تاثیر 4 هفته فعالیت های بدنی منتخب با میله های فومی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.168
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
مقدمه: تجارب حرکتی از طریق شرکت در مداخلات تمرینی می تواند بر میزان رشد حرکتی کودکان موثر باشد. انتخاب وسایل مناسب و جذاب در تمرینات به عنوان فراهم سازهای رشد حرکتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 4 هفته فعالیت های بدنی منتخب با میله های فومی یا رشته های فومی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی بود.
روش شناسی: نمونه تحقیق شامل 30 کودک واجد شرایط پیش دبستانی شهرستان آران و بیدگل بود که از 2 موسسه انتخاب شدند و به دو گروه 15 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. برای بررسی رشد حرکتی از آزمون ارزیابی حرکتی کودکان 2- و برای بررسی رشد اجتماعی آزمودنی ها از آزمون رشد اجتماعی وایلند استفاده شد. گروه تجربی طی 4 هفته و هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه فعالیت های بدنی منتخب با میله های فومی را انجام دادند. میله های فومی جزو وسایل کمک آموزشی شنا هستند اما در سالهای اخیر در خارج کشور به منظور بازی های حرکتی در خشکی نیز استفاده می شوند. تمرینات با هدف تقویت مهارت های حرکتی پایه (دستکاری، استواری، جابجایی) به شکل منفرد یا ترکیبی به طور انفرادی یا گروهی طراحی شده بودند. گروه کنترل در این مدت به فعالیت های روزمره خود می پرداختند. پس از مداخلات تمرینی مجدداً آزمون های مرحله پیش آزمون از آزمودنی های دو گروه به عمل آمد. از روش آماری تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت بین میانگین های متغیرهای وابسته پس از یک دوره بازی با میله های فومی استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بازی های منتخب بر رشد مهارت های دریافت، پرتاب و تعادلی و همچنین رشد اجتماعی گروه کنترل اثر معنی داری داشت (005 > p)، اما اثر معنی داری بر رشد مهارت های دستکاری این کودکان دیده نشد (0/05 < p) .
بحث و نتیجه گیری: بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بازی های منتخب با میله های فومی امکان ایجاد تجارب حرکتی سودمندی را همراه با شرایط شاد و مفرح فراهم نموده است و به طور موثری بر برخی شاخص های رشد حرکتی کودکان پیش دبستانی اثرگذار بوده است. لذا توصیه می شود این بازی ها در مراکز پیش دبستانی به منظور تقویت مهارت های حرکتی دریافت و پرتاب و تعادلی کودکان استفاده شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 4-week physical activity training with noodle foams on motor and social development of preschoolers
Authors
Amin Gholami, Malihe Naeimikia, Elahe dehghan
Abstract
Introduction: Movement experience through participation in training interventions can be effective on the motor development of children. Selecting appropriate training instruments as motor development affordance is of particular importance. The aim of this study was to investigate the effect of 4-week physical activity training with noodle foams on motor and social development of preschoolers.
Methodology: The sample consisted of 30 eligible preschoolers, and were randomly divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups. Movement Assessment Battery for Children – 2nd Ed. and Vineland Social Maturity Scale were used to assess motor and social development respectively. The experimental group trained 4 weeks, 3 sessions of 45 minutes of physical activity performed with noodle foam. Noodle foams usually are used as swimming educational aids but in some other countries they are used in children’s active games on land. Activities were chosen to develop the fundamental motor skills (manipulation, locomotion and stability) individually or in combination for training in group or individually. The control group in this period performed their daily activities. After training period re-testing performed from both groups. The covariance statistical method was used to evaluate the differences between the dependent variable.
Results: The results showed that 4-week physical activity training with noodle foams effected significantly on catching, throwing and balance skills and also social development of the subjects (p< 0.05), but no significant effect on manipulation skills (p> 0.05).
Discussion: It is recommended that these program can be used in pre-school institutions in order to develop some motor skills and social maturation
Keywords
Motor development, social development, foam noodle