تحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.179
کد مقاله : 3779-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم ورزشی
2استاد دانشگاه ارومیه
3دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
مقدمه: صنعت‌ورزش با در اختیار داشتن عامل‌محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه‌ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت، تجارت وورزش گردیده است و به عنوان یک پل‌استراتژیک در‌خدمت توسعه‌ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران تدوین گردیده است.
روش شناسی: روش این پژوهش آمیخته می‌باشد که با روش نمونه‌گیری نظری انجام شد. جامعه‌آماری تحقیق شامل 160 نفر افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، اقتصاددانان حتی الامکان آشنا به مسائل ورزش، اساتید مدیریت‌ورزشی دانشگاه‌های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بود. پس از مصاحبه به روش گلوله برفی ابزار تحقیق تدوین و در نمونه‌های تحقیق که برابر با جامعه در نظر گرفته شد پس از تایید روایی و پایایی توزیع شد. همچنین محقق از دو نرم‌افزار Spss و Amos نسخه 22 استفاده نمود.
یافته ها: نتایج آزمون دو جمله‌ای نشان داد 9 عامل توسعه اقتصادی صنعت‌ورزش ایران از دید نمونه های تحقیق متناسب با اهداف تحقیق بوده و متعاقب آن نتایج تحلیل‌عاملی نشان داد که سرمایه‌گذاری و حمایت‌مالی و توسعه امکانات و زیر ساخت‌ها به ترتیب مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین عامل‌ها از دید نمونه‌های تحقیق می‌باشند. شاخص‌های برازش مدل (CFI، NFI، IFI) نیز از مقادیر بالای 0/9 برخوردار بودند که نشان از مطلوب بودن مدل اندازه‌گیری توسعه اقتصادی صنعت ورزش دارد.
بحث و نتیجه گیری: بر مبنای نتایج تحقیق، نقش اقتصادی ورزش را می‌توان در دو گروه تاثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم بررسی کرد. در بررسی آثار مستقیم، به ورزش به عنوان تفریح یا فعالیت جسمانی نگریسته می‌شود. بدین ترتیب آثاری همچون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات، هزینه‌های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، پوشش رسانه‌ای، اشتغال و جذب گردشگری و حامیان مالی، آثار اقتصادی غیر مستقیم ورزش در ارتقای سلامتی و کاهش هزینه‌های درمان در پی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of factors affecting economic development of Iran sport industry
Authors
Mostafa Afshari, Mir hasan Seyed Ameri, Habib Honari
Abstract
Introduction: Sports industry has provided the possibility of benefiting advertising opportunities and media with stimulating factors such as major sport tournaments (Brenna et al, 2016) and this issue would create the conditions for interaction between industry, commerce and sports and is considered as a strategic direction to develop sports and its economic prosperity (Hancock, 2013, McIntosh,2010). Therefore, the present study aims to analyze factors affecting economic development of Iran sports industry.
Methodology: The research method was mixed and theoretical sampling was used. The population were 160 persons with management experience in sport areas, economists who are familiar with sport issues, sport management professors of universities all over the country and people who have activity in sport economics. Using snowball sampling, research samples were considered equal to the whole population, the validity and reliability were confirmed and the interview was conducted. The 22nd version of SPSS and AMOS were used.
Results: The results of binomial test showed that nine factors of economic development of Iran sports industry were in consistent with research goals and following that, factor analysis results showed that investment, financial supports and development of facilities and infrastructure are respectively from the most to the least important factors in this study from the point of view of samples. The fit indices (CFI، NFI، IFI) had higher level than 0/9 which shows that measurement model of economic development of sport industry is desirable.
Discussion: Based on the results, the economic role of sports can be analyzed in two groups including direct and indirect economic impacts. Reviewing direct impacts, sport is considered as entertainment or physical activity. Thus Sporting goods and services production, imports and exports, household spending, creating places and facilities, advertising, media coverage, occupation, sponsors and tourists' attraction would be the consequences. Indirect economic impacts of sports play key role in promoting health, reducing health care costs, and consequently, the development of national programs and skilled labor and reducing government expenditures.
Keywords
Investment and financial support, institutional development, development of facilities and infrastructures