رابطه اعتبار برند و وفاداری مشتریان بر اساس مدل سویینی و سوایت
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.20
کد مقاله : 3532-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه زنجان
2دانشگاه آزاد اسلامی کردستان، واحد سنندج
چکیده
مقدمه: از دیدگاه سویینی و سوایت (2008) قابلیت اعتبار یک برند در اثر سال ها فعالیت و ارتباط با مشتریان، برآوردن و عمل نمودن به آن چه که به مشتریان وعده داده شده و همچنین ارائه خدمات و کالاهای دارای کیفیت برتر و یا حداقل مطلوب برای مشتریان که حاصل توانایی و تخصص شرکت بوده است، به وجود می‌آید. این قابلیت اعتبار در طی زمان، فقط از طریق روابط متقابل تکراری مشتری- شرکت ایجاد و متبلور میگردد. وفاداری مشتریان به برند باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت می‌شود. موسسات با شناخت نیازهای مصرف کننده و یافتن راههای ارضا کردن آنان از طریق نوآوری، حفظ و ارتقای کیفیت و از همه مهم‌تر، داشتن مشتریان وفادار است که می‌توانند سودآوری و بقای خود را در یک بازار رقابتی حفظ کنند. با توجه به موارد مذکور سوال مورد نظر پژوهشگر این است که آیا اعتبار برند باعث وفاداری مشتریان می شود یا خیر؟
روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان کالاهای ورزشی با برند ال اشپورت شهر تهران در سال 1394 تشکیل داده‌اند، بر اساس فرمول کوکران برای جامعه های نامعین، 384 نفر به عنوان نمونه آماری به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سوئینی و سوایت (2008) بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون‌ آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که بین متغیر اعتبار برند با متغیرهای رضایت مشتریان، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای رضایت مشتری، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر با تمایل مشتری به توصیه شفاهی به خرید رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. اما بین متغیرهای رضایت مشتری، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر با متغیر تمایل به تغییر برند رابطه معنی‌دار و معکوس وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به شرکت های تولید کننده کالاهای ورزشی پیشنهاد می شود؛ جهت وفاداری بیشتر مشتریان خود ضمن توجه به نیازها و خواسته های مشتریان با تولید کالاهای با کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب اعتبار برند خود را تقویت کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between brand credibility and customers loyalty based on Sweeney and Swaite model
Authors
Jabar Seifpanahi Shabani, Yaser Ganji
Abstract
Introduction: From the perspective of Sweeney and Swaite (2008) brand credibility is created by activity years and relation with customers, acting to what is promised to customers and also providing goods and services with superior quality or at least desirable for customers, that is result of the ability and expertise of company. This credibility arise only through duplicate interactions customers and company over time. Customer loyalty to the brand cusses word of mouth advertising. Firms can maintain profitability and their survival in the competitive market through recognize of customers needs, eliminate it via innovation and maintaining and improving quality, and most importantly having loyal customer. According to what mentioned above, researcher's question is that if credibility of brand causes loyalty of customers or not?
Methodology: The method of this research was descriptive – survey. The statistical population containing all of sporting goods customers with UHLSPORT brand in Tehran city at 2015. Based on Cochran formula for indefinite communities, 384 individual were selected as statistical sample by available method. Sweeney and Swaite Standard questionnaire was used for gathering the data. The collected data were analyzed using SPSS20 software and Pearson correlation test.
Result: Analyses of the data showed that there is a significant and positive correlation between brand credibility and satisfaction, loyalty commitment and continues commitment. Also, there is a significant and positive correlation between satisfaction, loyalty commitment and continues commitment with word of mouth advertising. But there is a significant and negative correlation between satisfaction, loyalty commitment and continues commitment with switching propensity.
Discussion: According to the result, to sporting goods manufacturers propose for more loyally of customers by considering to the needs of customer, with production of suitable and good quality of goods and after-sales services strengthen your brand.credibility.
Keywords
Brand credibility, Customer loyalty, Sport goods, UHLSPORT