مقایسه متغیرهای کینماتیکی مفصل زانوی پای برتر بین دو پرش اسکوات با استفاده و بدون استفاده از دستگاه آویزشی تی آر ایکس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.174
کد مقاله : 3768-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی/دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
2دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
3عضوهیات علمی/دانشگاه باهنرکرمان
چکیده
مقدمه: آسیب‌های مفاصل اندام تحتانی از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد یک ورزشکار در طول زندگی ورزشی او می‌باشند. در این بین آسیب لیگامنت صلیبی قدامی زانو بسیاری از ورزشکاران را در معرض خطر قرار داده است. بررسی‌ها حاکی از این است که اغلب آسیب-های لیگامنت صلیبی قدامی در پی رخدادهای غیربرخوردی اتفاق می‌افتد که اشتباهات تکنیکی فرود همواره مورد توجه محققان بوده است. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه برخی پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو درفرود بعد از پرش اسکوات با استفاده و بدون استفاده از دستگاه آویزشی تی آر ایکس بود.
روش شناسی: 22 بازیکن مرد بسکتبال در تحقیق حاضر شرکت کردند. به منظور ثبت سه‌بعدی حرکات افراد از شش دوربین اپتوالکترونیک موشن آنالایزر با فرکانس نمونه‌برداری 200 هرتز استفاده شد. اطلاعات کینماتیک سه‌بعدی مفصل زانو و اندام تحتانی حین اجرای پروتکل پرش اسکوات و فرود پس از آن ثبت شد. داده‌های خام پس از اعمال فیلتر پایین‌گذر باترورث با فرکانس 8 هرتز تعدیل و پس از پردازش توسط فایل اکسل به نرم‌افزار متلب انتقال داده شده و سپس وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 23 شدند. از آزمون آماری t زوجی برای تعیین تفاوت بین متغیرهای مورد بررسی در دو حالت پرش و فرود پس از آن استفاده شد.
یافته ها: حداکثر خم شدن زانو در فرود بعد از پرش اسکوات با تی آر ایکس در مقایسه با حالت بدون تی آر ایکس به طورمعنی داری بیشتر بود. همچنین والگوس و چرخش داخلی زانو در فرود بعد از پرش اسکوات با تی آر ایکس در مقایسه با حالت بدون تی آر ایکس تفاوت معنی داری نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: استفاده از دستگاه آویزشی تی آر ایکس احتمالا کنترل بیشتری به ورزشکار برای فرود بعد از پرش اسکوات خواهد داد که به نظر می رسد با تمرین پرش اسکوات با تی آر ایکس دامنه حرکتی خم شدن بیشتری در زانو اتفاق می افتد. والگوس و چرخش داخلی زانو نیز کاهش بیشتری خواهند یافت که کنترل در این عوامل بیومکانیکی احتمالا خود باعث پیشگیری و کاهش ریسک آسیب های رباط صلیبی قدامی خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of parameters of knee joint kinematics of dominant leg between two squat jump with and without using TRX suspension System
Authors
Mohammad Reza Soudbakhsh, Mohammadreza Amirseyfaddini, Mohamad Taghi AmiriKhorasani
Abstract
Introduction: Lower limb joint injuries are among the factors affecting the performance of athletes during their career. In the meantime, the anterior cruciate ligament knee injury puts a lot of athletes at risk. Studies suggest that most anterior cruciate ligament injuries occur following non-contact incidents and technical landing errors have been in the spotlight of research. The objective of this study was to compare some of knee joint kinematics parameters in landing after squat jump with and without using TRX suspension system.
Methodology: 22 male basketball player participated in the study. In order to record three-dimensional movements, six optoelectronic camera motion analyzer with a frequency of 200 Hz sampling was used. All three-dimensional kinematics of the lower limbs and knee joint during squat jump and landing protocol after it was recorded. The raw data after applying Butterworth low-pass filter with a frequency of 8 Hz modulation and then processed by an Excel file and then transferred to MATLAB software were entered into SPSS version 23. The paired t-test to determine the difference between variables were then used in two modes jump and landing.
Results: There was a significant difference in the maximum knee flexion during landing after squat jump with TRX suspension system compared without TRX (p=0.001). Also knee valgus and knee internal rotation during landing after squat jump with TRX compared without TRX showed significant difference (p=0.001).
Discussion: Using TRX suspension system will probably great control to athlete during landing after squat jump which seems to training squat jump with TRX, maximum flexion occur on knee. Also knee valgus and internal rotation will great decrease that controlling of these biomechanical factor probably to cause prediction and reduction of risk factor in anterior cruciate ligament’s injuries.
Keywords
TRX, anterior cruciate ligament, Knee Valgus, 3D Kinematics, Squat Jump