تاثیر برنامه گرم کردن (متشکل از تمرینات پلایومتریک،ثبات مرکزی، چابکی، وکشش های پویا) بر میزان چابکی، سرعت دریبلینگ و پیشگیری از بروز آسیب در بازیکنان فوتبال مرد جوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.193
کد مقاله : 3800-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: ورزش فوتبال در زمره پر آسیب ترین ورزش های میدانی قرار دارد. و با جمعیتی حدود265 میلیون نفر بزرگترین جمعیت ورزشی جهان را به خود اختصاص داده است.ارتقاء سطح فنی بازیکنان و رسیدن به اوج عملکرد ورزشی به همراه حفظ سلامت بازیکنان، اهداف اصلی مربیان در طراحی تمرینات می باشد.گرم کردن پیش از فعالیت نیز در راستای اهداف فوق صورت می گیرد. نتایج مطالعات پیشین حاکی از تاثیر مثبت گرم کردن بر پیشگیری از بروز آسیب می باشد اما مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر گرم کردن بر عملکرد فنی و جسمانی بازیکنان صورت گرفته و اطلاعات در این زمینه بسیار محدود است.لذاهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه ی گرم کردن متشکل از تمرینات پلایومتریک، ثبات مرکزی، چابکی و کشش های پویا، بر میزان چابکی ، سرعت دریبلینگ و پیشگیری از بروز آسیب های بازیکنان فوتبال مرد جوانمی باشد.
روش شناسی: 2 تیم حاضر در مسابقات فوتبال جوانان دسته 3 ایران در دو گروه کنترل و تجربی به مدت یک فصل مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان بروز آسیب وساعات در معرض خطر قرار گرفتن بازیکنان در طول مدت پژوهش ثبت گردید. از آزمون های شاپیروویلک،t همبسته وt مستقل جهت بررسی و تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: بازیکنان گروه تجربی به صورت معنی داری (P<0.05) کمتر از بازیکنان گروه شاهد دچار آسیب شدند. بین پیش آزمون و پس آزمون گروه شاهد و تجربی در چابکی و سرعت دریبلینگ بازیکنان تفاوت معنی داری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: برنامه حاضر بر پیشگیری از بروز آسیب های بازیکنان فوتبال، چابکی و سرعت دریبلینگ آنان تاثیر بسزایی دارد.توصیه می گردد تیم های فوتبال از برنامه ی حاضر جهت گرم کردن پیش از تمرین و مسابقه استفاده نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of warm up program (plyometric - core stability- agility and dynamic stretch) on injury prevention- agility and dribbling speed in young male soccer players
Authors
Seyed Mojtaba Asgari, mohamad Hossein Alizadeh, Shahnaz Shahrbaniyan
Abstract
Introduction: Soccer is among the most damage sports field with a population of over 265 million dedicated to the world's largest sports population. Enhancing the technical level of the players and achievement to the peak athletic performance, is the main purpose of coaches and instructors in the field. Results of previous studies have indicated that a warm up program has positive impact on the prevention of injuries. However research on the influence of warming up on improvement of soccer players and their technical performance is very limited. The aim of this study, therefore, was to evaluate the effect of the warm-up program consisting of plyometric exercises, core stability, dynamic stretching, the degree of agility, and speed dribbling on sport injury prevention among young male soccer players.
Methodology: 2 teams in youth Iranian soccer tournament shaped our experimental and control groups. The total time of injury and the risk of the players during the study were recorded. Shapiro test, paired t-test and independent t-test were used to assess the normality of data and for the analysis.
Results: The soccer players in experimental group were significantly (P<0.05) less injured than the control group. A significant difference was also observed in agility and speed dribbling players between 2 groups.
Conclusion: The results of current study confirm the positive effect of warm up training program on prevention of injuries among soccer players, and their agility and speed dribbling. The program is recommended for soccer teams to warm up before training and competition
Keywords
Soccer, heating, injury prevention, Agility, speed dribbling