راهبردهای توسعه اخلاق در ورزش قهرمانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.188
نویسندگان
1دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
2دانشگاه جهرم
چکیده
مقدمه: با توجه به اینکه هر ساله در سطح جهان رویداد های ورزشی کوچک و بزرگی انجام می شود، شاید به جرات بتوان گفت، یکی از مهمترین مواردی که به این رویدادها زیبایی می بخشد، نمایش ارزشهای اخلاقی توسط قهرمانان ورزشی است. بردباری، جوانمردی، عدم خشونت، به کار نبردن الفاظ زشت، استفاده نکردن از داروهای نیروزا (دوپینگ) و مسائلی از این دست از جمله مهمترین ارزش های اخلاقی هستند که توسعه آنها در ورزش قهرمانی از مهمترین اهداف مدیریت ورزش در هر کشور است. در این مطالعه سعی شده است که مهمترین راهبردها برای توسعه اخلاق در ورزش قهرمانی بصورت اکتشافی و با یک مطالعه کیفی تدوین شود.
روش شناسی: در این تحقیق از نوع کیفی بود که با استفاده از روش گراندد تئوری به ارایه راهبردهای توسعه اخلاق در ورزش قهرمانی پرداخته شود. در این پژوهش، از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد. نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که محققین به این نتیجه رسیدند که اطلاعات جدید، همان تکرار اطلاعات قبلی است. در پژوهش حاضر از نظرات 12 نفر از افراد، در قالب تعداد 14 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. برای تحلیل داده ها و تدوین راهبردها، از الگوی استراس و کوربین (1990) در قالب یک فرآیند کد گذاری سیستماتیک استفاده شد.
یافته ها: نشان داد که مهمترین راهبردهای توسعه اخلاق در ورزش قهرمانی در قالب چهار راهبرد فرهنگی، مدیریتی، ورزشی و آموزشی خلاصه می شود. راهبرد فرهنگی شامل راهکارهایی مانند توسعه فرهنگی پهلوانی و باستانی، مشارکت مراکز فرهنگی و ارتقاء معنویت دینی بود. راهبرد مدیریتی شامل راهکارهایی مانند تعیین سیاست های کلان، اختصاص بودجه، کارگروههای تخصصی و استفاده از سیستم پاداش و تنبیه بود. راهبرد ورزشی نیز به آموزش و تأکید در اردو های ورزشی، معرفی شخصیت های اخلاقی ورزش و یا جشن ها و جوایز اخلاق در مسابقات ورزشی اشاره دارد. راهبرد آموزشی هم به برگزاری نشست ها، کارگاهها و یا اردوهای آموزشی اشاره داشت.
بحث و نتیجه گیری: باید توجه داشت که برای ایجاد یک تحول بزرگ در توسعه اخلاق ورزش قهرمانی، نیاز به تدوین سیاست ها در قالب نظامنامه و اساس نامه ها و تضمین اجرایی آن از سوی مدیریت ورزش قهرمانی می باشد ضمن اینکه با راهبردهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی می توان به فرهنگ سازی اخلاق در این بعد ورزش را بصورت موازی پیش برد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The strategies of ethic development in Championship sport
Authors
Mohamad Hossein Ghorbani, Hamid Safari
Abstract
Introduction: Given that the small and large sporting events worldwide each year are done, Perhaps it could be said, one of the most important things that beautifies these events, displaying moral values by sports heroes. Respect for the rules, opponents, referees and spectators, as well as forgiveness, tolerance, generosity, non-violence, not applying ugly words, not using performance-enhancing drugs (doping) and so on are among the most important moral values the most important development in the Championship sport of sports management objectives in each country. In this study is that the strategies for the development of ethics in Championship sport as exploratory and a qualitative study be developed.
Methodology: In this study, a qualitative method was used for investigation which included Grounded theory for providing pattern for research. Population of the study consisted of all elite and authorities on ethic and sport field that were selected in three domains of scientific, executive, and sport domains. Theoretical and snowball sampling was used in this study. Sampling continued until the researchers concluded that new information would be the repetition of the former information. In this study, the ideas of 12 people was used in format of 14 interviews and process of data gathering finished when the subjects got to theoretical saturation. For analyzing data, Strass and Cornbin (1990) paradigm pattern was used in the form of coding and systematic process.
Results: The results showed that the most important development strategies for Ethics in Sport championship in four cultural, management, sport and educational strategies summarized. Cultural strategy includes ways such as athletics and ancient Iran cultural development, cultural centers and promote of religious spirituality. Management strategies, including tactics such as making of macro policy, funding, Specialized Committees and the reward and punishment system. Educational strategy noted meetings, workshops or educational camps.
Discussion: the results of the study were in line with those of Shajei et al (1391), McNamee, and Parry (2002). It should be noted that to create a big change in the development of Championship sport ethics, need to develop policies and regulations with a guarantee of its implementation by the management is Championship sport while the strategies of cultural, educational and sport can be conducted in parallel
Keywords
Strategy, Championship sport, ethics