مقایسه جابجایی کشکک بین دوندگان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی و سالم با استفاده از تصویر برداری MRI
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.183
کد مقاله : 3786-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه مازندران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
2دانشیار بیومکانیک ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ مازندران/ ایران
3دانشکده علوم پزشکی بابل
چکیده
مقدمه: سندرم درد کشککی رانی (PFPS) یکی از شایعترین اختلالات عضلانی-اسکلتی در بین مراجعین به درمانگاههای ارتوپدی و طب ورزش است که 57% تمام آسیب های زانو را در دوندگان شامل می شود. جابجایی خارجی کشکک و دیسپلازی تروکه آ از مهمترین عوامل بدراستایی مرتبط با مفصل کشککی رانی(PFJ) گزارش شده است که می تواند منجر به افزایش نیروی فشاری در قسمت خارجی زانو و در نهایت آسیب این مفصل بخصوص در دوندگان و سایر ورزشکاران شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه برخی پارامترهای بیومکانیکی شامل میزان انحراف کشککی و زاویه سولکوس بین دو گروه سالم و مبتلا به سندرم درد کشککی رانی با روش غیرتهاجمی و دقیق MRI بود.
روش شناسی: 21 آزمودنی در دامنه سنی 20-50 سال در دو گروه سالم (10 نفر) و مبتلا به سندرم درد کشککی رانی (11 نفر) مورد مطالعه قرار گرفته اند. از زانوی آزمودنی ها در زاویه 40 درجه فلکسیون، تصویر برداری MRI انجام شد. میزان انحراف کشککی با استفاده از زاویه angle congruence محاسبه شد.
یافته ها: میانگین جابجایی خارجی کشکک در گروه سالم 3/1±5/8 و در گروه بیمار 6/7±10/9 بوده که مقادیر آن در گروه بیمار 86 درصد بالاتر از گروه سالم بوده و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود( 0/04 = P) در حالیکه در میزان زاویه سولکوس اختلاف معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: عدم معناداری اختلاف میزان زاویه سولکوس بین دو گروه می تواند نشاندهنده این باشد که علت درد ناشی از جابجایی خارجی کشکک در بیماران کم عمق شدن ناودان تروکه آنیست بلکه می تواند ناشی از ضعف عضلات باشد. با توجه به توانایی عضلات در کنترل جابجایی خارجی کشکک، تاخیر یا ضعف عضله پهن مایل داخلی (VMO) یک فاکتور خطر بیومکانیکی برای جابجایی نامناسب کشکک است. نتیجه بدراستایی مفصل کشککی رانی ایجاد تنش های غیرمطلوب و بیش از حد و نیز نیروهای برشی است که بیشتر از آستانه فیزیولوژیکی بافت ها است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparisons of patella lateralization between healthy and runners with patellofemoral pain syndrome by using MRI
Authors
Somayeh Hosseinzadeh, Mansur Eslami, Mohmmad Taghipour
Abstract
Introduction: Patellofemoral pain syndrome is one of the most common muscloskeletal impairment presenting to orthopedia clinics and sports medicine centers that accounted for 57% of all knee problems in runners. it has been reported that patella lateralization and trochlear dysplasia are the most important malalignment factors related to patellofemoral joint (PFJ) that may lead to high compression force on lateral side of knee and finally damaging this joint specially in runners and other athletics. The aim of this study was the comparison of some biomechanical parameters including the patella deviation and Sulcus angle between two groups of healthy and patellofemoral pain syndrome (PFPS) patients by using noninvasive and precise methods of MRI.
Methodology: 21 subjects in range of 50-20 ages were classified into two groups of healthy (n=10) and patients with PFPS (P=11). MRI imaging was done for subject’s knee in 40 degree flexion. Patella deviation were measured by angle congruence.
Results: patella lateralization average in healthy group was 1.3±8.5 and in PFPS group was 7.6±9.10 that was 86% higher in patient group than healthy one and this difference was significant statistically (p=0.04), while there was no significant difference in the Sulcus angle.
Discussion: findings shows that the cause of pain due to patella lateralization could not relate to shallowing the trochlear groove but may result of muscles weakness. Due to ability of muscles to control of patella lateralization, delaying or weakness of Vastus Medialis Oblique (VMO) can be a risk factor for inappropriate displacement of patella. As a result of patellofemoral joint malalignment,undesirable and excessive tensions and also shearing force are created that more than the threshold of physiological tissue and can lead to cartilage damage, degenerative changes, ligamentous structures strain and patella laterallization and can cause pain in a wide range of activities in patients with patellofemoral pain syndrome.
Keywords
Patellofemoral pain syndrome, Patella Lateralization, Sulcus angle, MRI