پاسخ‌های هورمونی و عملکردی به مصرف مکمل ال-آرژنین در دوره بازگشت به حالت اولیه در فوتبالیست‌ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.19
کد مقاله : 2562-10THCONF
نویسندگان
1استادیار/دانشگاه لرستان
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
چکیده
مقدمه: فوتبال در سطوح بالا ورزشی دشوار است. علاوه بر دانش تکنیکی و تاکتیکی، هم چنین فوتبالیست‌ها باید همه قابلیت‌های جسمانی، فیزیولوژیکی و ذهنی را به‌طور کافی توسعه دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ‌های هورمورنی و عملکردی به مصرف ال-آرژنین در دوره ریکاوری در فوتبالیست‌ها بود.
روش‌شناسی: 22 فوتبالیست به‌طور تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. نمونه خونی اولیه و آزمون‌های سرعت، توان عضلانی و استقامت قلبی-تنفسی 48 ساعت پیش از مسابقه انجام شدند (مرحله 1). 48 ساعت بعد، مسابقه فوتبال برگزار شد. 10 دقیقه بعد از مسابقه، آزمون‌های عملکردی به عمل آمد (مرحله دوم). روز بعد نمونه خونی دوم انجام شد. در دوره ریکاوری گروه مکمل برای 4 روز هر روز 6 گرم ال-آرژنین مصرف کردند. پس از 4 روز نمونه خونی سوم و آزمون‌های عملکردی اجرا شدند (مرحله سوم). برای اندازه‌گیری سرعت، توان عضلانی و استقامت قلبی-تنفسی به ترتیب از آزمون‌های دوی سرعت 35 متر، پرش عمودی و یک و نیم مایل دویدن استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین هر سه مرحله استقامت در گروه مکمل وجود دارد (p=0.001) اما در گروه دارونما بین مرحله 1 و 3 معنادار نبود (p=0.168). اختلاف معناداری بین هر سه مرحله سرعت در هر دو گروه مشاهده شد (p<.05). در پرش عمودی هر دو گروه، بین مرحله 1 و 3 اختلاف معنادار نبود (p>.05). در تستوسترون هر دو گروه، بین مرحله 2 و 3 معنادار نبود (p>.05). در پاسخ به مصرف مکمل، اختلاف بین استقامت قلبی-تنفسی دو گروه معنادار شد (p=0.001).
بحث و نتیجه‌گیری: پس از مسابقه فوتبال استقامت قلبی-تنفسی، توان، سرعت و تستوسترون کاهش یافتند. در خلال ریکاوری، سه عامل اول به وضعیت پیش از مسابقه رسیدند اما تستوسترون به سطح پایه برنگشت. مصرف ال-آرژنین در ریکاوری استقامت قلبی-تنفسی را افزایش داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Hormonal and functional responses to L-Arginine supplementation during recovery in football players
Authors
Vahid Valipour Dehno, Nikzad Rezayi Rasekh
Abstract
Introduction: Soccer at high levels is a demanding sport. In addition to technique and tactic knowledge, the participants should also be sufficiently developed in all physical abilities. The purpose of this study was to investigate hormonal and functional responses to L-Arginine supplementation during recovery in football players.
Methodology: 22 players were randomly divided in two groups: Supplement and Placebo. 2 days before the match, blood samples were drawn and subjects performed speed, muscular power and cardiorespiratory endurance tests (stage 1). 48 hours after testing, a football match was hold. Ten minutes after the match, subjects performed functional tests (stage 2). The day after the match, second blood samples were drawn. During a 4-day recovery, supplement group received 6 g L-Arginine per day. After four days, blood samples were drawn and subjects performed functional tests (stage 3). To measure speed, muscular power and cardiorespiratory endurance, 35 meters sprint running, vertical jump and 1.5 mile running tests were respectively performed.
Results: Results showed significant difference between three stages of cardiorespiratory endurance in supplement group (p=0.001), but in placebo group significant difference was not found between stages 1 and 3 (p=0.168). Significant difference was found between each stages of speed in both groups (p<0.05). In vertical jump of both groups, significant difference was not found between stages 1 and 3 (p>0.05). In Testosterone levels of both groups, significant difference was not found between stages 2 and 3 (p>0.05). In response to supplementation, significant difference was found only between cardiorespiratory endurance (p=0.001).
Discussion: After a football match, speed, muscular power, cardiorespiratory endurance, and Testosterone decreased. The first three factors had recovered to baseline during recovery, but Testosterone had not recovered. Consumption of L-Arginine increased cardiorespiratory endurance.
Keywords
Football, L-Arginine, Recovery, Testosterone