بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه را ه‌های جذب درآمد در ورزش دانشجویی کشور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.197
نویسندگان
عضو هیأت علمی / دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در جهان کنونی توسعه ورزش و زیرساخت‌های آن از جایگاه بسیار مهم و راهبردی برخوردار است. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری هوشمندانه از اهرم اقتصادی و علمی خویش، برای رشد و ارتقای این پدیده درون مرزهای خویش کوشیده‌اند و با توسعه ابزارهای لازم، موفق به جذب حداکثری منابع مالی و رشد فرصت های سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اشتغال‌زایی در صنعت ورزش شده اند. در این کشورها سازمان های ورزشی به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند و حداکثر کردن سود مبتنی بر افزایش طرفداران و جذب حامیان مالی را، هدف فعالیت اقتصادی- فرهنگی خود قرار داده‌اند. هرچند در طی سالهای اخیر با رشد و توسعه ورزش در کشور، شاهد رشد و شکوفایی در ورزش دانشگاهی بوده‌ایم ولی بررسی ها حاکی از آنست که ورزش دانشجویی کشور علی رغم پای گذاشتن به عرصه قهرمانی و بین المللی هنوز به دلیل عدم تقویت بنیه مالی و جذب سرمایه خارجی از فرصت‌های رشد و بالندگی و توسعه یافتگی بهره گیری درخور و شایسته ای را نداشته است. بررسی اسناد بالادستی در افق چشم انداز 1404 نشان میدهد ورزش دانشجویی در دستیابی به ماموریت توسعه و تجهیز و هم چنین ارتقای بهره‌وری منابع جاری، همواره با چالش و تهدیدهایی رو برو بوده است. در این راستا، به ترتیب فرصت‌هایی نظیر داشتن رویدادهای منسجم ورزشی، حضور پررنگ تیم های ورزش دانشگاهی در مسابقات جهانی، استقبال مطبوعات ورزشی به اخبار ورزش دانشجویی، شفافیت اعتبارات و بودجه تخصیص یافته ورزشی، اصلاح قوانین و آیین نامه ها در جذب مشارکت های بخش خصوصی از یک سو و چالش هایی مانند ساختار ناهمگون ورزش دانشجویی، وابستگی به منابع مالی دولتی و همکاری اندک مسولین برای حضور سرمایه گذاران، ضعف تبلیغات و عدم استفاده مناسب از نام و نشان ورزش دانشجویی به عنوان چالش ها و نقاط ضعف ورزش دانشجویی مطرح می باشد. هم چنین پس از تجزیه و تحلیل و ارزیابی ماتریس درونی و بیرونی فرصت‌ها و چالش های سرمایه‌گذاری در ورزش دانشجویی، یافته ها نشان می دهد سه استراتژی افزایش بهره‌گیری از توان مالی خیرین و نهادهای خصوصی، بهبود نگرش و دانش مدیران و کارشناسان ورزش دانشجویی به خصوصی سازی و جذب حامیان مالی، تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها و دستوالعمل ها برای افزایش ظرفیت درآمدزایی و برون سپاری در ورزش دانشجویی از اولویت های منظر مالی این حوزه می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Survey of challenges, investment opportunities and development of revenue ways in university’s sports
Authors
Mohamad Poorkiani
Abstract
In modern world, development of sport and its infrastructure have important and strategic position. Most of countries using their economic and science intelligently, make an effort for growth and promotion of this phenomenon in their jurisdiction and by development of necessary tools, managed to attract utmost of financial resources and growth of investment opportunities in manufacturing part, job creation and added value in sports industry. In these countries, sports organizations work as an economic agency and put profit maximization based on more and better attraction of fans and sponsors as their target of cultural-economic activity. Although in recent years, by growth and development of sport in country, we have witnessed the growth and prosperity of university sports but surveys suggest that though university sports entered championship and international arena, had no growth, eloquence and development opportunities competently due to lack of financial support and foreign investment attraction. Scientific findings and survey of documents in the vision of 2026 showed that university sports faces challenges and threats in attainment of mobilizing and development mission and also improvement of current sources efficiency. In this regard, opportunities such as having organized sport competitions and events, prominent presence of university sports teams in international tournaments, acclaim of sports media and press to the university sports news, transparency of budget allocated to sports, amendment of rules and regulations to attract private sector financial participation, challenges such as heterogeneous structure of university sports, dependence on governmental funds, lack of officials cooperation for presence of investors, weak advertisement and improper use of university sports name have been put forward as challenges and weakness points of the university sports. Also, after analyzing evaluation of internal and external matrix, findings suggested that three strategies including increase ‌utilization of financial donors and private institutions, improvement of attitude and knowledge of university sports managers and experts to privatize and attract sponsors, collection and updating regulations and instructions to increase revenue capacity and outsourcing in university sports are financial prospect priorities of this field.
Keywords
University Sports, investment, Financial Support, Revenue, Financial Sponsors