تبیین جامعه شناسانه خشونت نوظهور هوادران در فضاهای مجازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.203
نویسندگان
1هیأت علمی
2دانشجوی دکترا، دانشگاه مازندران
3پژوهشگر مستقل
چکیده
خشونت مجازی پدیده ای نوین است که در دهه ی اخیر میان هوادران ورزشی شایع است. در سال های اخیر و همراه با گسترش تکنولوژی های گوناگونی که امکان استفاده از فضاهای موسوم به مجازی را می دهند، هراز چند گاهی شاهد برخی رفتارها از سوی کاربران و استفاده کنندگان از این فضاها در حیطه های مختلف، به ویژه در عرصه ی ورزش، هستیم که می توان آنها را مصداق خشونت مجازی نامید.
این پژوهش در این مورد سعی دارد به این پرسش های اساسی پاسخ دهد: آیا فشارهای عمومی تجربه شده در زندگی روزمره نقشی در خشونت های مجازی هوادران ورزشی دارند؟ آیا حالت های منفی مانند خشم و احساس شکست می توانند روابط بین فشار تجربه شده و خشونت هوادران در فضاهای مجازی را بر اساس تئوری اگنیو تبیین نماید؟ آیا متغیرهای کنترلی چون عزت نفس، پایبندی مذهبی، راهبردهای مقابله با استرس، خودکنترلی و حمایت اجتماعی می توانند روابط علی مدل پژوهش را تعدیل نماید؟ آیا پیوندهای افتراقی هوادران می توانند روابط عدل مدل را تعدیل نمایند؟ این پژوهش با استفاده از نظریه اگنیو و حجم نمونه 400 نفری از هوادرانی که به صورت آنلاین در فضاهای مجازی حضور دارند، به تبیین فرضیات پرداخته و یافته ها حاکی از آنند که فشارهای تجربه شده در زندگی روزمره – حوادث منفی زندگی، تبعیض در محیط کاری، فشارهای آموزشی نادعلانه و فرزندپروی ناکارآمد- تاثیر معناداری در اعمال خشونت هوادران در فضاهای مجازی دارد. همچنین متغیرهای کنترلی پژوهش همچون خودکنترلی، پایبندی مذهبی، راهردهای مقابله با استرس، پیوندهای افتراقی به همراه حالات منفی –خشم و احساس ناکامی- روابط مدل علی پژوهش را تبیین نموده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A sociological explanation of fans’ emerging aggression in cyberspaces
Authors
Mohamad Mahdi Rahmati, Saeed Kabiri, Masoomeh Shadmanfaat
Abstract
Cyber aggression are a new phenomenon which is very popular among sport fans, especially in recent years. This study aimed to respond these questions: Whether experienced general strains in daily life play any role in cyber-bullying by sport fans or not? If negative feelings like anger and failure can mediate and moderate the relationship between experienced strains and sport fans’ cyber-bullying according to Agnew (1992)’s theory? If social control (variables like self-esteem, religiosity, stress coping strategies, self-control and social support) can mediate and moderate the relationship between experienced strains and sport fans’ cyber-bullying? If differential associations with records of physical, verbal and cyber aggression can moderate the relationship between experienced strains and sport fans’ cyber-bullying? Using General Strain theory and 400 Online fans, our findings indicate that, experienced strains by fans who are user of social media like Instagram or Facebook, had a significant effect on the emergence of cyberbullying against rivals, also, According to our findings, among the components of the General strain model only Harsh discipline, Negative events, Work place Victimization and Unjust Educational Pressure have high and significant differentiation power between Non-cyber offender/offender fans. In addition, social control model (Self-Esteem, self-control and Coping Strategy), Differential association (Peers’ Delinquent behavior and Peers' Cyberbullying) and negative emotions (Anger and Frustration) successfully could separate offender and non-offender fans. Moreover, the results confirm that experienced strains can have both direct and indirect effect on the levels of cyberbullying against rivals' members through social control, social learning sources, and the formation of negative emotions-anger frustration.
Keywords
Emerging aggression, Cyberspaces, Agnew theory