مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.175
نویسندگان
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: شیوع شناسی ناهنجاری‌های وضعیتی دانش آموزان در ایران به صورت پراکنده و بر روی گروه‌های سنی مختلف با ابزار و رویکردهای متفاوتی انجام شده است درنتیجه پژوهشگران اعداد و ارقام متفاوتی از شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی این قشر ارائه نموده‌اند، این مسئله استناد به نتایج پژوهش‌های مختلف برای تعیین هرگونه اولویت‌بندی عمل و تصمیم گیری را دشوار می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند و فرا تحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی در دانش آموزان ایران انجام شد.
روش شناسی: با استفاده از ا کلیدواژه‌های مرتبط، مقالات چاپ‌شده در نشریات علمی ـ پژوهشی داخل و خـارج از کشـور طی سال‌های 1380 تا 1395 جمع‌آوری شد. در گام اول تعداد 617 عنوان مقاله با کلیدواژه‌ای جستجو از پایگاه‌های مختلف یافت شد. در مرحله بعد، 49 مقاله مرتبط با اهداف پژوهش برای بررسی دقیق انتخاب شدند. درنهایت بر اساس معیارهای ورود، 32 مقاله برای مرور نظام‌مند و فراتحلیل انتخاب داده‌های مقالات به کمک نرم‌افزار آماری جامع فرا تحلیل ویرایش دو محاسبه شدند. شاخص هتروژنی مطالعات با استفاده از آزمون I2 تعیین شد.
یافته ها: پس از احراز ناهمگونی مطالعات، از مدل اثرات تصادفی برای تخمین نقطه درصد شیوع ناهنجاری استفاده شد .نقطه تخمین شیوع ناهنجاری وضعیتی سر به جلو در دانش آموزان ایرانی به طور کل 16 درصد و برای پسران 15.2 درصد و دختران 16.9 درصد بود. نقطه تخمین شیوع ناهنجاری کایفوز در دانش آموزان ایرانی به طور کل 14.5 درصد و برای پسران 15.2 درصد و دختران 22.1 درصد بود. نقطه تخمین شیوع ناهنجاری لوردوز در دانش آموزان ایرانی به طور کل 38.2 درصد و برای پسران 30.6 درصد و دختران 47.6 درصد بود. نقطه تخمین شیوع ناهنجاری اسکولیوز در دانش آموزان ایرانی به طور کل 2.9 درصد و برای پسران 4.6 درصد و دختران 4.3 درصد بود.
بحث و نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از شیوع نسبتاً بالای ناهنجاری‌های ستون فقرات در دانش آموزان ایران است. با توجه به یافته‌های این پژوهش انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در دانش آموزان ضرورت دارد. دلایلی ازجمله روش‌های مختلف ارزیابی، مهارت آزمونگران با توجه به استفاده از روش‌های غربالگری، محل جغرافیایی، زمان و رده سنی دقیق آزمودنی‌ها می‌تواند از جمله عوامل اثرگذار بر ناهمگونی مطالعات و نتایج نهایی باشد. انجام مطالعات دوره‌ای همه‌گیرشناسی ناهنجاری‌های وضعیتی در بین دانش آموزان با روش‌شناسی واحد و همزمان با تعداد نمونه‌های تصادفی بالا در رده‌های سنی مختلف از هر دو جنس در سراسر کشور توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Systematic Review and Meta-Analysis of the Prevalence of Spine Postural Deviations in Iranian Students
Authors
Hamed Abasi, Fariba Mohamadi, Amir Shams
Abstract
Introduction: The studies related to the prevalence of postural anomalies among Iranian students are scattered and have been conducted on the various basis including different age groups, various tools, and approaches. As a result, different rates of Postural Deviations have been reported so far. Therefore, it is difficult to determine priorities for action according to the literature. This study aimed to systematically review and Meta-analyze the prevalence of spine postural deviations in Iranian students.
Methodology: Using the relevant keywords, published papers were collected from scientific journals during the years 2002 to 2016. In the first step, 617 articles were found from various databases. In the next step, 49 articles related to the research objectives were selected for detailed review. Finally, 32 articles were chosen to enter the study considering the inclusion. Comprehensive Meta-Analysis Software was used to calculate data. Heterogeneity of Studies was calculated using the I2 test.
Results: Confirming the heterogeneity by I2 test, the Random Effects Model was used to estimate the prevalence of postural deviations. the Prevalence estimate point of forward head posture in Iranian students was 16% in general, 15.2% for boys and 16.9% for girls. The Prevalence estimate point of kyphosis in Iranian students was 14.5% in general, 15.2% for boys and 22.1% for girls. The Prevalence estimate point of lordosis in Iranian students was 38.2% in general, 30.6% for boys and 47.6% for girls. The Prevalence estimate point of scoliosis in Iranian students was 2.9%, 4.6% for boys and 4.3% for girls.
Discussion: The results of this Meta-Analysis showed a high prevalence of spine postural deviations in Iranian students. According to our findings, it is necessary to implement preventative and corrective measures in school children. Reasons including measurement methods, examiner skills according to the screening methods, geographic location, time and age of the subjects could be among the factors influencing the heterogeneity of the studies and the final results. It is recommended to conduct periodical epidemiological studies on postural deviations among students considering the high number of random samples with the same methodology in different age classes of both sexes across the country.
Keywords
forward head, Kyphosis, Lordosis, Scoliosis