اثر 8 هفته تمرین مقاومتی پایین تنه با ترتیب تمرینی مختلف بر پروفایل لیپیدی دانشجویان پسر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.160
کد مقاله : 3736-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش
2دبیرورزش
3آموزگارتربیت بدنی
4مدیر lnvsi
5آموزگار
6کارمند اداره کل آموزش وپورش گلستان
7دانشجو
چکیده
مقدمه: امروزه بیماری های قلبی-عروقی یکی از اصلی ترین علل مرگ و میر در دنیا است این درحالی است که اثرترتیب حرکتی تمرین مقاومتی برعوامل مرتبط بابیماریهای قلبی-عروقی به درستی مشخص نیست، لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی پایین تنه با ترتیب تمرینی مختلف بر پروفایل لیپیدیمردان جوان بود.
روش شناسی: 20 دانشجوی مردجوان تمرین نکرده با میانگین سن2/66±23/8سال و وزن4/96±67/43کیلوگرم به صورت داوطلب دراین مطالعه شرکت و به صورت تصادفی درگروههای تمرینی (شامل تمرینات مشابه اما اجرا،با توالی متفاوت برای سه جلسه در هفته باشدت 60تا80 درصد یک تکرار بیشینه) تقسیم شدند، ترکیب بدنی و نمونه های خونی آزمودنی هادرشرایط کاملاً مشابه دردو مرحله پیش آزمون و پایان هفته هشتم جهت سنجش درصد چربی ،توده عضلانی و نیمرخ لیپیدی اندازه گیری شد.
یافته ها: آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر نشان داد،درگروه تمرین باترتیب تمرینی از عضلات بزرگ به سمت کوچک موجب افزایش معنادار HDL و کاهش LDLگردید. مقادیر VLDLدر هر دوگروه تمرینی بعد از هشت هفته افزایش یافت ولی این افزایش به لحاظ آماری معنادار نبود. بعد ازهشت هفته در گروه تمرین از عضلات بزرگ به سمت کوچک مقادیرTG افزایش معناداری نسبت به پیش آزمون داشت. درصد چربی در هر دو گروه کاهش معنادار نسبت به پیش آزمون داشت(0/006<P).بعد از هشت هفته شاخص توده بدنی(P<0.030) و توده عضلانی (P<0.016) درمقایسه با پیش آزمون افزایش معناداری یافت.
بحث و نتیجه گیری: به نظرمی رسد تمرینات مقاومتی باترتیب تمرینی از عضلات بزرگ به سمت کوچک موجب تغییرات مطلوب دربرخی ازعوامل خطرزای قلبی- عروقی (کاهش درصدچربی وافزایشHDL) می شود،که می تواند باعث پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی درافرادبی تمرین گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks of lower body resistance training with different order on the lipid profile in male students
Authors
Masoud Zamani, Hasan Ali Gholami, Hadis Raftari, Mahmood Ghorbani, Hossein Ali Esmail far, Hossein Ali Rezaee khoshdaregi, Maryam Zamani
Abstract
Introduction: Today, cardiovascular disease is one of the main causes of death in the world while impact of resistance training with different order pattern on risk factors associated with cardiovascular disease not clearly known, therefore, intends to examine operation of different resistance training patterns on lipid profile in young males for eight weeks
Methodology: 20 unrehearsed college students with average age of to 23.8±2.66 and average weight 67.43±24.96 voluntarily attended this study. They were randomly divided into practice groups.( Includes the same exercises but performed with different orders for 3 sessions during 8 weeks with %60 to %80 of a maximum repetition) , Body composition and blood samples of subjects similar conditions in both pre-test and the end of the eighth week was measured to assess the Body fat percentage, muscle mass and lipid profile.
Results: Repeated measures ANOVA indicated that HDL had a significant increases (P<0.00.),and a significant reduction in LDL(P<0.005),in large muscle to small group exercises. VLDL values had significant increases compared to the pretest phas in both groups, but there was no significant difference. . After eight weeks of training in large muscles to the small muscles group , a significant increase in triglycerides compared to pre test(P<0.002).The the fat percentage in both groups was significantly lower than that pre test(P<0.006). After eight weeks, body mass index (BMI)(P<0.030), and muscle mass (P<0.016) have significant increases compared to the pretest phas in both groups
Discussion: It seems that resistanse training order with large to small muscle group make desirable changes in some cardiovascular risk factors, i.e., reduction in lipid percentage and increase in HDL—the facts which could bring about prevention of cardiovascular diseases in unrehearsed individuals.
Keywords
Lower body resistance training, order training, Lipid profile, male students