مقایسه برخی از عوامل آنتروپومتری، ساختار بدنی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.190
کد مقاله : 3797-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه بیرجند
2هیات علمی دانشگاه
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و وضعیت بدنی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه بیرجند، می‌باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را تمام دانشجویان دختر19تا25ساله دانشگاه بیرجند تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل:40ورزشکار اعزامی به مسابقات کشوری دانشجویان (والیبال=20نفر، فوتسال=20نفر) و20نفر غیرورزشکار بودند. عوامل آنتروپومتریک ، آمادگی جسمانی و ساختار بدنی شامل: قد، وزن، دور کمر و دور باسن، درصد چربی بدن (کالیپر)، زاویه قوس پشتی و زاویه قوس کمری(خط‌کش منعطف)، قدرت عضلات پشت پا ، آمادگی قلبی ریوی، انعطاف پذیری و شاخص افت ناوی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و کروسکال- والیس در سطح معنی‌داری 0/05 < P صورت گرفت.
یافته ها: نتایج آماری این پژوهش نشان داد که والیبالیست‌ها درصد چربی کمتر و جرم توده عضلانی بیشتری نسبت به دو گروه دیگر و به خصوص نسبت به غیرورزشکاران داشتند. زاویه لوردوز در فوتسالیست‌ها کمتر از دو گروه دیگر بود و غیرورزشکاران دارای بیشترین مقدار زاویه لوردوز بودند. علاوه‌بر‌این، قدرت عضلات پا، انعطاف‌پذیری و آمادگی قلبی- ریوی فوتسالیست‌ها بیشتر از والیبالیست‌ها و در والیبالیست‌ها بیشتر از غیرورزشکاران بود. در رابطه با BMI، WHR، زاویه کیفوز و شاخص افت ناوی بین سه گروه تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر ورزش باعث بهبود عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی می-شود. همچنین افراد ورزشکار از لحاظ وضعیت بدنی در وضعیت بهتری از زوایای ستون فقرات نسبت به افراد غیرورزشکار قرار داشتند. لذا با توجه به اهمیت وضعیت سلامت عمومی دانشجویان و برای بهبود کیفیت زندگی افراد، ایجاد برنامه‌های ورزشی برای دانشجویان غیر تربیت بدنی باید در دستور کار مسئولان دانشگاهی قرار بگیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The comparison of anthropometrical, body structural and physical fitness parameters in athletes and non-athletes girls student
Authors
Nafiseh Arabshahi, Saeed Ilbeigi, Mohammad Esmaeil Afzalpour
Abstract
Introduction: The goal of present study was to compare some of anthropometrical, body structural and physical fitness factors in athletes and non-athletes girls’ student in Birjand University.
Methodology: The resent research was a causal-comparative study. The population of the study was included all 19 to 25-year-old female students in Birjand University. The sample included 40 athletes participated in national competitions (volleyball = 20, futsal = 20) and also 20 were non-athletes. Anthropometric factors, physical fitness and body structure include: height, weight, waist and hip circumference, body fat percentage, thoracic and lumbar lordosis curvatures angles, leg muscle strength, cardiopulmonary fitness, flexibility and Navi loss index were evaluated using by standard methods. Statistical analysis using SPSS 20 software and ANOVA and Kruskal-Wallis test were used and the significant level set as p> 0.05.
Results: The results showed that volleyball players had lesser body fat percent and more muscle mass than the other two groups, especially compared to non-athletes. The futsal players indicated lesser lordosis angle than to other groups; moreover, the non-athletes students had more amount of lordosis angle. Furthermore, leg muscle power, flexibility and cardio respiratory fitness of futsal players was significantly higher than volleyball players and in volleyball players was more than non-athletes. In conjunction with BMI, WHR, kyphosis angle and Navi drop index, there was no significant difference among three groups.
Discussion: According to the results of the present study is the regular exercise such as volleyball and futsal could improve health-related fitness factors. Moreover, athletes were in better physical condition of the spine angles as compared to non-athletes. Considering the importance of general health status and to improve the quality of life, create sports programs for non-physical education students should be designed on the agenda of university officials.
Keywords
Anthropometry, Physical fitness, Posture, athletes and non athletes