روایی و پایایی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.182
کد مقاله : 3783-10THCONF
نویسندگان
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: مهارت‌های روانی اخیراً توسط روان‌شناسان ورزشی به سه دسته مهارت‌های روانی پایه، روان- تنی و شناختی تقسیم شده اند. در این بین مهارت‌های شناختی شامل تمرکز، تمرین ذهنی، تصویرسازی ذهنی و بازیابی تمرکز و طرح مسابقه می‌باشند. این ویژگی‌ها به این دلیل شناختی نام گرفته‌اند که با مراحل و فرآیندهای شناختی از قبیل یادگیری، ادراک، حافظه و تفکر سرو کار دارند. براین اساس، تصویرسازی مهارتی روان‌شناختی است که از طریق آن می‌توان عوامل شناختی تکلیفی را یاد گرفت و در ذهن خود آن ها را مرور و تقویت نمود. محققان تصویرسازی ذهنی را به عنوان تجسم یا بازسازی ادراکی اشیاء، حرکات، مناظر یا یک احساس به همان شکلی که در عالم واقعیت تجربه می‌شود، تعریف نموده اند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران می باشد.
روش شناسی: بدین منظور تعداد 355 ورزشکار مرد و زن از تیم‌های ملی، نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی را تکمیل نمودند. این پرسش‌نامه شامل 30 سوال و پنج مولفة تصویرسازی اختصاصی انگیزشی (MS)، تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشی (MG-M)، تصویرسازی انگیختگی عمومی انگیزشی (MG-A)، تصویرسازی اختصاصی شناختی (CS) و تصویرسازی عمومی شناختی (CG) است. جهت بررسی روایی سازۀ عاملی از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی (با فاصله دو هفته) از ضریب همبستگی درون طبقه‌ای استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهندة برازش مطلوب نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران تیم های ملی (شاخص های 0/97= C.F.I=0/96=T.L.I=0/68 P.G.F.I=و 0/72=P.N.F.I و 0/071=RMSEA) است. همچنین همسانی درونی و پایایی زمانی از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند. بنابراین، نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی از روایی و پایایی قابل قبولی در ورزشکاران تیم های ملی است و ورزشکاران، مربیان و پژوهشگران می توانند از این پرسشنامه استفاده کنند.
بحث و نتیجه گیری: به‌طور کلی نتایج به‌دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه‌ای نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی ذهنی، از ساختار پنج عاملی و 30 سوالی حمایت کرده و روایی عاملی، همسانی درونی و پایایی زمانی پرسش‌نامه را تأیید می‌کنند. در نتیجه از نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی ذهنی می‌توان به عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی قابلیت تصویرسازی ذهنی ورزشکاران ایرانی بهره‌گیری نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
validity and reliability of Sport Imagery Questionnaire among Athletes
Authors
9652 6320, 36 36, 63 63
Abstract
Introduction: The purpose of this research was to examine the psychometric properties (validity and reliability) of sport imagery questionnaire among Iranian national team’s athletes.
Methodology: For this purpose, the 355 athletes in Iranian national team were selected and completed the Persian version of the sport imagery questionnaire. This questionnaire involved 30 question and five components such as Motivational Specific (MS) Imagery, Motivational general-mastery (MG-M) imagery, Motivational general-arousal (MG-A) imagery, Cognitive specific (CS) imagery and Cognitive General (CG) function of imagery. Data were analyzed with Confirmatory factorial analysis based on structural equations, Cronbach alpha coefficient and intra-class correlation coefficient tests.
Results: Result showed that the sport imagery questionnaire has acceptable fit indexes (RMSEA=0.071, CFI=0.97, TLI=0.96, PNFI=0.72, and PGFI=0.68), internal consistency and temporal reliability among Iranian national team’s athletes. Thus, the Persian version of sport imagery questionnaire has acceptable reliability and validity in Iranian national team athletes and coaches, researchers and athletes can used this questionnaire.
Discussion: Overally, the results in this study showed that the results of confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and intra-class correlation Persian version questionnaire imagery, five-factor structure and 30 support questions and factorial validity, internal consistency and when confirmed the reliability of the questionnaire. Persian version questionnaire can be the result of mental imagery as a valid and reliable tool for studying and evaluating the use of mental imagery Iranian athletes.
Keywords
Sport Imagery, Iranian National Teams Athletes