مطالعه تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین شنا و مصرف ویتامین D بر سطوح کلوتو در بافت مغز موش‌های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.158
کد مقاله : 3731-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه مازندران
2دانشیار
3آموزش و پرورش
چکیده
مقدمه: استرس‌های اکسایشی نقش بسیار مهمی در پاتوژنز ام اس یفا می‌کنند؛ نتایج نشان می‌دهد شنا و مصرف ویتامین D باعث کاهش آسیب‌های اکسایشی می‌شود .پروتئین کلوتو نقش موثر در محافظت دستگاه عصبی در برابر استرس اکسیداتیو و دمیلیناسیون ایفا می‌کند.
روش‌شناسی: موش‌های صحرایی4 هفته‌ای ماده نژاد لوئیز، بعد از 2 هفته آشنایی با محیط جدید، به 9 گروه: 1-کنترل سالم، 2-کنترل ام‌اس،3- شم، 4- مکمل سالم 5- مکمل ام‌اس ، 6- شنا سالم، 7- شنا ام‌اس، 8- ترکیب مکمل و تمرین شنا سالم و 9- ترکیب مکمل و تمرین شنا سالم تقسیم شدند. تمرین شنا با 30 دقیقه آغاز شد که این مدت با افزایش پنج دقیقه روزانه به زمان تمرین, درهفته دوم به 60 دقیقه رسید و زمان 60 دقیقه تا پایان دوره تمرین ثابت بود؛ در طول تمرین با ثابت ماندن 60 دقیقه، به منظور ایجاد اضافه بار تمرینی، ‌سرعت و قدرت جریان آب از7 لیتر به 20 لیتر در دقیقه افزایش یافت.گروه مکمل به مدت 6 هفته، 2 نانوگرم ویتامین D ، یک روز در میان به صورت درون صفاقی دریافت کردند. در ابتدای هفته هفتم EAE القاء شد. بعد از بروز علایم، بافت برداری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونone way ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey صورت گرفت.
یافته ها: بین سطح کلوتو بافت مغز گروه کنترل ام‌اس با گروه کنترل سالم تفاوت معناداری وجود داشت (P=0/001). تفاوت میانگین گروه تمرین ام‌اس با گروه کنترل ام‌اس معنادار نبود (P≥0/05). بین سطح کلوتو بافت مغز گروه مکمل ام‌اس با گروه کنترل ام‌‌اس تفاوت معناداری وجود داشت (P=0/001). سطح کلوتو بافت مغز ترکیبی ام‌اس با گروه کنترل ام‌اس تفاوت معناداری داشت (P=0/001).
بحث و نتیجه گیری: پیش درمان با تمرین شنا به تنهایی نتوانست باعث حفظ سطح کلوتو در برابر تخریب نورونی ناشی از تزریق EAE شود اما مکمل ویتامین D به تنهایی و در ترکیب با تمرین توانست باعث افزایش سطح کلوتو بافت مغز شود و تاثیر محافظتی روی سطح کلوتو بافت مغز در برابر سم عصبی EAE بگذارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Preventive effect of vitamin D and swimming on level of Klotho in the brain tissue in experimental autoimmune encephalomyelitis
Authors
Fatemeh Fatemi, Ziya Falah Mohamadi, Abdola Fatemi
Abstract
Introduction: Oxidative stress has been suggested to play a role indemyelination and axonal damage in patients with MS. Vitamin D and swimming can reduce oxidative damages and help in the maintenance of brain cells. Klotho, protects neurons against the oxidative stress and demyelination.
Methodology: Female Lewis rats four weeks were divided into 9 groups:1- control sedentary; 2- EAE sedentary; 3- sham; 4- control vitamin D؛ 5- EAE vitamin D; 6- control exercise; 7- EAE +exercise; 8-Supplementation and healthy swim training and 9- EAE+ exercise+ vitamin D. Swim training began with 30 minutes those with higher daily five-minute workout time, the second week was 60 minutes and this time was fixed to the end of the training period. During the training period with an unchanged 60 Minutes, In order to overload training, Speed and power flow of 7 liters to 20 liters per minute increased. supplement Group received the amount of 2 ng of vitamin D for every other day. In order to induce EAE, Hindi guinea pig spinal cord were and 1: 1 with the adjuvant purchased from Sigma, were mixed and anesthetized the animals,4/0 Ml of the solution to each animal, and EAE model injected the base of the tail, and induced at the beginning of the seventh week of training. Immediately after the onset of symptoms, a biopsy was performed. Analyze data using ONE WAY ANOVA and Tukey POST HOC test
Results:there was difference significantly in Klotho levels of brain tissue of EAE sedentary compared with healthy control group (P=0.001). mean difference of EAE exercise group compared with the control group was not significant (P≥0.05). there was significant difference in Klotho levels of the brain tissue in EAE supplementation group compared with the control group (P=0.001).
Discussion: Pre-treatment with swimming training cant maintain the level of Klotho against EAE is induced neuronal damage But injections of vitamin D supplementation alone and in combination with exercise, increases the level of Klotho and protective effect on Klotho levels brain tissue and against neurotoxin EAE.
Keywords
swimming, vitamin D, Klotho, experimental autoimmune encephalomyelitis