شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های شایستگی اجتماعی مدیران تربیت بدنی ناجا با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.178
کد مقاله : 3778-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2کارشناس آموزش/ناجا
3کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه: در تمامی سازمان‌ها مهمترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمان تأثیر می‌گذارد مدیریت است. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می‌گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت است. از طرف دیگر برخی محققان معتقدند توسعه‌یافتگی هر جامعه مرهون توسعه مدیریت در آن جامعه است و دلیل عقب‌ماندگی برخی جوامع را بایستی در توسعه‌نیافتگی و بی‌کفایتی مدیران آن جستجو کرد. در این راستا صاحب‌نظران مدیریت یکی از ویژگی‌های مدیر توسعه‌یافته را ویژگی‌های شخصیتی و دارا بودن توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص معرفی می‌کنند.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. در بخش اول تحقیق (مطالعه کتابخانه‌ای)، محقق به بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق پرداخت و مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار در هدف تحقیق را شناسایی کرد. این موارد در خلال مصاحبه‌های کیفی به‌عنوان راهنمای مصاحبه مدنظر قرار گرفت. در مرحله دوم، برای فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید و صاحب‌نظران درزمینه تحقیق استفاده شد مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. لازم به ذکر است درمجموع تعداد 15 مصاحبه با 15 نفر انجام پذیرفت و در این مرحله مؤلفه‌های تحقیق شناسایی شد.
یافته‌ها: درمجموع 3 شاخص (رفتاری، سیاسی و فرهنگی) و 12 زیرشاخص شاخص رفتاری: (رفتار شهروندی، استقلال فکری، شجاعت، قانون‌مداری، انعطاف و سخت‌کوشی)؛ شاخص سیاسی (بصیرت و تحلیل محیط سیاسی و جریانات سیاسی) و شاخص فرهنگی (اعتمادسازی، همدلی، نفوذ بر پرسنل و عملکرد مثبت واحد) شناسایی و مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های شایستگی اجتماعی مدیران تربیت‌بدنی ناجا با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. نتایج مقایسه زوجی معیارها نشان داد که شاخص رفتاری با وزن نسبی 0/629 از دیدگاه خبرگان بالاترین اهمیت، شاخص فرهنگی با وزن نسبی 0/266 در جایگاه دوم و شاخص سیاسی با وزن نسبی 0/106 در اولویت سوم قرار گرفتند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identify and prioritize sport managers' indices of social competence with respect to Police AHP approach
Authors
Zohree Rezaei, Morteza Mohamadi, Hosein Mansouri
Abstract
Introduction: In all organizations the most important element in reaching the goals of the organization affect the management. Director as the official representative of the organization to coordinate and enhance the effectiveness and success of the organization is headed in goals depends on how management practices (Naderian Jahromy, 2001). In this regard, management experts developed a feature director and the specific characteristics of their personality traits and abilities having (Farhi, 2001).
Methodology: The research, exploratory consecutive mixed. In the first part of the study (study library), the researchers related to the subject of studies and research aimed to identify the main components and influential. These qualitative interviews during the interview was considered as a guide. In the second stage, the process of gathering information from semi-structured interviews with professors and experts in the field was used to saturate the comments continued. The total of 15 interviews were conducted with 15 patients and research components were detected at this stage.
Results: A total of three indexes (behavioral, political, and cultural) and 12 sub-indicators of behavior (OCB, independent thinking, courage, legal, flexible and hard); the political index (insight and analysis of the political environment and politics) and cultural (confidence, empathy, positive influence on the personnel and performance units) were identified and approved.
Discussion: The aim of this study is to identify and prioritize social competence indicators of physical education managers approach the police with the analytic hierarchy process. Results showed that behavioral criteria paired comparison with the relative weight of expert opinion is of paramount importance 629/0, 266/0 in second place with the relative weight of cultural indicators and political indicators relative weight of priority 106/0 in third.
Keyword: Social competence, Physical Education, police
Referens
- Farahi, b. “Design and Model Development Manager (official system) approach to human resources” PhD thesis, Tehran University Management School.2001.
- Naderian, j. m. “Set of skills and competencies and provide a model in the field of physical education”, Tehran University Management School managers” journal physical and sportive. 2001. 1, 104-92.
Keywords
Social competence, Physical education, police