تأثیر مکمل گیری گلوکونات روی بر برخی از علائم کوفتگی عضلانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.167
نویسندگان
1مدیر تربیت بدنی
2معلم ورزش
3هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرج
چکیده
مقدمه:کوفتگی عضلانی یک حالت ناخوشایند در عضله است که با احساس درد، سفتی، ضعف و گرفتگی در عضلات درگیر همراه می باشد. با توجه به مکانیسم های مختلف ایجاد آسیب، روش های پیشگیری و درمانی متنوعی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد دفاع آنتی اکسیدانی طبیعی بدن در حین فعالیت های طولانی مدت و شدید قادر به مقابله در برابر رادیکالهای آزاد نمی باشد که این مسئله منجر به افزایش رادیکالهای آزاد نسبت به آنتی اکسیدانها می شود. محققین معتقدند پراکسیداسیون چربی می تواند با تخریب غشا لیپیدی سلول باعث افزایش خروج کراتین کیناز از سلول شود. از جمله ملاحظات تغذیه ای که امروز در دنیای ورزش کاربرد فراوانی دارد، استفاده از مکمل های تغذیه به منظور بهینه ساختن اجرای ورزشی است. در این راستا " گلوکونات روی" به عنوان عنصر ضروری در یک سری فرایندهای بیوشیمیایی حیاتی و مورد نیاز برای فعالیت بیش از 300 آنزیم درگیر است. هنگامی که سوپر اکسید دیسموتاز برای مقابله با آسیب ناشی از رادیکال های آزاد وارد عمل می شود، آنزیم های حاوی روی مانند کربنیک انهیدراز و لاکتات دهیدروژناز نیز در متابولیسم فعالیت ورزشی درگیر می شوند.
روش‌شناسی: 20 زن غیر ورزشکار داوطلب به صورت تصادفی در دو گروه همگن تجربی و کنترل قرار گرفتند. قبل و 48 ساعت پس از 50 فرود از روی نیمکت 60 سانتی متری به زمین، قدرت بیشینه عضلات چهار سر و همسترینگ، دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن مفصل زانو و کراتین کیناز اندازه گیری شده و مکمل گلوکونات روی به مدت 6 هفته روزانه یک کپسول 220 میلی گرمی درگروه تجربی و شبه دارو در گروه کنترل آغاز شد. بعد از 6 هفته مجددا پروتکل تحقیق اجرا و 48 ساعت بعد شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد مصرف مکمل روی بر تغییرات دامنه حرکتی مفصل زانو در حرکت باز کردن، قدرت بیشینه عضلات چهار سر و کراتین کیناز ناشی از کوفتگی عضلانی تأخیری تأثیر معناداری نداشته و نتوانسته است از کاهش دامنه حرکتی مفصل زانو ، قدرت بیشینه عضلات چهار سر و افزایش کراتین کیناز جلوگیری نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of short term zinc supplementation on some muscle soreness
Authors
Hossein Par, Layla Mirzaei amjad, Hosein Poorsoltani
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to assess the effects of short term zinc supplementation on some markers of muscle soreness due to eccentric training.
Methodology: 20 non-athletes woman (20.04 ± 1.08 years, 69.56 ± 6.14 kg, 168.58 ± 4.50 cm, 23.43 ± 5.02 body mass index) participated in this study voluntarily. Subjects were recruited and randomly assigned to one of two matched experimental (n=10) and control (n=10) groups. Two groups performed 50 repetitions at five sets (with 1 minutes of rest in between) of 10 repetitions of Drop Jumps (with 1 minute’s intervals) over 60 centimeter height boxes to ground. For eccentric contractions and muscle soreness occurrences at legs, maximal strength of quadriceps muscles by dynamometer, relaxed angle (RANG) of knee flexion by goniameter, and Creatine Kinase (CK) by blood samples, were measured at before and 48 hours post eccentric contractions.
Supplementation with zinc (1 capsules contain 220mg zinc) by experimental and Placebo (similar's capsules wheat flour) by control group are accomplished and continued for sex weeks (1 capsules per days, after diner). After 6 week’s subjects performed Drop Jumps and 48 hours post all factors were measured again.
Data were analyzed using independent sample t-test at the level of P=0.05.
Results: The results showed that zinc supplementation has no significant effect on changes in knee range of motion, maximal strength quadriceps and creatine kinase and couldn ot reduce the range of motion of the knee, quadriceps maximal strength and prevent an increase in creatine kinase. in spite of loading type (Drug or Placebo), resistance training results in significantly decreased knee joints flexion’s range of motion, decreased maximal strength of quadriceps muscles and increased serum creatine kinase.
Keywords
zinc supplementation, Maximal Strength, rang of motion, Creatine kinase