تأثیر تداخل زمینه ای و دشواری تکلیف بر یادگیری مهارت حرکتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.181
کد مقاله : 3782-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد
2دانشگاه جامع امام حسین (ع)
چکیده
مقدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تداخل زمینه ای و دشواری تکلیف (ذاتی و عملکردی) بر یادگیری مهارت حرکتی و بررسی فرضیة تلاش شناختی بود.
روش شناسی: 60 دانشجوی کارشناسی با میانگین سنی 2.55±24.82 بطور دردسترس انتخاب و بطور تصادفی به چهار گروه مسدود با دشواری تکلیف ذاتی (اسمی)، گروه تصادفی با دشواری تکلیف ذاتی (اسمی)، گروه مسدود با دشواری تکلیف عملکردی و گروه تصادفی با دشواری تکلیف عملکردی تقسیم شدند. شرکت کنندگان تکلیفی مشابه با تحقیق سانلی و لی (2014،2015) که شامل حرکت دادن دیسک روی یک میز کاملاً مسطح بود را در مراحل پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال اول و دوم انجام دادند. اهداف موردنظر برای تکالیف با دشواری ذاتی (اسمی) شامل فواصل 17، 13.5، 10 و 6.5 سانتی‌متری و برای تکالیف با دشواری عملکردی نیز شامل فواصل 31، 27.5، 24، 20.5 بودند.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در مرحله اکتساب نشان داد، تمرین به روش مسدود همراه با دشواری ذاتی (اسمی) نسبت به سایر روش ها منجر به بهبود اجرای حرکتی و کاهش خطای شعاعی تکلیف می شود. در آزمون یادداری با توجه به معنی‌داری اثرات اصلی، تمرین به روش تصادفی منجر به کاهش خطای اجرا نسبت به تمرین به روش مسدود شد و همچنین گروه دشواری عملکردی تکلیف خطای کمتر همراه با عملکرد بهتری را نسبت به گروه دشواری ذاتی (اسمی)نشان داد. یافته های آزمون انتقال اول و دوم نیز نشان داد که تنها روش تمرین تصادفی برتر از روش مسدود می باشد و منجر به یادگیری بالاتری می شود، اما بین گروه های با دشواری متفاوت تکلیف تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: یافته های حاضر بیان می کند که تاثیرات دشواری اسمی و عملکردی تکلیف در طی اکتساب بطور متفاوت بسته به زمینه آزمون انتقال وزدهی می شوند. چارچوب نقطه چالش دقیقا این رابطه پیچیده را به شکل فعلی تامین نمی کند اما سکوی پرتاب مفیدی را فراهم می آرود که آزمایشات بیشتری را برای سرمایه گذاری در نقش تجربه اجرا کننده، پیچیدگی تکلیف و زمینه مرتبط به یادگیری نوع آزمون در اکتساب مهارت های حرکتی، انجام داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
the effect of contextual interference and task difficulty in motor skill learning
Authors
Mona Tajai, Amir Shams, Mohamad Kazem Vaez Musavi
Abstract
Introduction: The purpose of this research was to investigate the effect of contextual interference and task difficulty in motor skill learning.
Methodology: Thus 60 students with mean age of 2.55±24.82 were selected and designed in 4 groups with randomly method.
Participants duty similar to this Sanli and Lee (2014,2015), which includes moving the disk was flat on a table in the pretest, acquisition, retention and transfer were first and second. task Participants were similar to this Sanli and Lee (2014,2015), which includes moving a disk on a table in the pretest, acquisition, retention and transfer test.
the purpose of this research was to investigate the effect of contextual interference and task difficulty in motor skill learning. thus 60 students with mean age of 2.55±24.82 were selected and designed in 4 groups with randomly method.
Results: Participants duty similar to this Sanli and Lee (2014,2015), which includes moving the disk was flat on a table in the pretest, acquisition, retention and transfer were first and second. task Participants were similar to this Sanli and Lee (2014,2015), which includes moving a disk on a table in the pretest, acquisition, retention and transfer test.
Discussion: The results show that are considered based on the effects of name difficulties and performance of the duty during acquiring differently.
Keywords
random practice, blocked practice, nominal difficulty, functional difficulty