تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک، مقاومتی ، ترکیبی بر منتخببی از شاخصهای عملکردی زنان ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.191
کد مقاله : 3798-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکترا فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران-ایران
2مدیر گروه علوم ورزشی , دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات, تهران
3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات, تهران
چکیده
مقدمه: اکثر ورزشهای مختلف نیاز مبرمی به آمادگی بدنی، ترکیب قدرت ، سرعت ، توان انفجاری دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک، مقاومتی ، ترکیبی بر منتخبی از شاخصهای عملکردی زنان ورزشکار در تهران بود.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق که نیمه تجری بود، 120 زن ورزشکار شهر تهران که بدین منظور 40 نفر از آنها به صورت نمونه ، تصادفی انتخاب و بعد از اجرای آزمون چابکی ایفرد ، پرش سارجنت جهت اندازه گیری توان انفجاری اندام تحتانی ، 1RM جهت اندازه گیری قدرت در پیش آزمون، به صورت تصادفی از نوع جانشینی به چهار گروه 10 نفره پلایومتریک، مقاومتی ، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند . پس از هشت هفته اجرای پروتکل تمرینی و هر جلسه یک ساعت، مجددا در پس آزمون، تستهای فوق الذکر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، برای بررسی فرضیه 1 تا 3 ، ازمون پارامتریک اندازه های مکرر ، برای فرضیه 4 نیز از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس ، برای بررسی تفاوت معنی داری درون گروهی ، بین گروهی ، آزمون تعقیبی LSD عمل آمد.
یافته ها: یافته ها نشان داد سه گروه در مقایسه با پیش آزمون در متغیر های وابسته پیشرفت معنی داری داشتند اما تفاوت معنی داری برتری بین میانگین توان انفجاری به ترتیب تمرینات ترکیبی ، پلایومتریک ، مقاومتی وجود داشت ، تفاوت معنی داری برتری بین میانگین قدرت به ترتیب تمرینات ترکیبی، پلایومتریک، مقاومتی وجود داشت، تفاوت معنی داری برتری بین میانگین چابکی به ترتیب تمرینات پلایومتریک، ترکیبی، مقاومتی وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: سه شیوه تمرینی موجب بهبود ، افزایش متغیرهای وابسته شده اند، با توجه به اینکه ترکیب بدن تغییر نکرده بود، احتمالا افزایش قدرت در اثر سازگاری عصبی-عضلانی، آغاز سازگاری هومورال ، هماهنگی عصبی-عضلانی رخ داده است. برای افزایش توان انفجاری، قدرت روش ترکیبی، پلایومتریک برتری دارند، برای افزایش چابکی روش تمرینی پلایومتریک برتری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect term of playometric, resistance and concurrent training on functional index in train women
Authors
Samira Parazaran, Nader Shakeri, Farshad Ghazaliyan
Abstract
Introduction: Many different sports in dire need of fitness, combining power, speed , explosive power are. the purpose of this study was the effect term of playometric, resistance and concurrent training on functional index in train women
Methodology: The population of this quasi-experimental study, 120 female athletes in Tehran this purpose, 40 of them for example, were randomly selected and after AAHPERD agility test, Sargent Jump to measure the explosive power of the lower extremities,1RM , To measure power at the pre-test, 10 subjects were randomly divided into four groups of succession plyometric, strength, composition and control were divided. After an eight-week exercise protocol, each session an hour, again after the test, the above-mentioned test was conducted. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test for hypothesis 1 to 3, parametric tests Repeated measure analysis of variance parametric test for the hypothesis 4 is also to significant differences within groups, between groups, post hoc LSD test operation Came.
Results: Results showed that all three groups compared with pre-test were significantly improved in the dependent variable But the difference between explosive power were significantly higher compound exercises, plyometrics, there was resistance Significantly higher difference between the mean power respectively compound exercises, plyometrics, there was resistance, significantly higher difference between plyometric agility were combined, there was resistance.
Discussion: All three methods to improve training, increase the dependent variables and body composition has not changed since the Increase of power in the neuromuscular adaptations, beginning humoral adjustment, neuromuscular coordination occurred To increase explosive power, strength, combined, have superior plyometric, plyometric method is superior to increase agility.
Keywords
plyometrics, resistance, combined explosive power, Strength, Agility