تاثیر حاد تمرینات ویبریشن تمام بدن بر سفتی اندام تحتانی حین هاپینگ
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.170
کد مقاله : 3757-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: سفتی از خواص مکانیکی ساختارهای ویسکوالاستیک است که محققین معتقدند سه کارکرد مهم در مکانیزم بدن دارد: سرعت توسعه نیرو در سیستم را تنظیم می کند، قابلیت ذخیره نیرو برای اجرای چرخه کشش-انقباض را تعیین می کند و میزان مقاومت سیستم در برابر اغتشاشات وارده (ثبات سیستم) را مشخص می کند و بنابراین می تواند بر مکانیک بدن در حین فعالیت تاثیر بگذارد. تمرینات ویبریشن کل بدن به عنوان یک نوع مدالیتی تمرینی-درمانی است که توسط ایجاد تحریکات مکانیکی نوسانی به تمام بدن و تحریک عضلات از طریق رفلکس های دوکی عمل می کند. مطالعات گذشته بهبودی در عملکرد عضلات، حسی عمقی، تعادل و کاهش درد پس از اعمال ویبریشن در طیف وسیعی از افراد جامعه را نشان داده اند. با مرور مطالعات مشاهده می شود تاثیر آنی تمرینات ویبریشن هنوز به خوبی مشخص نشده است و از طرفی باتوجه به نقش سفتی اندام در عملکرد ورزشی و آسیبها، این سوال مطرح است که آیا تمرینات حاد ویبریشن تمام بدن می تواند بر سفتی اندام تحتانی اثر بگذارد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر حاد تمرینات ویبریشن تمام بدن بر سفتی اندام تحتانی حین هاپینگ بود.
روش شناسی: تعداد 20 دختر ورزشکار به صورت اختیاری در این مطالعه شرکت کردند. قبل و بعد از یک وهله 4 دقیقه ای تمرین ویبریشن تمام بدن با شدت فرکانس 30 هرتز و دامنه 10 میلی متر، آزمودنی ها به صورت پابرهنه و دست به کمر هاپینگ ترجیحی، بیشینه و با فرکانس 2/2 هرتز روی صفحه نیرو انجام دادند (هر کدام 15 جهش) و داده های نیروهای عکس العمل زمین با فرکانس 500 هرتز جمع آوری شد. 5 تکرار وسط هاپینگ انتخاب و سفتی اندام تحتانی با تقسیم حداکثر نیروی عمودی اعمال شده بر جابجایی عمودی مرکز جرم محاسبه شد.
یافته ها: نتیجه آزمون آماری تی وابسته نشان داد یک جلسه تمرین حاد ویبریشن تمام بدن باعث افزایش معنی دار در سفتی اندام تحتانی در حین هاپینگ ترجیحی، بیشینه و با فرکانس 2/2 هرتز شد (0/05 ≥ P).
بحث و نتیجه گیری: احتمالا تمرین حاد ویبریشن تمام بدن می تواند با تاثیر گذاری بر عملکرد دوکهای عضلانی و اندام های وتری گلژی باعث افزایش سفتی اندام تحتانی شود و به این واسطه احتمالا می تواند بر عملکرد ورزشکار خصوصا در فعالیت های انفجاری تاثیر مثبتی بگذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Acute effects of whole body vibration training on lower limb stiffness during hopping
Authors
Mehrnoush Jamshidi, Ali Abasi
Abstract
Introduction: Stiffness is a mechanical properties of viscoelastic structures which researchers have believed it has three important function in body mechanism: it adjusts rate of force development in system, determine force storage capability for stretch-shorten cycle, and determine system resistant against perturbations (system stability). Therefore, stiffness can effects on body mechanics during activities. Whole body vibration training (WBVT) is an exercise-therapeutic modality which acts by transition of oscillating mechanical stimulation to whole body and stimulation of muscles through the muscle spindle reflexes. Previous studies have reported improvement in muscles function, position sense, balance and reduction in pain after WBVT in a wide range of people. However, the acute effects of WBVT still is not well defined and regarding the role of leg stiffness in sports performance and injuries, the question arise if acute WBVT can effect on lower extremity stiffness. The purpose of this research was to examine acute effects of WBVT on lower limb stiffness during hopping.
Methodology: Twenty athletic girls voluntarily participated in this research. Participants did preferred, maximum, and 2.2 Hz hopping (15 jumps per hopping) on force plate barefoot and with hands on waist, before and after a session of acute WBVT with 30 Hz frequency and 10 mm amplitude. The Ground Reaction Forces (GRF) during hopping were be recorded with 500 Hz frequency. The five middle preferred, maximum, and 2.2 Hz hopping were selected and lower limb stiffness were calculated by dividing maximum vertical GRF on the vertical displacement in center of mass.
Results: The results of paired sample t test showed there is significant increase in lower limb stiffness during preferred, maximum, and 2.2 Hz hopping after one session of acute WBVT (P ≤ 0.05).
Discussion: Possibly, acute WBVT can increase lower limb stiffness by effects on muscle spindle and Golgi tendon organ, and therefore, it has positive effects on athletics performance, especially during explosive performances.
Keywords
Whole Body Vibration Training, Lower Limb Stiffness, Hopping