مقایسه اثر تمرینات نوروفیدبک و تمرینات منتخب حرکتی بر عملکرد دست نوشته دانش آموزان دارای اختلال نوشتن حرکتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.163
کد مقاله : 3744-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
مقدمه: نوروفیدبک بر مبنای فرضیه ارتباط ذهن و بدن شکل گرفته شامل آموزش مغز برای افزایش توانمندی ها و عمل به شیوه ای بهینه، به منظور تجربه حالات رفتاری جسمانی شناختی و هیجانی سالم است. رسیدن به نقطه اوج عملکرد نیاز به آمادگی های جسمی و ذهنی توامان دارد. فنون آموزش ذهنی در کنار تمرینات بدنی و آموزش های فنی، به افراد کمک می کند تا از توانایی ها و استعداد های خود بیشترین فایده را ببرند.
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر تمرینات نوروفیدبک و تمرینات منتخب حرکتی بر عملکرد دست نوشته دانش آموزان دارای اختلال نوشتن حرکتی بود. این تحقیق از نوع تحقیق آزمایشی، طرح نیمه تجربی (پیش آزمون – پس آزمون) ومقایسه ای، با روش بالینی اجرا شده بود.
روش شناسی: نمونه آماری تحقیق 20 نفر از دانش آموزان (راست دست) پسر 9 تا 11 سال مدارس (ناحیه 4) شهر کرج که براساس آزمون اختلال نوشتن آقای فلاح چای دارای اختلال نوشتن بودند انتخاب شدند. باتوجه به طرح تحقیق این افراد به صورت تصادفی در قالب دو گروه ده نفره /10 تمرینی قرارگرفتند.گروه تمرینات منتخب حرکتی، مداخلات تمرینی مربوط به هماهنگی حرکتی- بینایی،کنترل حرکات ظریف، یکپارچگی بینایی حرکتی و هماهنگی چشم و دست را در هر هفته سه جلسه در مجموع دوازده/12 جلسه تمرینی اجرا کردند. گروه تمرینات نوروفیدبک به مدت دوازده جلسه و سه بار در هفته شامل پروتکل کاهش موج بتا و افزایش موج آلفا در نقطه C3 به مدت 20 دقیقه صورت گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون شاپیر – ویلک نشان دادکه توزیع داده ها در پیش آزمون و پس آزمون نرمال بودند. بنابراین از آزمون t همبسته برای مقایسه دوگروه استفاده گردید. تحلیل های آماری بااستفاده از نرم افزار spss نسخه 22 در سطح معنی داری 0/05 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین اثر دو روش مداخله تمرینی(تمرینات منتخب حرکتی و تمرینات نوروفیدبک) بر عملکرد دست نوشته دانش آموزان دارای اختلال نوشتن حرکتی تفاوت وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دو روش مداخله تمرینی بر پیشرفت عملکرد دست نوشته افراد دارای اختلال نوشتن حرکتی تفاوت وجود دارد اما، روش مداخله تمرینات منتخب حرکتی نسبت به تمرینات نوروفیدبک موثرتر می باشد. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که از روش مداخله تمرینات منتخب حرکتی می توان به طور موفقیت آمیزی برای پیشرفت عملکرد دست نوشته افراد دارای اختلال نوشتن حرکتی استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison Effects of Neurofeedback Training (NFT) and selected movement training on the handwriting performance of students withdDysgraphia
Authors
Mehdi Babak, Saeid Arsham, Farhad Ghadiri
Abstract
Introduction: Neurofeedback is based on the assumption of mind-body connection. It includes training the brain to increase capacity and acting in an optimum fashion, in order to experiencing healthy behavioral, physical, cognitive and emotional states. Achieving to peak performance requires both physical and mental fitness . Mental training techniques along with physical training and technical education help people to get the most benefits from their abilities and talents.
The aim of this study was to compare the Effects of Neurofeedback Training (NFT) and Selected Movement Training on Handwriting Performance of Students with Dysgraphia. This research conducted using quasi-experimental design (pretest - post-test) and Comparative design with clinical method.
Methodology: According to the test of dysgraphia (proposed by Fallahchai ),The 20 right-handed student boys (9 to 11 years old from Area 4 of Karaj) diagnosed and then selected for the proposes of this study. According to the study design, participants had organized in two training groups (10 participants in each group). The selected movement training Group performed training interventions related to visual- motor coordination, fine motor control, visual motor integration and eyes - hands coordination in three sessions per week for a total of twelve / 12 training sessions. Neurofeedback training group were performed training for 12 sessions, three times per week, they were performed decreasing beta and increasing alpha protocol at C3 for 20 minutes in each session.
Results: results indicated there was some differences between two intervention training methods (neurofeedback versus selected movements training) on handwriting performance of students with dysgraphia. This means, selected movement training intervention was more effective than neurofeedback training.
Discussion: Generally, the results of the present study indicate selected movement training method can successfully use to improve the performance of handwriting in students with dysgraphia.
Keywords
Neurofeedback, Selective movement training, dysgraphia, Handwriting, fine motor skills