رتبه بندی مولفه های توسعه آموزش کارافرینی و گرایش به کسب و کار الکترونیک در هنرجویان تربیت بدنی هنرستان های فنی و حرفه ای با استفاده از Topsis فازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.156
نویسندگان
1دانشجو دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
2دبیر آموزش و پرورش
3استاد مدیریت ورزشی دانشگاه اراک
چکیده
مقدمه: امروزه از کارآفرینی به عنوان متغیری با نقش کلیدی در اقتصاد یاد می شود. تجربه های آموزش کارآفرینی در اکثر کشورها نشان می دهد با آموزش می توان کارآفرین تربیت کرد.توجه به این نکته ضروری است که به صرف گذراندن دوره های آموزش کارآفرینی، فرد کارآفرین نخواهد شد، بلکه باید نگرش مثبتی به کسب و کار نیز داشته باشد. از دیگرسو در تحولا ت دنیای کنونی، وزارت آموزش و پرورش به عنوان رکن اساسی تربیت سرمایه های انسانی، به تقویت روحیه کارآفرینی توجه ویژه داشته است. یکی از مصادیق اجرایی نمودن این راهکارها، رشد و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای یا به عبارت دیگر آموزش های هنرستانی است که کارآفرینی خصیصه بارز این گونه آموزش ها به شمار می رود.
روش شناسی: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مجموع های نمایا از مولفه های آموزش کارآفرینی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای انجام شد.برای دستیابی به هدف تحقیق، در مرحله اول از روش مرور نظام یافته و فن دلفی برای استخراج نشانگرهای آموزش کارآفرینی بهره گرفته شد. در مرحله دوم، با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، 63 نشانگر در قالب پنج مولفه دستهب ندی و رتبه بندی شدند.
یافته ها: توسعه رو ششناسی آموزش کارآفرینی،برنامه ریزی آموزش کارآفرینی، محتوای آموزش کارآفرینی، پژوهش درباره آموزش کارآفرینی، توسعه حرفه ای برای آموزش کارآفرینی ، دست اندرکاران آموزش کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی ،و ظرفیت سازی و توسعه نهادی برای آموزش کارآفرینی و کسب و کار الکترونیک از عوامل تاثیر گزار بر گرایش به کسب و کار الکترونیک بود.
بحث و نتیجه گیری: از دیدگاه اصولی، تلفیق هم هجانب هی آموزش کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای نیازمند در نظر گرفتن مولفه های مختلف نظام آموزش و تعریف رویکردها ونشانگرهای آموزش کارآفرینی به تفکیک هر مولفه است. این پژوهش نیز در همین راستا و با هدف شناسایی مولفه ها و نشانگرهای توسعه آموزش فنی و حرفه ای کارآفرینانه انجام شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Ranking of e-business development, entrepreneurship training and orientation to students in physical education in vocational schools using fuzzy Topsis
Authors
Fereshteh Samiei, Hamidreza Arianfar, Esfandiar Khosravizadeh
Abstract
Introduction: Today, entrepreneurship as a variable called a key role in the economy. On the other hand in the world of today, the Ministry of Education as a fundamental pillar of human capital education, special attention has to strengthen the entrepreneurial spirit. One of the examples of implementation of these strategies, the development of technical education and vocational training, in other words an entrepreneurial vocation that is characteristic of this type of training.
were used. In the second stage, using AHP and TOPSIS, 63 markers in the form of the five components of Nada and were ranked.
Methodology: Distinguishing the developing entrepreneurship education, planning entrepreneurship education, entrepreneurship education content, research on entrepreneurship education, professional development for entrepreneurship education, educators entrepreneurship, promote entrepreneurial culture, and capacity building and institutional development for entrepreneurship education and e-business of factors affect the trend in the electronics business.
Results: From the standpoint of principle, the integration of entrepreneurship education in technical education and vocational learning also need to consider the different components of the education system and the definition of entrepreneurship education clearing approaches for each component.
Discussion: This study also aimed to identify the components and indicators in this regard and the development of vocational and entrepreneurial training was conducted.
Keywords
entrepreneurship education, e-business. fuzzy Topsis