مقایسه انگیزه مشارکت ورزشی بازیکنان مبتدی فوتبال آموزش دیده بر پایه دو سبک TGfU و سنتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.187
کد مقاله : 3791-10THCONF
نویسندگان
چکیده
مقدمه: برخی عوامل انگیزشی شرکت در ورزش شامل لذت بردن، دستیابی به حس شایستگی، آرامش، چالش بازی می باشد. با توجه به جاذبه ذاتی بازی برای کودکان اخیرا رویکردی تحت عنوان آموزش بازی برای ادراک (TGfU) تدوین شده است. بانکر و تروپ (1982) این رویکرد را بر اساس مفهوم آموزش ورزش به کودکان از طریق بازی توسعه دادند. هدف تحقیق حاضر، مقایسه انگیزه مشارکت ورزشی دو گروه از بازیکنان مبتدی فوتبال آموزش دیده بر پایه دو سبک TGfU و سنتی بود.
روش شناسی: بدین منظور دو گروه 15 نفره از بازیکنان مبتدی فوتبال (10-12 ساله) که در 3 ماه تابستان 1395 در مدارس فوتبال شهر تهران ثبت نام کرده بودند، در این تحقیق شرکت کردند. یک گروه تمرینات 3 ماهه خود را بر پایه رویکرد TGfU انجام داده بودند اما گروه دیگر بر اساس سبک آموزش سنتی مبتنی بر آموزش تکنیک تمرین کرده بودند. اصول اصلی این رویکرد شامل: تمرین فعالیت در گروه های کوچک، تقویت درک عناصر معمول بازی و تاکتیک های مورد نیاز برای موفقیت، یادگیری و تمرین تصمیم گیری در شرایط مختلف، تجمیع و بکارگیری مهارت ها می باشد. در انتهای دوره دو گروه پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی را تکمیل کردند. برای مقایسه سطح انگیزه مشارکت ورزشی در دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در سطح انگیزه مشارکت ورزشی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد و گروه TGfU بطور قابل توجهی انگیزه بالاتری برای مشارکت ورزشی در مقایسه با گروه دیگر داشتند (P <0.05).
بحث و نتیجه گیری: نتیجه اینکه آموزش مهارت های فوتبال بر پایه TGfU می تواند موجب افزایش انگیزه مشارکت ورزشی بازیکنان مبتدی فوتبال گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of sport participation motivation between novice football players based on two different approaches: Teaching Game for understanding and traditional method.
Authors
Malihe Naeimikia, Amin GHolami
Abstract
Introduction: Some of the factors that contribute to the motivation to participate in sport include enjoyment, competence, relaxation, challenges. The Teaching Games for Understanding (TGfU) approach has been developed recently to tap into children’s inherent desire to play. Bunker and Thorpe (1982) developed TGfU around the concept of teaching kids games by playing games. The purpose of this study was to compare of sport participation motivation between novice football players based on two different approaches: Teaching Game for understanding and traditional method. The main elements of TGfU approach include: trying out a version of the activity in a small-group, developing understanding of common elements of games and tactics needed for success, learning and practicing making decisions in action, in response to different situations, putting it all together, applying the skills.
Methodology: We compared motivation to participate in sport level in a group of 15 student novice football players (10-12 years old) in Tehran City, Iran, that has being trained through TGfU approach for 3 months with a group who has being trained based on traditional the technique-based approach for the same time period. We used sport participation motivation questionnaire for evaluation of sport participation motivation status of the subjects. Independent t test were used to compare sport participation motivation level between two groups.
Results: The results revealed that there was a significant difference between two groups in sport participation motivation level as TGfU group has significantly higher sport participation motivation compare to the other group (p< 0.05).
Discussion: In conclusion, teaching football skills based on TGfU approach can increase sport participation motivation of novice football player.
Keywords
Sport participation motivation, Teaching Game for understanding