تأثیرفعالیت بدنی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.162
کد مقاله : 3742-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2استادیار دانشگاه تبریز
3دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی
چکیده
مقدمه: امروزه توجه به کودکان استثنایی فعالیتی مهم محسوب می‌شود به ‌طوری که اکثر کشورهای پیشرفته تلاش خود را جهت تربیت و آموزش این قشر جامعه بکار می‌برند. افزایش عملکردشناختی وحرکتی ازاهداف مهم است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر عملکرد تحصیلی (خواندن، نوشتن و ریاضیات) دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود.
روش شناسی: این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور20 کودک 7 تا 10ساله ازبین مدارس ابتدایی شهر تبریز به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند .ملاک ورود به آزمون در این طرح راست دست بودن، نداشتن نقص یا ناتوانی جسمی، عدم وجود سندرم داون و عدم بیش فعالی در آزمودنی‌ها بود.آزمودنی ها در دو گروه تمرینات ادراکی ـ حرکتی و گروه کنترل بر اساس سن و بهره هوشی همتاسازی شدند .برنامه‌به صورت 18 جلسه وهرهفته دوجلسه وهرجلسه45دقیقه انجام گرفت.قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پرسشنامۀ عصب روانشناختی کانرز 2004 توسط والدین آنان تکمیل شد.دراین تحقیق از تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان دادکه گروه تمرینات ادراکی ـ حرکتی درعملکرد تحصیلی خواندن (P=0.001)،نوشتن (P=0.001) و ریاضیات (P=0.011) نسبت به گروه کنترل عملکردبهتری داشتند
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده،اختلاف معنی‌داری بین گروه‌تجربی وکنترل در عملکردتحصیلی خواندن، نوشتن و ریاضی وجود دارد. با اجرای تمرینات ادراکی ـ حرکتی،درمقایسۀ نمره‌های پیش‌آزمون وپس‌آزمون گرو‌ه‌تجربی،این نتیجه به دست آمدکه گروه‌تجربی وکنترل تفاوت‌های معنی‌داری باهم دارندکه ناشی ازاجرای تمرین‌های ادراکی ـ حرکتی باآنان است.به طورکلی،چنین می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات ادراکی ـ حرکتی برپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی تأثیرمعناداری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of perceptual-motor exercise on educational performance of students with intellectual disability
Authors
Behrouz Ghorbanzadeh, Mohammad Rasoul Khodadadi, Maryam Lotfi
Abstract
Introduction: Today, paying attention to exceptional children has been regarded as an important issue in a way that most advanced countries tried to educate and train this specific part of their populations. In this field, increased cognitive and motor performance is an important goal. The purpose of this study is to study the effect of perceptual-motor exercises on educational performance (reading, writing and mathematics) of students with intellectual disability.
Methodology: This study was quasi-experimental and in a type of pretest and post test with control group. In this investigation, 20 children aged from 7 to 10 years were selected in a multistage randomized way from Tabriz primary schools Tabriz. Inclusion criteria were right handedness, absence of any physical deficiencies, absence of Down syndrome and hyperactivity among students. According to age and IQ the participants were divided in to two groups of perceptual-motor exercise group and control group. Programs were hold in 18 sessions, two sessions per week and 45 minutes for each session. Before the start training and the end of the last session were held pretest and post-test. At the beginning of the session's session and at the end of the last session, Conner 2004 neuropsychological questionnaire was completed by parents and the obtained data were analyzed by MANOVA.
Results: The results showed that perceptual-motor exercise group in reading (P=0.001), writing (P=0.001) and math (P=0.011 performed better than the control group. And therefore, perceptual-motor exercise had a great impact on the executive functions.
Discussion: In general, it can be concluded that the perceptual-motor training has significant impact on the educational achievement of students with intellectual disability.
Keywords
perceptual-motor exercise, reading, writing, mathematic, student with intellectual disability