اثرات تمرین در ارتفاع متوسط بر فنوتیپ و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی لنفوسیتی در پاسخ به یک جلسه ورزش شدید
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.177
کد مقاله : 3774-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2استادیار فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: تاکنون الگوی خاص تمرین ورزشی که قادر به بهبود آمادگی جسمانی همزمان با افزایش مقاومت به مرگ و کهولت تکثیری لنفوسیت های ورزشکاران نخبه در مواجهه هیپوکسی با شدت متوسط باشد، هنوز شناسایی نشده است. همچنین در مورد تاثیر هیپوکسی متوسط بر مقدار مولکول های سولفوری سطحی لنفوسیت ها به عنوان مهم ترین عامل محافظتی ضداکسایشی آنها در برابر مرگ سلولی نیز اطلاعات روشنی فراهم نشده است. بنابراین در این تحقیق اثرات تمرین هوازی در شرایط هیپوکسی سیستمیک و یا فشار طبیعی بارومتریک بر مقدار فراخوانی و کهولت تکثیری زیررده های لنفوسیتی CD4+ و CD8+ و همچنین مقدار مولکولهای سولفوری سطحی آنها را در ورزشکاران نخبه بررسی شد.
روش‌شناسی: 46 مرد ورزشکارداوطلب نخبه به طورتصادفی در چهارگروه NC، HC، NE و HE جایگزین شدند. گروههای NE و HE به ترتیب به مدت 4هفته (5 روزهفته) در معرض فشار بارومتریک 570 و 700 میلیمترجیوه به رکابزنی پرداختند، درحالی که گروه های NC، HC درهمان شرایط بدون فعالیت باقی ماندند. دو وهله تست ورزش فزاینده در زمان قبل و بعد از مداخله اجرا شد و نمونه های خونی در هر وهله در طی سه مرحله جمع آوری شدند.
یافته‌ها: درتمام گروه ها فراخوانی زیررده هایCD8+ و همچنین تعداد هر دو زیرردهCD4+ و CD8+ دارای فنوتیپ کهولت تکثیری، بعد از هردو GXT افزایش یافت، ولی پس از بازیافت، تمام تغییرات معکوس شدند(0/05>P). تمرین در شرایط کم‌فشاری سبب کاهش مقدار تیول سطحی لنفوسیتها در زمان قبل و بعد از دومین GXT شد (0/05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: تمرین هوازی در شرایط کم فشاری در رابطه با فراخوانی و و کهولت تکثیری لنفوسیتها برای ورزشکاران نخبه هیچ مزیت اضافی ایجادنمی کند، ولی ممکن است که سبب مستعدشدن آنها به بروز استرس اکسایشی شود. تمرین ورزشی در شرایط هیپوکسی متوسط توسط ورزشکاران نخبه نسبت به تمرین در شرایط نورموباریک و یا مواجهه صرف با هیپوکسی متوسط، در رابطه با فراخوانی و و کهولت تکثیری لنفوسیت ها در پاسخ به به یک جلسه ورزش شدید در شرایط معمولی، هیچ مزیت اضافی ایجاد نمی کند. ولی این الگوی تمرینی قادر به کاهش مقدار مولکول های سولفوری سطحی لنفوسیت ها است که تصور می شود بدن را به یک وضغیت سرکوب ایمنی مستعدتر کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of moderate altitude training on lymphocyte phenotype and antioxidant capacity in response to acute intensive exercise
Authors
Karim Azali Alamdari, Hadi Rohani
Abstract
Introduction: An exercise pattern that improves physical fitness and simultaneously increases the resistance to lymphocyte death and senescence provoked by moderate intensity hypoxia, and whether it can affect lymphocytes surface thiol molecules level (-SH), as major cell antioxidants govern cell death pathways has not yet been established in well trained athletes. Therefore, we investigated the effects of endurance training with or without systemic hypoxia by elite athletes on CD4+ and CD8+ lymphocyte subsets mobilization and senescence and also their surface thiol levels.
Methodology: 46 volunteer elite male athletes were randomized into NC, HC, NE and HE groups. NE and HE groups were respectively exposed to barometric pressures equal to 570 or 700 mmHg cycling for 4 weeks, 5 days/week, while HC and NC groups were remained sedentary at the same conditions. Two graded exercise tests (GXT) were performed before (baseline) and after the interventions and blood samples were collected three time at both occasions.
Results: In all groups, mobilization of CD8+ subsets and population of senescent phenotypes of the both CD4+ and CD8+ were increased after both GXTs, however; these changes were reversed following the recovery period(P<0.05). HE were also decreased lymphocytes surface thiol levels before and after the second GXT (P<0.05).
Discussion: Hypobaric exercise training in elite athletes does not provide additional benefits rather than systemic hypobaric exposure or normobaric exercise training in connection with acute exercise induced lymphocyte mobilization and senescence. However, this regimen is capable to reduce lymphocyte surface thiol levels which is thought to can render the body to immunesuppression.
Keywords
Altitude, Exercise, Lymphocytosis, Cell Aging, Oxidative Stress