طراحی بیومکانیکی جورابهای تخصصی ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.157
نویسندگان
1دانشیار بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی، دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
پایپوش ها تاثیرات مناسبی در نیروی عکس العمل زمین و انرژی مصرفی ورزشکاران دارا هستند که کفی ها و کفش ها بیش از بقیه در این زمینه مورد تحقیق و کاربرد قرار گرفته اند. ما به طراحی و ساخت جورابهای تخصصی برای ورزشهای گوناگون می پردازیم که تحت تاثیر خواص بیومکانیکی تعامل بین کف پا و زمین در ورزشهای مختلف است، به عبارتی کف پا در هر ورزش تعامل خاص خودش را با سطح زمین داراست. اهمیت تاندون آشیل و بالطبع ضربات وارده به پاشنه و سینه پا در افراد والیبالیست و بسکتبالیست، تاثیر قوس کف پا یا آرچ ساپورت در دقت شوت افراد فوتبالیست، حمایت از تماس برخورد پاشنه با زمین و جداشدن آن از سطح زمین در افراد دونده دوی سرعت، و تاثیر پاشنه و میانه پا در ورزشکاران دوی ماراتن نمونه ای از خواص بیومکانیکی تعامل بین کف پا و زمین در ورزشهای مختلف می باشد.
فشارها و نیروها سبب سفت شدن بافت کف پا و دفورمیتی استخوانها می شود و با توجه به نوع ورزش می تواند این تغییرات منشا در خواص بیومکانیکی و تعامل بین کف پا و زمین داشته باشد. استفاده از متریالهای گوناگون، طراحی های آناتومیک و آیرودینامیکی و متد جدید در پایپوش ها که سعی بر ارائه محصولات تخصصی تر متناسب با نوع ورزش و راندمان بیشتر برای ورزشکار گردد. این نیازها در ورزش حرفه ای سبب نگرشی جدید درباره پایپوش ها و بازنگری درباره ساختار و تولید آنها گردد.
ما پس از بررسی موارد فوق اقدام به افزودن لایه ای از مواد ضربه گیر و انعطاف پذیر در جورابهای تخصصی متناسب هر ورزش پرداختیم که سبب پخش بهتر فشارها و تعدیل نیروها در نقاط پر تنش می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Biomechanical design of sports specific Socks
Authors
Ahmadreza Arshi, abbas parvandeh
Abstract
Footwear and appropriate effect on ground reaction force and energy that athletes insoles and shoes than in the field of research and application are located. We design and manufacture of specialized socks for different sports we affect the biomechanical properties of the interaction between the foot and the ground in various sports,In other words, soles of the feet in each sport has its own interaction with the Earth's surface. Achilles tendon and therefore the importance of blows to the heel and forefoot in volleyball and basketball chest, Arch support in the arch or accuracy of shot impact of football, supporting contact with the ground and detachable heel hit the ground in runners sprinting,And the impact of the heel and mid-foot in marathon athletes an example of biomechanical properties of the interaction between the foot and the ground in different sports.
Plantar pressures and forces hardening tissue and bone deformity And according to the type of sport can cause changes in biomechanical properties and the interaction between foot and land.The use of different materials, anatomical and aerodynamic design in footwear and new methods that try to offer more specialized products tailored to the type of exercise and be more efficient for the athlete.
This attitude led to new requirements in professional sports footwear and reviews about the structure of their production.
We then review the above steps to add a layer of cushioning material and flexible to fit any sport went professional in socks Which leads to a better distribution of pressures and layoffs in points is stressful.
Keywords
Socks, Biomechanics, Sports specific