تاثیر یک‌دوره تمرین تناوبی شدید و ترکیبی هوازی-قدرتی بر سطوح آپولیپوپروتئین A و B زنان مبتلا به دیابت ملیتوس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.195
نویسندگان
1کارشناسی ارشد . فیزیولوژی ورزش
2مدیر گروه دروس عمومی، عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی
3دانشجو دکتری- فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهرکرد
4دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: افزایش شیوع دیابت نوع 2، تلاش‌هایی را برای کاهش عوارض قلبی عروقی دیابت نوع 2 می‌طلبد. مطالعات همبستگی معکوسی بین غلظت Apo و احتمال خطر بیماری قلبی عروقی مشاهد کردند. نشان داده شده است که نسبت آپوپروتئینB (Apo B) به آپوپروتئین(Apo A) A یک عامل پیش بینی کننده مهم در آسیب عضله قلبی است. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و ترکیبی بر سطوح آپولیپوپروتئین A و B، مبتلا به دیابت ملیتوس صورت گرفت.
روش شناسی: 52 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (سن 45 تا60 سال) به‌طور داوطلبانه در تحقیق حاضر شدند و بر اساس مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) در سه گروه تمرین همزمان قدرتی-استقامتی (17نفر) و تمرین شدید تناوبی (17 نفر) و کنترل (18 نفر) قرار گرفتند. گروه ترکیبی قدرتی-استقامتی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته تمرین استقامتی با 60 درصد حداکثر ضربان قلب (MHR) و دو جلسه در هفته تمرین مقاومتی با 70 درصد یک تکرار بیشینه (1-RM) انجام دادند. گروه تمرین شدید تناوبی سه جلسه تمرین در هفته 4 تا10 تکرار آزمون وینگیت 30 ثانیه‌ای بر روی ارگومتر را با حداکثر تلاش انجام دادند.
یافته ها: نتایج نشان داد که تغییرات ApoA به دنبال انجام تمرین ترکیبی (0/06=p) غیرمعنی‌دار بود، اما بدنبال تمرین تناوبی پرشدت (0/03=p) معنی‌دار بود. میزان تغییرات ApoB بدنبال این دو نوع تمرین تناوبی شدید (0/09=p) و ترکیبی (0/23=p) معنی‌دار نبود. باتوجه به داده‌های تحقیق، نسبت ApoB به ApoA در گروه تناوبی شدید معنی‌دار (0/01=p)، اما در گروه تمرین ترکیبی (0/08=p) غیرمعنی‌دار بود.
بحث و نتیجه گیری: آپولیپوپروتئین نقش عمده‌ای در چرخه معکوس کلسترول و در نتیجه کند شدن روند تصلب شرایین دارد.باتوجه به داده‌های تحقیق، نسبت ApoA/ ApoBدر گروه تناوبی شدید معنی‌دار، اما در گروه تمرین ترکیبی غیرمعنی‌دار بود. در نتیجه تمرین شدید تناوبی نسبت به تمرینات ترکیبی قدرتی-استقامتی می‌توانند اثرات بهتری بر سطوح آپولیپوپروتئین‌های خون زنان دیابت نوع 2داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of intensive interval training and combined training on apolipoprotein A and B in women with type 2 diabetes
Authors
Mahmud Asadi gndomani, Parivash Shekarchizadeh, Mahdi Ghafari, Alireza Soleymani
Abstract
Introduction: The increasing prevalence of type 2 diabetes, require efforts to reduce the cardiovascular complications in type 2 diabetes. Studies have observed an inverse correlation. Between apolipoprotein concentrations and risk of cardiovascular disease.Apoprotein A to B, Is an important predictor of myocardial damage. The purpose of this study is The effect of intensive interval training and combined training on apolipoprotein A and B in women with type 2 diabetes.
Methodology: 52 overweight female type 2 diabetic patients (age; 45-60 years old and fasting blood glucose≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l)) were assessed for eligibility. Participants were assigned to intense interval training group (N=17), concurrent resistance- endurance training group (N=17) and control group (N=18). The combined strength-endurance group did 12 weeks, three sessions per week endurance training with 60% of maximal heart rate and two session resistance training with 70 % 1-RM. Intense interval training group did three session/week of 4-10 repetition of all out 30s Wingate on ergometer were included 10 weeks of concurrent resistance- endurance training and intense interval training.
Results: The results showed that following combined training and intense interval training, there were no significant changes in body mass index and fat percent (p>0.05). There were no significant changes in ApoA in intense training (p=0.09), but it was significant in intense interval training group (p=0.03). ApoB Changes were not significant in combined (p=0.09) and intense training (p=0.23).
Discussion: Results highlight that exercise training independent of mode of training (intense interval training versus concurrent resistance- endurance training) is an effective training method to effect on blood levels of apolipoprotein women type 2 diabetes.
Keywords
Type 2 diabetes, Intense interval training and concurrent training, Apolipoprotein