اثر یک برنامه تمرین اصلاحی با کش ترابند بر طول عضله سینه‌ای کوچک، انعطاف پذیری کمربند شانه و شاخص‌ های ریوی دختران با شانه جلو آمده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.165
نویسندگان
1کارشناس ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
2دانشجو دکتری، حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
3مدرس تربیت بدنی/دانشگاه امام علی (ع)/تهران/ایران
چکیده
مقدمه: وضعیت شانه به جلو، بعنوان تغییر وضعیت ساکن کتف در صفحه ساجیتال تعریف شده است. این ناهنجاری تأثیری منفی بر شاخص های ریوی دارد. پژوهش حاضر، تأثیر تغییر طول عضله سینه ای کوچک بر کمربندشانه و عملکرد ریوی دختران با شانه به جلو مطالعه می کند.
روش شناسی: نمونه شامل20 نفر(10نفر تجربی، 10نفر کنترل) با وضعیت شانه به جلو 12-10 ساله که با صفحه شطرنجی غربالگری و به شکل تصادفی تقسیم شدند. پس از تکمیل فرم رضایت نامه، وضعیت شانه به جلو با دستگاه چهارگوش، طول عضله سینه ای با متر و ظرفیت حیاتی آهسته و فشاری و حداکثر حجم تهویه با دستگاه اسپیرومتر ارزیابی شد. برای ارزیابی انعطاف پذیری تاکننده های کمربند شانه ای و عضلات سینه ای شکمی از آزمون های بلند کردن دست از زمین و باز کردن تنه در حالت درازکش استفاده شد. آزمودنی ها با توجه به اندازه شانه به جلو، به دو گروه 10 نفره تفکیک شدند و گروه تجربی پروتکل اصلاحی درمانی 18 جلسه ای را اجرا کرد. از آزمون t همبسته برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد.
یافته ها: تمرین در گروه تجربی، باعث اصلاح ناهنجاری شانه به جلو (0/008=P)، افزایش طول عضله سینه ای کوچک (0/024=P)، افزایش انعطاف پذیری عضلات تاکننده کمربندشانه (0/008=P) و عضلات سینه ای شکمی (0/009=P)، افزایش SVC شش درصدی (0/008=P) و افزایش 4/6 درصدی FVC شد (0/02=P). همچنین درگروه کنترل تعییر معنی داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد تمرینات اصلاحی موجب بهبود وضعیت شانه به جلو، طول عضله سینه ای کوچک و انعطاف پذیری عضلات تاکننده کمربندشانه و عضلات سینه ای شکمی دختران شد. تمرینات ارائه شده با اصلاح این ناهنجاری تأثیر معنی دار مثبتی بر SVC، MVVو FVC آزمودنی ها دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a corrective exercise program on pectoralis minor muscle variability, the shoulder girdle and pulmonary indexes forward shoulder in girl students
Authors
Hossein Fakoor Rashid, Mahtab Najafi, Hekmat Ehsanbakhsh
Abstract
Introduction: Forward shoulder posture, defined as a sagital-plane or transverse plane scapular resting position change. Forward shoulder posture was negative impact on pulmonary indexes. In present research, is studying the effect of pectoralis minor length change over the shoulder girdle and pulmonary function in forward shoulder of girls are studying. Scale of pectoralis minor muscles shortening and grading is unknown and not in standards methodically.
Methodology: Sample consisted of 20 girl (10 girl in the experimental group, 10 girl in the control group) with forward shoulder posture, with a mean age of 10-12 years screening and were selected randomly. After completing consent form, forward shoulder posture with a double square, pectoralis minor muscle length with tape and slow and pressure vital capacity with a spirometer machine were assessed. Also to assess the flexibility of the shoulder girdle flexors and thoracic and abdominal muscles performed tests in order to lift your hands and open the trunk from the ground in the prone position was used. Subjects grouped according to the forward shoulder posture, then the experimental group perform corrective protocol consisted of strength-stretching exercises than thorax anterior muscles power was out for 6 weeks and 3 days a week. Paired t test was used for analysis (p = 0/05).
Results: Practice in the experimental group result in the forward shoulder deformity correction( p=0/008 ), increase the pectoralis minor muscle length( p=0.024 ), increases flexibility shoulder flexors( p=0.008 ) and thoracic - abdominal muscles( p=0.009 ), 6 percent increase in SVC and 4.6 percent in FVC ( p=0.02 ). In the training period, the experimental group has been progress and control group not progress.
Discussion: The results showed that perform selective corrective practices result in improve the forward shoulder, flexibility of the shoulder flexor and pectoral - abdominal muscles and pectoralis minor length in girls. Provided stretch- strength exercises with correction of this deformity are significant positive impact on the SVC, MVV and FVC in subjects.
Keywords
Pectoralis minor muscle, forward shoulder posture, pulmonary indexes, Corrective exercises