بررسی ریسک فاکتورهای آسیب زانو در داوران فوتبال لیگ برتر ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.194
کد مقاله : 3801-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو/دانشگاه تهران
2استادیار/دانشگاه بوعلی سینا
چکیده
مقدمه: تحقیقات اندکی بر روی بررسی و پیشگیری از آسیب های داوران فوتبال صورت گرفته است. هدف از انجام مطالعۀ حاضر، بررسی ریسک فاکتورهای آسیب زانو و همچنین تعیین میزان شیوع و انواع مکانیزم آسیب در داوران فوتبال لیگ برتر ایران بود.
روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق عرضی بود. 59 نفر داور لیگ برتر ایران با میانگین سنی 4/1±36/30 سال، قد 5/8±179 سانتی متر و وزن 6/3±74/55 کیلوگرم نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه های اطلاعات شخصی و ورزشی، تاریخچه آسیب و مقیاس سنجش زانو استفاده شد.با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرهای مختلف تحقیق، از جمله خورده مقیاس های سنجش زانو و همچنین سطح فعلی خوداظهاری عملکرد مفصل زانو و میزان آگاهی حرکتی داوران در مفصل زانو، بررسی شد. علاوه برآن از آنالیز رگرسیون برای پیش بینی تواتر و شدت آسیب رخ داده در میان آزمودنی ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد 81% داوران فوتبال آسیب زانو را تجربه کردند. بیشترین درصد آسیب های زانو مربوط به آسیب مینیسک (40%) بود و میزان آسیب های زانو در پای غیرغالب بیشتر از پای غالب بود. همچنین داوران در زمان جلسات تمرینی بیشتر آسیب می دیدند. امتیاز مقیاس سنجش زانو برای خورده مقیاس فعالیت های روزانه 13±85،و برای خورده مقیاس ورزشی-تفریحی 9±90 بود. نتایج رگرسیون نشان داد متغیرهای سن، نوع گرم کردن و مدت زمان وقوع آسیب توانایی پیش بینی شدت و تواتر آسیب را دارند.
بحث و نتیجه گیری: اجرای تمرینات قدرتی (مانند نوردیک همسترینگ) به همراه تمرینات انعطاف پذیری در غالب برنامه گرم کردن میتواند سبب پیشگیری از آسیب شود. همچنین تاکید بیشتر بر تمرینات اینتروال تا تمرینات هوازی در کاهش بروز آسیب موثر است، چون تمرینات هوازی میتواند سبب بروز آسیب های پرکاری شود. اطلاعات حاصل از این تحقیق در جهت طراحی و تنظیم برنامه پیشگیری از آسیب به دست اندرکاران کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران کمک شایانی میکند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Risk Factors for Knee Injury among Soccer Referees
Authors
Hamid Mahdavi Mohtasham, Shahnaz Shahrbanian
Abstract
Introduction: A few studies have specifically worked on risk factors of knee injuries among soccer referees.The aim of the current study was to investigate the knee injury risk factors and its prevalence and mechanism among the Premier League soccer referees in Iran.
Methodology: This was a cross sectional study. The sample of study was composed of 59 Premier League soccer referees in Iran (age 36.30±4.1 years, height 179±5.8 cm and weight 74.55±6.3 kg). The following questionnaires were used to collect the needed information: Personal and Sport information, Knee injury history and Knee outcome survey.Using the Pearson correlation coefficient, this study examined the relationships between different variables including KOS subscales as well as the current level of self-reported knee joint function and proprioception. Also, regression analysis was used to predict the frequency and severity of injuries.
Results: The results indicated that 81% of soccer referees experienced knee injury. Meniscus injury made up the highest percentage of knee injuries (40%). In addition, knee injuries of non-dominant leg were more prevalent than those of dominant leg. Also, the referees were mostly injured during training sessions. The value of KOS was 85±13 for activities of daily living subscale and 90±9 for sports-recreational subscale. Regression results showed that age, type of warm-up and time of injury can predict injury severity and frequency.
Discussion: Use of special training such as strength training (e.g. Nordic hamstring) with flexibility training in warm-up programs can prevent injuries. Also, emphasis on interval training over endurance training can reduce injuries as latter may cause overuse injuries. The results help to design and set-up an injury prevention program for the Referees Committee of Iran Football Federation.
Keywords
Injury prevalence, Knee injury, Premier League, Risk factors, Soccer referees