اثرنواربندی کنترلی تیلت قدامی لگن بر الگوی جریان توان محوری درشت‌نی و کینماتیک سه بعدی مفصل ران طی دویدن در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی‌ رانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.186
کد مقاله : 3789-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دکتری بیومکانیک ورزشی/ دانشگاه مازندران
2دانشیار بیومکانیک ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه مازندران/ مازندران/ ایران
3دکترا - دانشگاه مازندران
چکیده
مقدمه: برای درک بیشتر مکانیزم ایجادسندرم درد کشککی‌رانی، تعیین منبع ایجاد چرخش درشت‌نی حائز اهمیتاست. چرخش درشت‌نی می‌تواند ناشی از عوامل پروکسیمال یا دیستال اندام باشد.توان و نحوه‌ی جریان آن مناسب‌ترین شاخصدر تعیین و شناسایی استراتژی‌های حرکتی است. هدف این مطالعه ارزیابی اثر نواربندی لگن بر کینماتیک سه-بعدی مفصل ران و تغییرات الگوی جریان توان محوری درشت‌نی در زنان مبتلا به درد کشککی‌ر‌انی طی فاز اتکای دویدن بود.
روش شناسی: 23 زن مبتلا به سندرم درد‌کشککی‌رانی (20-25 سال) پنج تریال دویدن را با سرعت 0/2±3 متر بر ثانیه را در دو شرایط با و بدون نواربندی لگن به‌منظور کنترل تیلت قدامی لگن اجرا کردند. زوایای مفصلی و توان محوری درشت‌نی حین فاز استقرار محاسبه شدند.جریان توان محوری درشت‌نی آزمودنی‌های این پژوهش ناشی از منابع پروگزیمال بود. از تست‌های آماری مک‌نمار و تی تست همسبته برای آنالیز داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: نواربندی لگن به طور معناداری میزان اوج زوایای اداکشن (0/011=p) و چرخش‌داخلی ران (0/001=p) را کاهش داد. نتایج تست آماری مک‌نمار نشان داد که الگوی جریان توان محوری درشت‌نی پس از استفاده از نواربندی لگن تغییری نداشت.
بحث و نتیجه گیری: نواربندی لگن سبب شده است که سینماتیک مفصل ران در دو صفحه ساجیتال و فرونتال به افراد سالم نزدیک شود، با این وجود، تغییرات الگوی جریان توان محوری درشت نی که تعیین کننده منبع چرخش محوری ساق است در اثر استفاده از نواربندی لگن معنی دار نبود. نتایج پژوهش پیشنهاد می‌کند که مداخلات کینماتیکی به تنهایی قادر به تغییر جهت جریان توان نیستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of anti-anterior pelvic tilt taping on the axial tibial power flow pattern and three dimensional kinematics of the hip joint during running in patellofemoral pain syndrome females
Authors
Fatemeh Salari eskar, 52 85, Seyyed Esmaeil Hosseininejad
Abstract
Introduction: To understand the mechanism of patellofemoral pain syndrome, determination the sources of tibial rotation movement is essential. Axial tibial rotation can causes by proximal or distal factors. Mechanical energy and power flow have been useful tools for evaluating and identifying the movement strategies. The aim of this study was to evaluate the effect of anti-anterior pelvic tilt taping on the axial tibial power flow pattern and three dimensional kinematics of the hip joint
Methodology: 23 patients with patellofemoral pain syndrome (20–25 years) performed 5 running trials at speed of 3 ±0.2 m/s during two conditions (no- intervention and anti-anterior pelvic tilt taping). Video and force-plate data were collected simultaneously to calculate the joint angles and axial tibial power flow. All of patients had proximal cause of axial tibial rotation (negative power flow). Statistical analysis was done by McNemar and paired sample T test.
Results: An anti-anterior pelvic tilt taping significantly reduced peak hip adduction (p=0.011) and internal rotation angles (p = 0.001). No between conditions differences in sagittal plane hip angle were observed. The result of McNemar test showed that there were not any between conditions differences in power flow pattern.
Discussion: The results of this study indicated that the anti-anterior pelvic tilt taping lead to the hip joint kinematics become similar to healthy population. However, taping did not have any effect on power flow pattern that determine the sources of axial tibial rotation. The results suggested that the kinematics interventions do not able change the power flow pattern.References:

1. Bellchamber TL, van den Bogert AJ. Contributions of proximal and distal moments to axial tibial rotation during walking and running. Journal of biomechanics. 2000; 33(11):1397-403.

2. Umberger, B. R., Augsburger, S., Resig, J., Oeffinger, D., Shapiro, R., & Tylkowski, C. Generation, absorption, and transfer of mechanical energy during walking in children. Medical engineering & physics. 2013. 35(5), 644-651.
Keywords
Taping, kinematics, Patellofemoral pain syndrome, Power Flow