ورزش برای توسعه؛ رویکرد نوین ورزشی برای پیشرفت شاخص های توسعه اجتماعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.200
کد مقاله : 3810-10THCONF
نویسندگان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
سازمان هایی مانند یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، آژانس جهانی توسعه در سالهای اخیر ورزش را وارد برنامه های خود کرده اند. "ورزش برای توسعه"(Sport for Development)استفاده از ورزش برای دستیابی به اهداف توسعه، تاکید بر دسترسی و درگیری تمام مردم در فعالیت های ورزشی در جهت منافع فردی و اجتماعی است.این حوزه با "توسعه ورزشی" که به معنی پیشرفت ورزشکاران، مربیان، سازمانها و موسسات و تجهیزات درگیر در ورزش است، تفاوت دارد. این پروژه در واقع نسخه توسعه ورزش در کشورهای درحال توسعه است! استفاده از ورزش برای توسعه بهداشت عمومی، اجتماعی شدن کودکان، جوانان و بزرگسالان، مشارکت اجتماعی جوامع کمتر توسعه یافته، و تعامل فرهنگها برای حل بحران از رویکردهای "ورزش برای توسعه" است. شاید بتوان لیراس(Lyras) را اولین فردی دانست که این ایده را مطرح کرد. در سال 2001 دفتر ورزش برای توسعه و صلح در سازمان ملل(UNOSDP) تاسیس شده، نخستین سازمان بین المللی این ایده را به رسمیت شناخت. سپس در سال 2003 اعلامیه "مک لیگن" سوییس پس از همایش جهانی ورزش و توسعه که در این شهر برگزار شد، بر کاهش تنش میان ملتها صحه گذاشت. پس از آن بود که حتی سازمان ملل متحد، سال 2005 را سال جهانی ورزش و تربیت بدنی نامگذاری کرد.در سال 1991، جان ساگدن(John Sugden) با هدف کاهش نا آرامی های مذهبی اقدام به برگزاری رویدادهای فوتبال و بسکتبال کرد! در این پروژه، بر جنبه های ارزش محور ورزش به جای جنبه های رقابتی آن تاکید شد.متفکران و واضعان "ورزش برای توسعه"را می توان در هفت گروه طبقه بندی کرد: ورزش برای معلولان، ورزش وتعلیم و تربیت،ورزش و جنسیت،ورزش و بهداشت،ورزش وگذران زندگی(معیشت)ورزش وصلح و ورزش و همبستگی اجتماعی. همانطور که ملاحظه می شودپروژه فوق، طیف وسیعی از جامعه و محورهای توسعه را پوشش داده است.جالب است که به زعم این متفکران، حتی توسعه سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر این بخش از توسعه قرار دارند. "ورزش برای توسعه" در طول حدود 15سال عمرخود پیشرفتهای زیادی داشته است. پژوهشگران می توانند روی حوزه هایی مانند سرمایه اجتماعی، کارافرینی(با تاکید بر حوزه بهداشت و معیشت)، برنامه های نوآورانه(برنامه هایی مانند Kick4Life ، که به درگیری بیشتر مردم در فعالیتهای بدنی تاکید دارند)، ارزشهای اجتماعی و محرکهای اخلاقی تاکید و بررسی کنند. متفکران این حوزه رمز پیشرفت جوامع را در افکار بزرگی می بینند که منجربه نتایج بزرگتر می شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Sport for development, a new approach for development of social development indices
Authors
Farzad Ghafuri
Abstract
International associations like UNICEF, WHO, and World Development Agency are changing their traditional methods for development and use sport in progress of planning. It also concerns employment, human rights, infrastructure and services. Sport for Development (SFD) is using sport, for developmental goals and emphasizes on access and engagement of all people in social and individual benefits. It differs from sport development that includes progress of athletes, coaches, organizations and institutions related to sport. In fact, researches and practitioners of SFD look for the process of social development. This project is, in Toto, process of development in developing countries. Using sport for public health, socialization of kids, youth and adults in less developed nations and interaction of cultures for crisis management are main goals of SFD. Lyras is the first scholar that introduced this idea for the first time. In 2001, United Nations Office for Sport, Development and Peace (UNOSDP) recognized this idea for the first time as an international organization. In 2003, during the World congress of sport and development in Mc Ligen, Switzerland, decreasing tension among nations and the effects of media, health, environmental programs, and dialog among nations via sport were emphasized. Even the UN named 2005 as the world year of sport and physical education.
In 1991 Jon Sugden, held Football and Basketball events for decreasing unrest of Catholics and Protestants! This project emphasized on values of sport instead of competition aspects. Concepts like team cohesion and leadership mentioned in these games. In fact, theorists of SFD categorized it in 7 groups: sport for disables. Sport and education, sport and sex, sport and health, sport and livelihood, sport and peace, and social cohesion. As we can see the project covers a broad spectrum and in fact uses this pillars for social development. It's interesting that even political and economic development are affected by social development. SFD has experienced a fast progress during its 15 years of living. Researchers can explore on fields like social capital, entrepreneurship, innovative programs, social values and ethics. SFD theorists believe on synergy and look for great ideas that lead to great outcomes.
Keywords
Sport, Development, Social, Political, Global