تحلیل وضعیت المپیادهای درون مدرسه ای شهر تهران با استفاده از SWOT
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.201
کد مقاله : 3811-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیت علمی / دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
چکیده
مقدمه: ورزش به عنوان راهکاری سالم در پویایی جامعه و در سیاست های نظام جمهوری اسلامی پیشینه ی دیرینه دارد. در همین راستا معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر اقدام به برگزاری المپیادهای ورزشی نموده است. بر این اساس ضرورت دارد که این حرکت پویا و برنامه مفید با توجه به نو پایی، آسیب شناسی شده و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن شناسایی گردد.
روش شناسی: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر حسب روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که به صورت مطالعه موردی با بررسی وضعیت موجود وترسیم وضعیت مطلوب در حیطه مطالعات استراتژیک انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، اعضا شورای المپیادهای ورزشی مناطق، کارشناسان و کارشناس مسئولان تربیت بدنی مناطق 19 گانه شهر تهران که تعداد آنها 247 نفر بودند. نمونه گیری بصورت طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شد که جمعاً 104 نفر بودند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل سیاهه ها و فرم ها بر اساس الگوی تعیین موقعیت استراتژیک "دیوید" که به منظور شناسایی موقعیت استراتژیک ( از لحاظ وضعیت درونی و وضعیت بیرونی ) طراحی گردید.
یافته ها: جهت تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی از ماتریس های استراتژیک استفاده گردید. کشف استعدادهای ورزشی دانش آموزان در جریان برگزاری رقابت ها، ایجاد رفاقت ها و رقابت های سازنده بین دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهاو ارتقاء مهارت ها ی ورزشی و توسعه آمادگی جسمانی دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای ورزشی از مهمترین نقاط قوت ونیز کمبود میزان امکانات و تجهیزات ورزشی موجود دربرگزاری المپیادها و نبودن فضاها و اماکن ورزشی مناسب جهت برگزاری مسابقات ورزشی از نقاط ضعف انهاست.
بحث و نتیجه گیری: از مهمترین نتایج بدست آمده قرارگیری وضعیت المپیادهای ورزشی در موقعیت استراتژیک محافظه کارانه بوده است. لذا ضروری است تدابیر لازم به منظور به حداقل رساندن جنبه های آسیب پذیر و نقاط ضعف سازمان و تهدیدها و تنگنا های بیرونی انخاذ گردد.
همچنین نتایج حاصله از لحاظ ارزیابی عوامل درونی در توسعه المپیادهای ورزشی شهر تهران ضعف های آن بر قوت های آن برتری دارد و از لحاظ ارزیابی عوامل بیرونی تهدیدات پیش روی المپیادهای ورزشی بر فرصتهای آن غلبه دارد.
لذا پیشنهاد می شود متولیان المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای در جذب منابع مالی مناسب، بهبود سطح امکانات ورزشی، برگزاری دوره آموزشی و بررسی عملکرد مربیان ورزش مدارس تلاش کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis for Situation of Sport Olympiads in the Schools of Tehran Using SWOT Model
Authors
ُُShahrouz Keihan, Tayebeh Zargar
Abstract
Introduction: Sport as a healthy solution in social dynamism and in Islamic Republic of Iran's policies, has a long history. In this regard, department of physical education of Tehran's Education Office, has attempted to organize sports Olympiads. On this base, it is necessary that this dynamic movement and useful program, being in its infancy, be analyzed and the strengths, weaknesses, opportunities and threats be identified.
Methodology: Regarding the goal, this research is applied, and regarding the data collection, it is descriptive-analytic, that, considering the current state and drawing the desired state, has been done in the form of a case-study, in the area of Strategic studies. The population of this research was the managers, members of sports Olympiad council of districts, experts and heads of physical educations of 19 areas of Tehran that were 247 people. The Sample consisted of 104 people that were selected in the form of stratified and random. The measurement tools included inventories and forms were designed based on David's Strategic positioning pattern, in order to identify the strategic position.
Results: To analyze the data, besides descriptive measures, strategic matrices were used. Exploring the students' sporting potentials while holding the competitions, establishing friendships and constructive competitions among students, participating in Olympiads, and boosting their sporting skills and developing their physical conditioning were of the most important strong points and lack of facilities and sporting equipments in holding Olympiads and lack of proper sport venues and spaces for holding sports competitions were of their weak points.
Discussion: Of the most significant results, has been the location of sports Olympiads in a conservative strategic position. It is therefore imperative to take necessary measures in order to minimize the vulnerable aspects of the organization, weaknesses and external threats and pressures. Also, results from the evaluation of the internal factors in developing Tehran's sports Olympiad shows that the weaknesses are superior to the strengths, and regarding the evaluation of the external factors, the upcoming threats of sports Olympiad overcome its opportunities. Therefore it is recommended that the custodians of intraschool sports Olympiads attempt to attract the proper financial resources, improve the level of sport facilities, hold educational courses, and analyze the performance of physical educators at schools.
Keywords
Sport Olympiad, schools, weak points and strong points, opportunities and threats