تحلیل محتوای کیفی بسترهای بروز سوء رفتار در ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.155
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل بسترهای سوء رفتار در ورزشکاران است که با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.
روش شناسی: 17 مقاله در رابطه با سوء رفتار در محیط های ورزشی و بسترهای مرتبط با ورزش به‌صورت هدفمند انتخاب ؛و بر اساس رویکرد اِلو و همکاران(2014) یافته های آنها بررسی گردید. در مرحله دوم، 15 تن از ورزشکاران استان گیلان به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه شد .
یافته ها: نتایج این دو بخش،از طریق روش تحلیل واحدهای معنایی، چارچوب بندی و تحلیل تماتیک مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. به منظور موثق بودن نتایج و تحلیل ها از ممیزی پژوهش استفاده شد. نتایج بر اساس تحلیل تم‌ها و مقوله‌بندی های مفاهیم نشان داد که بسترهای بروز سوء رفتار در ورزش را می توان به سه دسته بسترهای محیطی(PESTLE)، بسترهای سازمانی و بسترهای فردی تقسیم کرد که در واقع نمایشگر تاثیر سه سطح کلان ، میانی و خرد بر بروز این پدیده در ورزش هستند.استرس و فشار،رقابت گرایی،بی عدالتی و جو تیمی ، روابط سیاسی و.... از زیر مولفه های مقوله های نام برده شناخته شدند.ضمنا برای هر یک از این بسترها، مقوله ها و متغیرهایی شناسایی شده اند که تبیین جامعی از بسترهای بروز سوء رفتار در ورزش فراهم می آورند. در نتیجه ، با این که متغیرهایی شناسایی شده، سبب بروزاشکال و مصادیق مختلفی از سوء رفتار می شوند؛ ولی در برخی از موارد می توان بسترها را کنترل و ارزیابی نمود و از بروز سوء رفتار در محیط های ورزشی پیشگیری کرد. نتایج حاصل از مصاحبه های ورزشکاران در تحقیق حاضر نشان داد بسترهای فردی بیشتر در بروز سوء رفتار اثرگذار است.
بحث و نتیجه گیری: با اینکه تا کنون هیچگونه تلاشی نظام مندی برای شناسایی بروز سوء رفتار در ورزش صورت نگرفته است؛ نتایج این تحقیق می تواند با شناخت مقدماتی بسترهای فردی سوئ رفتار، زمینه مناسب برای شناخت کامل و عمیق تمامی سطوح سوءرفتار فراهم آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Qualitative content analysis of misbehavior in sport
Authors
Zahra Taghipour, Rahim Ramezaninezhad
Abstract
Introduction: The goal of this research was finding and analyzing the basis of misbehavior in athletes, that was done by qualitative content analysis.
Methodology: On this way 17 articles have been investigated. These articles and related to misbehavior in sport environments, this investigation was based on Elo and his colleagues approach (2014). Then their finding has been studied in the second step of 15 athletes from Guilan province were selected purposefully and were interviewed.
Results: The results of these two steps were analysed by the method of the meaning components, frame work, and thematic analysis.Investigated survey was performed on the results and analysis because reliability was the aim of this study. On the base of themes and meaning categories the basis of abuse indication in sport. It can be classified in environmental (PESTEL), organizational, and individual analysis. It indicated the effect of advanced, intermediate, and basic levels of this phenomenon indication in sport.Stress and pressure, competition tendency, injustice basis, team atmosphere, political relationship and etc.are sub components. By the way for each of these components, categories and alternatives caused the demonstration of different kinds of misbehavior: some cases can be investigated and controlled in order to prevent misbehavior in sport environments. The results derived from athlete's interviews have shown that personal competencies are more influenced by misbehavior.
Discussion: Although no systematic and organized plan has been done for the detection of these misbehavior in sport, the results of this survey can provide quite a platform for the recognition of different levels for a primary knowledge of the so-called personal misbehavior. Expected in future studies, researchers field of sociology of sport's more to this topic.
Keywords
Qualitative content analysis, Abuse, sport environments