مقایسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رایج در مدارس بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای لوردوز کمری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.199
نویسندگان
1دانشجو
2استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم وررزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
3استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
چکیده
مقدمه: هدف از تحقیقی حاضر مقایسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رایج در مدارس بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای لوردوز کمری بود.
روش شناسی: تعداد ۲۴ دانش آموز بامیانگین سنی ۱۰ سال در دو گروه ۱۲ نفری سالم و دارای لوردوز به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابتدا دانش آموزان از نظر قوس کمری به شکل دقیق با خط کش منعطف بررسی شدند، دانش آموزان بر روی دو نوع نیمکت رایج در مدارس (نیمکت های متصل که نشستنگاه و میز متصل دارد و نیمکت های جدا که نشستنگاه و میز جدا دارد) نشستند، در ابتدای نشستن ۳۰ ثانیه از عضلات منتخب آنان (راست شکمی، بازکننده ستون فقرات، راست رانی و دوسر رانی) سیگنال گرفته شد، سپس یک فیلم آموزشی نیم ساعته برای آنان پخش شد و در ۳۰ ثانیه انتهای نشستن نیز از عضلات آنان سیگنال گرفته شده، به منظور نورمال سازی داده ها از تست های MVC خاصی عضله استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که p به دست آمده برای مقایسه دو گروه سالم دارای لوردوز هنگام نشستن روی صندلی متصل کمتر از 0.05 است و p به دست آمده برای مقایسه دو گروه سالم و دارای لوردوز هنگام نشستن روی صندلی متصل بزرگتر از0.05 است و همچنین فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان سالم هنگام نشستن روی نیمکت های جدا و متصل کمتر از 0.05 است و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای هنگام نشستن روی نیمکت های جدا و متصل کبزرگتر از 0.05 است.
بحث و نتیجه گیری: ۱- فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان سالم و دارای لوردوز به غیر از عضله راست شکمی هنگام نشستن روی صندلی متصل متفاوت است در گروه دانش آموزان، دارای بیشتر است یعنی صندلی، متصل برای دانش آموزان لوردوز نامناسب تر است ۲- فعالیت عضلات منتخب دانش آموزان سالم و دارای لوردوز به غیر از عضله راست رانی هنگام نشستن روی صندلی جدا متفاوت نیست بنابراین تنشستن روی این نوع صندلی برای دو کروه یکسان است. ۳- فعالیت الکتریکی عضلات دانش آموزان سالم به جز عضله راست شکمی هنگام نشستن روی نیمکت های جدا و متصل متفاوت است و فعالیت الکتریکی عضلات هنگامنشستن روی صندلی متصل بیشتر است بنابراین برای دانش آموزان سالم نیمکت جدا مناسب تر است. ۴فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای لوردوز به جز عضله دو سر رانی هنگام نشستن روینیمکت های جدا و متصل متفاوت نیست بنابراین یرای نشستن دانش آموزان دارای لوردوز روی هر کدام نیمکت ها برتری وجود ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect on the electrical activity of the muscles of ergonomic benches common in schools Students with lumbar lordosis
Authors
Azar Yousefian, Hadi Samadi, Farideh Babakhani
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the effect on the electrical activity of muscles ergonomic benches common in schools of students with lumbar lordosis.
Methodology: A total of 24 students with an average age of 10 years into two groups of 12 healthy subjects with lordosis were selected by convenience sampling. The students of lumbar lordosis were the exact shape using flexible ruler, after the completion of detailed measurements of lumbar lordosis students on two types of common couch in schools (attached benches and tables that seat attached and detached benches that is separate seat and table) sat down at the beginning of the sitting 30 seconds of their muscles (rectus abdominis, spinal extensors, rectus femoris and biceps femoris) were the signal, then a half-hour educational film for them aired in 30 seconds they also signal the muscles by sitting down to normal muscle with lordosis were selected by convenience samplingspecific data from tests MVC was used. lordosis compared to the healthy group will increase further.
Results: The aim of this study was to compare the effect on the electrical activity of muscles ergonomic benches common in schools of students with lumbar lordosis.
Discussion: 1.Electrical activity of the muscles of healthy students and with the exception of the rectus abdominis lordosis while sitting on a chair attached to a different group of students, the more the seat, is more connected to students difficult lordosis. 2. Activities of the students healthy muscles and rectus femoris muscle lordosis while sitting on a chair isolated other than sit on this chair for two sham acupuncture is not different so the same 3.Apart from the rectus femoris muscle and lordosis, while sitting on a chair isolated has no different from the type of seat for two not acupuncture the same 4 electrical activity of the muscles except the biceps femoris students lordosis while sitting apart and connected by different Rvynymkt not so used to sit on any bench Honors students lordosis there.
Keywords
ergonomics, couch, Lordosis, Student, electromyography