32 سال) از میان بیماران انجمن ام‌اس شهر اهواز به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش‌آزمون هماهنگی حرکتی از آن‌ها به عمل آمد. سپس، آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 12 جلسه (هفته‌ای سه جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای) به انجام تمرینات پرداختند و گروه کنترل تحت مداخله قرار نگرفتند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس مرکب و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری با سطح معنی‌داری 0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد هماهنگی حرکتی گروه تجربی در اثر مداخله مبتنی بر چارچوب نقطه چالش بهبود یافت و نسبت به گروه کنترل از توانایی حرکتی بالاتری برخوردار بودند (0/001≥P).
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق از چارچوب‎نقطه‎چالش مبنی بر این‌که اختلالات حرکتی گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در نتیجه پروتکل تمرینی چهار هفته ای بهبود یافت، حمایت کرد. همچنین اختلالات حرکتی گروه تجربی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت. بنابراین مربیان و کاردرمانان می توانند برای انجام مداخلات بالینی مؤثر برای بهبود تعادل و نوسانات قامتی در بیماران ام اس پروتکل تمرینی مربوطه را بکاربرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Challenges point framework: How to use it in rehabilitation and increase the motor efficiency
Authors
Jamal Fazzel, Masoud Zahiri
Abstract
Introduction: Challenge point framework is important theoretical perspectives for understanding the effects of exercise variable on motor learning.According to this framework, variables contextual interference and feedback knowledge of result have close relationship between skill level of the learner and the learning task difficulty . In fact, this framework involved the number of factors related in learning show just a to single protocol. More than a century, researchers seeks to identify training opportunities and process facilitate the learning that leads to increased performance and using the principles of motor learning, including the manipulation of information, planning, training, and level of physical assistance, may be the optimal approach to learning motor skills, preserve, and transfer it in the brain and spinal cord, including multiple sclerosis patients.So the aim of this study was to investigate the effect of exercise based on the challenges point framework on some movement disorders in patients with multiple sclerosis.
Methodology: In this semi experimental study, 22 patients with multiple sclerosis (M=32±4.5 years) among MS Society of Ahvaz were selected randomly and were divided into two experimental and control groups. Outset, 10-Meters Walking Test was performed as per-test. Then, experimental group’s subjects did the intervention for 12 sessions (three sessions of a week for 45 minutes) and control groups were not exercised. Data was analyses by multiple variance analysis and repeated measures variance and in p≤0.05 significant levels.
Results: Results revealed that the experimental group mobility was improved as a result of intervention based on the challenge point framework and mobility was higher in comparison to control group (p≤0.001).
Discussion: So this research supports the challenge point framework. Movement disorders of experimental group had improved relative to control group as a result of four week protocol. Also, movement disorders of experimental group noticeably developed in the post- test relative to pre-test. So instructors and practitioners can use the effective appropriate training protocol for clinical interventions to improve balance and postural fluctuations in MS patients.
Keywords
Multiple Sclerosis, Challenge point, Task difficulty, Motor coordination