استخراج پارامترهای موتور کنترلی جهت توصیف چگونگی تأثیر هیپوتراپی بر گیت بیماران پارکینسونی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.173
کد مقاله : 3764-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشیار بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: رفتارهای حرکتی، متأثر از مسیرهای عصبی شامل مراکز کنترلی و حسگرها می‌باشند. بدین ترتیب مراکز کنترلی مسئول ایجاد تغییر در رفتارهای حرکتی می‌باشند. در این مطالعه، مدلسازی سیستم کنترلی بدن، به عنوان یک راهکار جهت توصیف نحوه تأثیر اصلاحی حرکات ورزشی ارائه شده است. همواره حرکات ورزشی در کنار سایر درمان‌ها، برای بهبود وضعیت مشکلات حرکتی مورد استفاده قرار گرفته اند.
روش شناسی: هیپوتراپی، برنامه‌ریزی طولانی مدت، کار‌درمانی و درمان فیزیکی است. در این روش درمانی از حرکات چند بعدی اسب، جهت بهبود بیماران با طیف گسترده‌ای از نیازهای جسمی، ادراکی، روانی، رفتاری و حرکتی استفاده می‌شود. یکی از بیماری‌هایی که هیپوتراپی بر آنها تأثیر مثبت دارد، بیماری پارکینسون است. در این مطالعه مسیرها و سیستم‌های عصبی مختل شده بر اثر بیماری پارکینسون، تا حد زیادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نحوه اثرگذاری هیپوتراپی بر افراد دارای بیماری پارکینسون، مشخص شده است.
یافته ها: به طور کلی نقش و اهمیت محرک‌ها، گیرنده‌ها و پیام‌های حسی مطرح است. گیرنده‌های وتری عضلات در دوک عضلانی، پیام-های حسی مربوط به مفاصل بدن، دستگاه دهلیزی(وستیبولار) و... را انتقال داده و بدین وسیله در فعالیت‌های حرکتی با همکاری دستگاه عصبی شرکت می‌کنند. پیام‌های حسی به نخاع و همچنین به سطوح بالاتر مراکز عصبی منتقل می‌شود و جهت انجام اعمال حرکتی به کار گرفته می‌شوند. همچنین حرکات ایجاد شده، فیدبکی برای دستگاه عصبی هستند که بصورت یک چرخه برای ایجاد حرکات بعدی دخالت می‌کنند.
بحث و نتیجه گیری: سیستم عصبی به فعالیت‌هایی که فرد به صورت ارادی انجام می‌دهد، در مقایسه با حرکات غیرارادی، پاسخ و عکس‌العمل شدیدتری نشان می‌دهد. بنابراین این نوع از حرکات، از پایداری بیشتری در مغز برخوردارند. بدین‌ترتیب نحوه اثرگذاری برنامه ورزشی این‌گونه قابل اثبات می‌باشد. بنابر شواهد می‌توان حدس زد که این تصحیح ایجاد شده در حرکات، در بین پردازش‌های تطابقی که به وسیله‌ی حسگرهای پیش بینی‌کننده‌ی اشتباهات می‌رسند، باقی می‌ماند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Extraction motor control parameters to describe the influence of hippotherapy on Parkinson’s disease gait
Authors
Faranak Mankavi, Ahmadreza Arshi
Abstract
Introduction: neural pathways, including control centers and the sensors affect Motor behaviors. Thus, the control center is responsible for changes in motor behaviors. In this study, modeling the control system of body, as a mechanism to describe the effects of exercise are presented. Always exercising along other therapies, have been used to improve mobility problems.
Methodology: Hippotherapy is a long-term planning, occupational and physical therapy. In the treatment of multi-dimensional movements of the horse, used to improve patients' with a wide range of physical, cognitive, emotional, behavioral and motor needs. One of the diseases that affect them positively Hippotherapy is Parkinson's disease. In this study, the pathways and neural systems impaired by Parkinson's disease, has largely been studied and finally the influence of Hippotherapy on people with Parkinson's disease, have been identified.
Results: Generally, the role and importance of stimulus, receivers and sensory messages considered. Fascinate muscle receptors in the muscle spindle transmit Sensory messages related to body joints and vestibular system. Thereby it participates in motor activities in cooperation with the nervous system. Sensory messages are transferred to the spinal cord and to the higher levels of nerve centers and employed for motor actions. Also the movements created are the feedback to the nervous system that is involved in one cycle to the next movement.
Discussion: nervous system is responding and reacting to the intentional activities of an individual more intensively, in comparison to the non-intentional activities. Therefore these types of movements have more stability in the brain. Thus the effect of sporting plan is provable. According to the evidences, the correction created in the movements between the accommodations processing that by mistake anticipate sensors is remaining.
Keywords
Sensory messages, control system, exercise movements, motor behavior, Hippotherapy