بررسی رابطه انگیزۀ پیشرفت و کمال‌گرایی ورزشی با موفقیت ورزشی ورزشکاران کبدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.180
کد مقاله : 3781-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2مربی دانشگاه زابل
چکیده
مقدمه: پیشرفت و دستیابی به اهداف در ورزشکاران مانند سایر افراد جامعه، به مثابۀ یک نیروی انگیزشی است که از علاقۀ آن‌ها به سمت رشد و کمال نشأت‌گرفته و آن‌ها را به سطحی فراتر از سطح کنونی سوق می‌دهد. بررسی و شناخت شاخص‌های مهم روانی ورزشکاران از جمله: انگیزه و کمال‌گرایی می‌تواند راهنمای خوبی برای مربیان و ورزشکاران باشد و از سرخوردگی و عدم دستیابی به موفقیت جلوگیری کند. موفقیت ورزشی نیز که معیار مهم و اصلی تمام ورزشکاران علی‌الخصوص ورزشکاران قهرمانی است، می‌تواند بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش بیافزاد، چرا که با توجه به بیان انواع دیدگاه‌ها در زمینۀ کمال‌گرایی و نظرات متعددی که در مطالعات مختلف بیان شده است. لذا هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ رابطۀ کمال‌گرایی ورزشی و انگیزۀ پیشرفت با موفقیت ورزشی بود.
روش شناسی: جامعۀ آماری پژوهش را تمام دختران و پسران کبدی کار شرکت‌کننده در هفتمین دوره مسابقات لیگ دسته 1 کبدی کشور در سال 1394 تشکیل دادند و بر اساس جدول حجم نمونه مورگان، 144 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. در این تحقیق پرسش‌نامه‌های کمال‌گرایی چندبعدی ورزشی، ادراک ازموفقیت ورزشی و پرسش‌نامۀ انگیزۀ پیشرفت (AMT) استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون هم‌بستگی نشان‌داد که بین کمال‌گرایی مثبت و انگیزۀ پیشرفت با موفقیت ورزشی هم‌بستگی به صورت مثبت معنادار و بین ابعاد منفی کمال‌گرایی و موفقیت ورزشی هم‌بستگی به صورت منفی معنادار می‌باشد. آزمون تحلیل رگرسیون نشان‌داد که کمال‌گرایی میزان 51 و انگیزۀ پیشرفت 48 درصد از تغییرات موفقیت ورزشی را تبیین می‌کند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، نشان داد که همان‌گونه که برای رسیدن به موفقیت نیاز به سطح مطلوبی از انگیزه است عامل مهم دیگری چون کمال‌گرایی نیز وجود دارد که اگر به شکل مطلوب و مثبت رشد پیدا کند می‌تواند ورزشکار را به سکوی پیشرفت و ترقی سوق دهد. در نهایت می‌توان گفت به منظور دست‌یابی به موفقیت، همواره ورزشکار نیازمند به حفظ سطح مطلوبی از کمال‌گرایی بوده و انگیزۀ لازم می‌تواند به عنوان یک نیروی پیش برنده در جهت دستیابی به اوج عملکرد مثمر ثمر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Study of the Relationship between Achievement Motivation and Perfectionism with Sport Success among Kabaddi Athletes
Authors
Zohre Rezaei, Malihe Sara bandi
Abstract
Introduction: The present research aims at studying the relationship between achievement motivation and perfectionism with sport success among Kabaddi athletes.
Methodology: The population includes all athletes participating in 1-st Division League of Kabaddi, from which 144 people were selected as sample. This was a survey, descriptive research. Pearson correlation coefficient and linear regression analysis were applied simultaneously for data analysis.
Results: The result of correlation test indicates that there is a significant positive correlations between positive perfectionism and achievement motivation with sport success, and there were significant negative correlation between negative dimensions of perfectionism and sport success. The regression analysis also showed that perfectionism explained 51% and achievement motivation explained 48% of variance in sport success. Finally, it can be said that motivation as a progressive force can be effective in achieving high performance, and she athlete always needs to maintain proper levels of perfectionism.
The present research aims at studying the relationship between achievement motivation and perfectionism with sport success among Kabaddi athletes. The population includes all athletes participating in 1-st Division League of Kabaddi, from which 144 people were selected as sample. This was a survey, descriptive research. Pearson correlation coefficient and linear regression analysis were applied simultaneously for data analysis.
Discussion: The result of correlation test indicates that there is a significant positive correlations between positive perfectionism and achievement motivation with sport success, and there were significant negative correlation between negative dimensions of perfectionism and sport success. The regression analysis also showed that perfectionism explained 51% and achievement motivation explained 48% of variance in sport success. Finally, it can be said that motivation as a progressive force can be effective in achieving high performance, and she athlete always needs to maintain proper levels of perfectionism.
Keywords
Perfectionism, Achievement Motivation, Sport Success, kabaddi