اولویت بندی موانع ورزش تفریحی زنان کارمند خراسان رضوی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHP
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.161
کد مقاله : 3741-10THCONF
نویسندگان
پژوهشگاه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: تحولات قرن حاضر نشان از تغییرات مهم اجتماعی و اقتصادی دارد. هر چه به تمدن کنونی یا تمدن صنعتی نزدیکتر شده‌ایم، مقولۀ تفریح به عنوان یک نیاز خاص جوامع بشری نمایانتر شده است. ورزش تفریحی بانوان به دلیل اهمیت نقش زنان در جامعه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطۀ ورزش قلمداد می‌شود. امروزه جمعیت زیادی از بانوان علاوه بر نقش‌های مختلف درون منزل، در چرخة اقتصادی جامعه فعال هستند که این باعث افزایش فشار کاری برایشان می‌شود. این امر محققین زیادی را به تحقیق بر روی این زمینه واداشته است. هدف از این پژوهش اولویت بندی موانع ورزش تفریحی بانوان کارمند خراسان رضوی با استفاده از نرم افزار AHP بود.
روش شناسی: پس از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مقالات علمی انجام شده در زمینة موانع ورزش تفریحی بانوان، موانع پیش روی ورزش تفریحی بانوان استخراج و پرسشنامه‌ای محقق ساخته طراحی شد. روایی پرسشنامه (صوری و محتوایی) با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و آلفای کرونباخ آن جهت تایید پایایی 0/80 بدست آمد. موانع استخراج شده شامل موانع فرهنگی، موانع فردی، موانع اجتماعی، موانع خانوادگی و موانع امکاناتی و اقتصادی بودند. جهت رتبه‌بندی موانع شناسایی شده، نظرات 20 خبره استانی در زمینة ورزش تفریحی بانوان کارمند گردآوری و با روش AHP و نرم افزار expert choice11 تحلیل شد.
یافته ها: از منظر خبرگان ورزش تفریحی استان موانع پیش‌روی ورزش تفریحی بانوان کارمند به ترتیب اولویت شامل موانع فردی(کمبود وقت و مشغله زیاد، تنبلی و ...)، موانع خانوادگی (تعهدات و وظایف مرتبط با فرزندان و خانه، ...)، موانع اجتماعی (عدم حمایت ادارات از ورزش، ...)، موانع فرهنگی (وجود فرهنگ مردمحوری، نگرش منفی دیگران، ...)، موانع امکاناتی و اقتصادی (هزینه شرکت در کلاس ورزش، دوری سالنهای ورزش، ...) شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش تفریحی در سلامت جسمانی و روانی زنان کارمند در جامعه امروزی، توجه ویژه جهت رفع موانع پیش روی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درنظرگیری تمهیدات موثر از جانب تصمیم گیرندگان می-تواند گامی موثر در جهت پیشبرد فرهنگ ورزش و سلامت در جامعه زنان کارمند استان باشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritize the barriers to women's sport entertainment of Khorasan Razavi employee with AHP Analytic Hierarchy Process
Authors
Elahe Saadati Far
Abstract
Introduction: Social and economical developments of the present century shows important changes. Whatever the current civilization or civilizations closer industrial, leisure category specific needs as a human being is visible. Recreational sport for women because of the importance of women's role in society is considered as one of the key issues within the sport. Today, a large number of women, in addition to various roles within the home, are active in community economic cycle, thereby increasing the pressure on them. This has led many researchers to research on this field. The purpose of this research is to prioritize barriers for women employees Khorasan Razavi recreational sports software using the AHP.
Methodology: After a literature review and evaluate scientific papers in the area of ​​recreational sport barriers for women, barriers to women's sports, recreation, mining and researcher-made questionnaire was designed. Validity (face and content) have been approved by experts and Cronbach's alpha of 0.80 was obtained for validation. Mining barriers include cultural barriers, personal barriers, social barriers, obstacles and barriers familial, and economic opportunities. To rank the barriers identified, of 20 provincial expert in the field of recreational sports for women employees collected and analyzed by AHP and software expert choice11.
Results: Social barriers (lack of administrative support from sports, ...), cultural barriers (male-oriented culture, negative attitudes, ...), facilities and economic barriers (cost of participation in class exercises, shunned gyms, ... ) were identified.
Discussion: Leveraging on effective measures on the part of decision-makers can be an effective step to promote sports culture and the health of women employees in the province.
Keywords
Recreational Sport, Women, employee, AHP