تعیین عوامل موثر در غربالگری بیماران پرفشارخون برای تجویز و یا قطع فعالیت‌بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.176
کد مقاله : 3773-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2استادیار فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: یافته‌های نوین اخیر نشان داده‌اند که فشار خون همه افراد در پاسخ به تمرین در یک جهت تغییر نمی‌کند و هنگام تجویز نسخه‌ ورزشی برای بیماران فشارخون در ابتدای فرآیند درمان توسط متخصصین قلب و عروق، وجود پیش‌آگهی و تعیین احتمال برای چگونگی و مقدار بروز سازگاری‌های ناشی از تمرین ورزشی در فشار خون افراد، بسیار کاربردی و بااهمیت است. همچنین پیش بینی مقدار خطر برای افراد فعالی که با کناره‌گیری احتمالی از فعالیت بدنی در آینده با مشکلات شدیدتری در فشار خون مواجه خواهند شد، می‌تواند در ارائه هشدار و پیشگیری از بروز عواقب ناگوار بسیار ضروری باشد. بنابراین در حال حاضر تعیین عوامل موثر در غربالگری بیماران پرفشارخون برای تجویز و یا قطع فعالیت‌بدنی بسیار ضروری است.
روش‌شناسی: تعداد 70 مرد میان‌سال غیرفعال داوطلب دارای فشارخون خفیف به طور تصادفی به دو گروه کنترل(13=n) و تجربی (57=n) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در برنامه تمرین هوازی(راه رفتن و دویدن (3 بار درهفته)، به مدت 40دقیقه و با شدت 60 تا 70 درصد از MHR) شرکت کردند و در ادامه دو هفته قطع فعالیت وجود داشت. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون خی‌دو، کاپا، تی‌همبسته، تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و رگرسیون خطی مرحله‌ای تحلیل شدند.
یافته ها: % 57/9 از آزمودنی‌های تجربی کاهش فشار میانگین سرخرگی(پاسخ‌دهی مناسب)، % 17/5 افزایش فشار میانگین (پاسخ‌دهی نامناسب) و % 24/6 از آنها عدم پاسخ (عدم پاسخ‌دهی) را تجربه کردند(15/89=P= 0/001،x2). در مرحله قطع فعالیت نیز %8/15 کاهش فشار میانگین، % 7/66 افزایش فشار میانگین و %7/17 عدم پاسخ را تجربه کردند(28/52=P=0/001،x2). مقدار تمام شاخص‌های خطر متابولیک در هر دو مرحله تمرین و بی‌تمرینی تغییر یافت، ولی وخامت کلی خطر متابولیک فقط در آزمودنی‌های دارای کاهش فشار میانگین معنی‌دار بود(0/05>P). معادله پیش‌بینی تغییر فشار میانگین در پاسخ به تمرین و در پاسخ قطع فعالیت به صورت زیر برآورد شد.
MAP change during training= (LDL×0.041)+((40-HDL)×0.133)+(BMI×0.45)+(Age×0.035)+(Map×-0.499)-26.78, R2:0.76, Estimation SE:2.30
MAP change during detraining= (Age×-0.049)+((Map-100)×-0.133)+3.71, R2: 0.26, Estimation SE: 2.51
بحث و نتیجه‌گیری: الگوی تغییر فشار میانگین سرخرگی بیماران پرفشارخون در پاسخ به تمرین متفاوت است و تمام شاخص‌های خطر متابولیک در پیش‌بینی نوع پاسخ‌دهی فشارخون به تمرین اهمیت دارند. به علاوه، با‌اینکه در افراد دارای خطر متابولیک بالاتر، مشارکت در تمرین هوازی احتمالا به پاسخ‌ نامناسب فشارخون منجر نمی‌شود، ولی به دلیل کمبود شواهد انتظار می رود که بتوان با تعیین فرمول‌های دقیق‌تر در آینده دستورالعمل‌های عینی‌ترس برای تجویز نسخه ورزشی از سوی پزشکان فراهم نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determining the influential factors in screening the hypertensive patients for prescription and/or cessation of physical exercise
Authors
Karim Azali Alamdari, Hadi Rohani
Abstract
Introduction: The recent novel findings have indicated that blood pressure (BP) does not change in response to training in the same direction in all hypertensive patients. Therefore, it is crucial to precisely predict the expected rate and direction of the changes in BP in response to physical exercise while cardiovascular experts prescribing exercise training for hypertensive patients in the early phases of the treatment process. Moreover, predicting the sever hypertension related problems after physical exercise deprivation could be instrumental for prevention of the catastrophic consequences in prone patients. Therefore, it seems the prediction of the future blood pressure response to exercise training and deprivation is warranted.
Methodology: 70 sedentary volunteer midlife men with mild hypertension randomized into experimental (Ex) and control groups. The Ex subjects participated in aerobic training (walking/running) program (24 sessions (3/wk) at 60 to 70% of MHR, 40 min per session) and there were two weeks of training cessation in the following. The data were analyzed using Pearson correlation and chi square goodness of Fit, Kappa, paired samples t and ANOVA foe repeated measurements and stepwise model regression tests. .
Results: 57.9% of experimental subjects experienced Good-Response (Decease of mean atrial pressure (MAP), 17.5% Bad Response (elevation of Map) and 24.6% No-Response (no change in MAP) to training respectively(X2=15.89, P=0.001). 15.8% of experimental subjects were also experienced Good Response, 66.7% Bad-Response and 17.7% No Response respectively (X2=28.52, P=0.001). All the Metabolic risk factors were significantly changed during both training and its cessation period, however; only in the Good Responders the changes of overall metabolic Z score was significant(p<0.05). The predictive equation for MAP response to training and also training cessation in experimental subjects was calculated as the following.
MAP change during training= (LDL×0.041)+((40-HDL)×0.133)+(BMI×0.45)+(Age×0.035)+(Map×-0.499)-26.78,R2:0.76, Estimation SE:2.30 MAP change during detraining= (Age×-0.049)+(Map-100)×-0.133) +3.71, R2: 0.26, Estimation SE: 2.51
Discussion: The responding pattern of BP following aerobic training is variable in between the subjects and all the metabolic risk factors are important in predicting the direction of MAP response to training. Additionally, although participation in aerobic exercise would not possibly lead to Bad-responding in those with high metabolic risk factors, because of a little body of available evidence it is expected that with determining the more precise equations in the future the more consistent guidelines could be developed for exercise prescription by the physicians.
Keywords
Blood pressure, Exercise Training, Responding Direction, Prediction