اثر چهار هفته مکمل‌یاری جنسینگ بر پاسخ لاکتات و هورمون های رشد و کورتیزول به فعالیت مقاومتی شدید در دختران جوان غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.196
کد مقاله : 3803-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
2دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
چکیده
مقدمه: لاکتات و هورمون‌های رشد و کورتیزول نقش موثری در تنظیم و تحریک عضله‌سازی در فعالیت‌های قدرتی دارند. هدف این پژوهش، بررسی اثر مکمل‌یاری جنسینگ بر پاسخ لاکتات و هورمون‌های رشد و کورتیزول به فعالیت مقاومتی شدید در دختران جوان غیر ورزشکار بود. روش شناسی: بدین منظور، 10 نفر دختر جوان غیر ورزشکار در قالب طرح دوسوی‌کور متقاطع‌- متعادل در دو گروه جنسینگ و دارونما قرار گرفتند و در دو دوره‌ 4 هفته‌ای مکمل یا دارونمای مربوطه را دریافت کردند، که در 4 هفته‌ اول 5 نفر جنسینگ (100 میلی‌گرم در روز) و 5 نفر دارونما دریافت کردند، در پایان این چهار هفته، در روز آزمون نمونه خونی به میزان ml5 از ورید بازویی آزمودنی‌ها برای ارزیابی سطوح خونی هورمون‌های مذکور گرفته شد. سپس، آزمودنی‌ها بعد از 10 دقیقه گرم کردن پروتکل مقاومتی را اجرا کردند. بلافاصله پس از اتمام پروتکل مجددا خونگیری انجام شد و در چهار هفته‌ دوم، 5 نفری که جنسینگ مصرف کرده بودند، دارونما دریافت کردند و 5 نفری که دارونما استفاده کرده بودند، جنسینگ مصرف کردند و دوباره همان آزمون تکرار گردید.
یافته‌ها: در هر یک ازگروه‌های جنسینگ و دارونما سطوح سرمی هورمون رشد بعد از فعالیت تغییر معنی‌داری یافت (0/05>p). اما، در سطوح هورمون کورتیزول گروه جنسینگ متعاقب فعالیت مقاومتی شدید تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. میزان لاکتات خون در هر دو گروه بعد از فعالیت افزایش معنی‌داری داشت (0/05>p). همچنین سطوح سرمی هورمون رشد، کورتیزول و لاکتات خون گروه جنسینگ در مقایسه با دارونما تفاوت معنی‌داری نداشت.
بحث و نتیجه گیری: به‌نظر می‌رسد مصرف چهار هفته‌ای جنسینگ بر پاسخ لاکتات و هورمون رشد و کورتیزول به فعالیت مقاومتی شدید در دختران جوان غیر ورزشکار اثر ارگوژنیک ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of four weeks of ginseng supplementation on lactate response and growth hormone and cortisol to intense resistance exercise in young female non-athlete
Authors
Leyla Zarabi, Hamid Arazi
Abstract
Introduction: Lactate and growth hormone and cortisol have important role in the regulation and stimulating of muscle in power activities. according to this the purpose of this study was the effect of ginseng supplementation on lactate response and growth hormone and cortisol to intense resistance exercise in young female non-athlete.
Methodology: For this purpose, 10 female non-were double-blind, balanced crossover assigned in 2 groups ginseng and placebo and In the second period of 4 weeks of supplementation or placebo were given, in the first 4 weeks 5 subjects ingesting the ginseng (100 mg daily) and 5 subjects ingesting the placebo, At the end of the 4 weeks, On the test day the amount 5ml blood sample from brachial vein subjects to Blood samples were taken to measure blood levels of the hormones. Then, after a 10 minutes warm-up, subjects performed Resistance protocol. Immediately after the re-sampling protocol was used And the second 4 weeks, five subjects who had taken ginseng, placebo and 5 subjects who received placebo, ginseng use and the same test was repeated.
Results: In each groups of ginseng and placebo serum levels of growth hormone was significant after exercise (p<0.05). but there was not difference in blood levels of cortisol in ginseng group after intense resistance exercise and changes blood concentration of lactate was significantly increased in both groups after exercise (p<0.05). Also, the serum levels of growth hormone, cortisol and blood concentration of lactate in ginseng group compared with placebo were not difference.
Discussion: It seems that ginseng consumption in 4 weeks on lactate response and growth hormone and cortisol taking has not ergogenic effect to intense resistance exercise in young female non-athlete.
Keywords
Ergogenic substance, growth hormone, cortisol, lactate, intense resistance exercise