حقوق مالکیت معنوی در ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.189
کد مقاله : 3794-10THCONF
نویسندگان
چکیده
امروزه حقوق مالکیت فکری بعنوان یکی از محورهای توسعه کشورها از ارزشهای مضاعفی برخوردار شده است چنانچه شناسایی مالکیت فکری می تواند از سویی اسباب جذب سرمایه گذاری و توریسم را فراهم نمایند و از سوی دیگر منجر به ایجاد مشاغلی که اقتصاد شهری را متحول می سازد. در ایران صنعت ورزش از جمله حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب مالکیت معنوی در حال شکل گیری است. حقوق مالکیت معنوی که عبارتست از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد وستد، موضوع آن شئی معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان دربرمی گیرد. این حقوق بعنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام حقوق کشورهای مختلف شناخته شده است. در مقاله حاضر، درصدد بیان مصادیق مختلف معنوی، اهمیت آن و رابطه میان آن و ورزش در ایران می باشد. سرقت مالکیت معنوی متعلق به دیگری موجب شده که عملاً تنوع، تازگی، ابتکار در نظام کسب و کار و صنعت ورزش رخت بربندد و گروه بی شماری از حاصل تلاش دیگری به رایگان منتفع شوند. لذا این روند قادر است توسعه صنعت ورزش را کند یا مختل کند و شهروندان را به گمراهی ژرف فرو برده و اسباب سوء استفاده تعداد قابل توجهی از افراد را فراهم نمایند. براین اساس در این مقاله نخست شناخت جامعی از مبانی و مفهوم حقوق مالکیت معنوی حاصل می شود و سپس براساس معیارهای مطالعاتی، مصادیق حقوق مالکیت معنوی در ورزش ایران شناسائی می گردد.
مصادیق صنعت ورزشی متناسب با مالکیت معنوی را به دو بخش مصادیق مرتبط با اشخاص حقیقی ورشی و مصادیق مرتبط با نهادهای ورزشی می توان تقسیم کرد. در بخش اول، مصادیق همچون حرکات و روش های ورزشی، همچنین مصادیق مرتبط با شخصیت ورزشکاران از جمله نام، تصویر، صدا، امضاء حتی شماره پیراهن ورزشکاران از جمله موارد مورد حمایت حقوق مالکیت معنوی می باشند. در بخش دوم، حق پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی و همچنین علایم و نشانه های ورزشی مانند سمبل، علامت ، نام و محل اقامت باشگاههای ورزشی، نام رویدادهای ورزشی، شعار مخصوص باشگاهها، طرح لباس تیم ها و ... بعنوان مصادیق مرتبط با نهادهای ورزشی از مباحث مورد حمایت حقوق مالکیت معنوی هستند. مباحث مربوط به حقوق مالکیت معنوی، منافع اقتصادی زیادی را عاید صنعت ورزش می نماید. فلذا متولیان ورزش بایستی در جهت تکوین و تدوین قوانین و مقررات جدید بین المللی و ملی در این خصوص تلاش کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Intellectual property rights in sport
Authors
Nader Shokri
Abstract
Today, intellectual property rights as one of the axes of development in countries has double values. If you can identify intellectual property on the one hand to attract investment and tourism, and on the other hand leads to job creation that would revolutionize the urban economy. The sports industry in Iran including new fields that support in the form of intellectual property is in the making. Intellectual property rights that include rights that have economic value and trade, and its subject is not material object but also the effect of human intellectual activity and covers. These rights are identified as the right to control the duplication of work and other applications for a limited time in different countries law. This article attempts to show the different manifestations of the spiritual, and the relationship between it and the importance of sport in Iran.
Also, theft of intellectual property belonging to another means that virtually variety, freshness, innovation is dead in business and sports industry and countless groups are using from other efforts to free benefit. Therefore, this process can slow or disrupt the development of the sports industry and plunged citizens into deep confusion and provide misuses of significant number of people. Therefore, in this article at first we should provide a comprehensive understanding of the principles and concepts of intellectual property rights, and then on the basis of studies benchmarks, we should identify the examples of intellectual property rights in Iran's sports.
Examples of sports industry in accordance with the intellectual property in two cases related to sports individuals and sports organizations can be divided examples. In the first part, examples of such movements and sports, as well as examples of athletes with character including name, picture, voice, signature even athletes shirt number, including intellectual property rights are protected. In the second part, the television broadcasting rights to sporting events and sports, as well as signs and symptoms such as symbols, symbols, names and residence clubs, sporting events name, motto for clubs, teams and clothing designs ... as examples of sports institutions protection of intellectual property rights are issues. Issues related to intellectual property rights, economic interests and benefits for the sports industry. Therefore, should exercise authority in the development and formulation of new rules and regulations of international and national efforts in this regard.
Keywords
rights, intellectual property (IP), investment, sports industry