اثر چهار هفته ورزش لایفبال بر مهارت های تعادل، جابجایی و دستکاری زنان سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.169
کد مقاله : 3754-10THCONF
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
مقدمه: برای حفظ و توسعه حرکتی در سالمندی شرکت در فعالیت حرکتی ضروری است. اما انتخاب فعالیت حرکتی یا ورزش مناسب همواره یکی از دغدغه های سالمندان و مربیان آنها بوده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چهار هفته ورزش تفریحی لایفبال بر مهارت های تعادل و جابجایی و دستکاری سالمندان زن 60- 70 سال شهر تهران بود.
روش شناسی: به همین منظور تعداد 30 سالمند زن از منطقه 12 تهران انتخاب شدند. آزمودنی های تحقیق به 2 گروه 15 نفره تقسیم شدند. در ابتدا در پیش آزمون مهارت های تعادل و جابجایی و دستکاری از طریق آزمون توانایی حرکتی برونینکس که برای 40 سال به بالا تدوین شده است، سنجیده شد. این آزمون در بخش تعادل و جابجایی 17 آیتم (ایستادن با چشمان باز، ایستادن با چشمان بسته، راه رفتن بر روی خط، راه رفتن به پهلو، ایستادن بر روی یک پا با چشمان باز، بالا و پایین رفتن از استپ، راه رفتن به جهات متناوب) و خرده مقیاس چالاکی دست ها شامل 5 آیتم ( جابجایی سکه با دست برتر، جابجایی سکه با هر دو دست، نخ کردن مهره با دست برتر، نخ کردن مهره با دست غیر برتر، دوختن صفحه) می باشد. سپس به مدت 4 هفته 8 جلسه ای و هر جلسه 60 دقیقه گروه تجربی به انجام ورزش لایفبال پرداختند و گروه کنترل به انجام فعالیت های روزمره مشغول بودند. ورزش لایفال یک ورزش تطبیق داده شده با شرایط جسمانی سالمندان مستقل است که مشابه بسکتبال بوده و دارای قوانین ویژه است و اخیرا در کشور استرالیا ثبت و معرفی شده است. بعد از طی کردن دوره تمرینی مجددا متغیرهای وابسته سنجیده شدند.
یافته ها: نتایج بدست آمده از تحقیق توسط آزمون t مستقل و وابسته برای مقایسه بین گروهی و درون گروهی از میانگین نمرات استفاده شد. نتایج آزمون های آماری نشان دادند که ورزش لایفبال بطور معنی داری موجب بهبود در تعادل و جابجایی و دستکاری سالمندان شده است.
بحث و نتیجه گیری: توصیه می شود این ورزش تطبیقی به مربیان و مراکزی که سالمندان به فعالیت بدنی می پردازند معرفی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of four weeks of playing lifeball on balance and mobility and manipulation of old women.
Authors
Amin Gholami, Malihe Naeimikia, Shaghayegh Rezayi
Abstract
Introduction: For maintaining and developing motor mobility in old age motor activity is essential. However, selecting an appropriate physical activity or sport is a main concern for the elderly and their coaches. The aim of this study was to investigate the effect of four weeks of playing recreational lifeball on balance and mobility and manipulation of the 60-75 years old women. The results showed that lifeball sport significantly improved balance and manipulation and mobility of elderly. It is recommended that the adaptive sport lifeball can be introduced to coaches and seniors physical activity centers.
Methodology: 30 elderly women were selected and randomly divided into 2 groups of 15. Balance and mobility and manipulation skills were assessed by Bruininks Motor Ability Test. The balance and mobility subscale has 17 items (standing with open eyes, stand with closed eyes, walk on a line, side walking, standing on one leg with open eyes, up and down the steps, walk alternating directions) and subscale of manipulation has 5 item (transferring pennies with preferred hand, transferring pennies with both hand simultaneously, tiring with blocks in preferred hand, stirring with blocks in non preferred hand, sewing with a sewing board). Experimental group played lifeball for 4 weeks (8 sessions of 60 min.) but control group were engaged in daily activities. Lifeball is an adapted basketball developed for independent seniors, and has special rules. After training period dependent variables were tested again.
Results: The results showed that lifeball sport significantly improved balance and manipulation and mobility of elderly (p< 0.05). Discussion: It is recommended that the adaptive sport lifeball can be introduced to coaches and seniors physical activity centers.
Keywords
Elderly, Balance, Mobility, Manipulation, Lifeball