اثر کفش motion control بر مولفه‌های گشتاور سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی فاز اتکای دویدن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.185
نویسندگان
1دانشجو دکتری بیومکانیک ورزشی/ دانشگاه مازندران
2دانشیار بیومکانیک ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ مازندران/ ایران
3دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
مقدمه:دو شاخص پرونیشن بیش از حد پا و تغییرات گشتاور مفصل زانو در صفحه فرونتال و هوریزنتال بعنوان فاکتورهای مرتبط به آسیب مفصل زانو شناخته شده است. شرکت‌های تولید کفش ورزشی با طراحی و تولید کفش‌های motion controlمدعی کنترل پرونیشن بیش از حد پا و به دنبال آن تاثیر مثبت بر متغیرهای مرتبط با درد زانو هستند. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر کفش motion control بر گشتاور سه‌بعدی مفاصل اندام تحتانی طی دویدن بود.
روش شناسی: 14 زن سالم (20-25 سال)پنجتلاش دویدن را با سرعت 0/2±3 متر بر ثانیه اجرا نمودند. دو کفش مورد آزمون شامل کفش نایک فری 5 (کنترل) و کفشاسیکس مدل kayano21(motion control) بود. گشتاور مفاصل اندام تحتانی با‌ روش دینامیک معکوس محاسبه شد.
یافته ها: کفش motion control به طور معناداری میزان اوج گشتاور اورتوری مچ پا را کاهش داد (0/031=p).بعلاوه، کفش motion control به طور معنی‌داری سبب افزایش مقادیر گشتاور اداکتوری مفصل زانو شد(0/033=p). مقادیر گشتاور سه بعدی مفصل ران بین دو نوع کفش اختلاف معنی‌داری را نشان نداد.
بحث و نتیجه گیری:نتایج نشان می‌دهند که کفش motion control با کاهش گشتاور اورتوری و افزایش در مقادیر گشتاور اداکتوری زانو می‌تواند نقش مهمی در کنترل حرکات پرونیشن بیش از حد پا و ابداکشن زانو ایفا نماید. به نظر می‌رسد این نوع از کفش‌ها به علت کنترل حرکات عقب پا در سطح فرونتال بیشترین اثر بخشی را در همین سطح حرکتی نشان می‌دهند.این شواهد نشان می‌دهند کهکفش‌های motion controlبه عنوان یک راه حل کارآمد و غیرتهاجمی در درمان و پیشگیری از دردهای زانو باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of motion control shoes on the three dimensional lower limb joint moments during stance phase of running
Authors
Fatemeh Salari, Mansur Eslami, Amir ali Jafarnezhad
Abstract
Introduction: Excessive foot pronation and frontal and horizontal knee moments are related to knee injuries. Motion control shoes aim to reduce excessive rear foot motion and leading to internal rotation of the lower limb through altering deformation rates between the medial and lateral sides of the shoe. The aim of this study was to evaluate the effect of motion control shoes on the three dimensional lower limb joint moments during running in healthy females.
Methodology:14 healthy females (20–25 years) performed 5 running trials at speed of3 ±0.2 m/s over a force platform during each shoe condition. Two shoes were tested, the Nike free 5 shoe(control), and the Asics GEL-Kayano 21(motion control). Video and force-plate data were collected simultaneously to calculate joint moments and the calculation was done by inverse dynamic equations.
Results: A motion control shoe significantly reduced peak ankle evertor moment (p = 0.031). Furthermore, motion control shoe significantly increase dadductor knee joint moments(p=0.033). Nobetween shoes differences in three-dimensional hip moments were observed.
Discussion:The results of this study indicated that a motion control shoe can control the subtalar joint pronation and the abduction of the knee by decreasing the amount of evertor moment and increasing the knee adductor moment. The effectiveness of these shoes in frontal plane due to controlling the rearfoot movement in this plane is high.These results indicate that the motion control shoes as an efficient and nonsurgical treatment must be considered.
Keywords
Shoe, Moment, Motion control, Running