مقایسه تقارن کتف ها، ناتوانی عملکردی و حس عمقی مفصل شانه معلولین ورزشکار با غیرورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.205
کد مقاله : 2568-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استاد و دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
3استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
مقدمه: هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه تقارن کتف‌ها، ناتوانی عملکردی و حس عمقی مفصل شانه ی‌ معلولین ورزشکار و غیرورزشکار بود.
روش شناسی: تعداد 60 نفر شامل؛ 40 نفر ورزشکار معلول و 20 نفر معلول غیرورزشکار با ضایعات نخاعی با دامنه سنی 20 تا 30 سال در سه گروه 20 نفری (ورزشکاران بسکتبال با ویلچر، ورزشکاران پرتاب وزنه و معلولین غیر ورزشکار) قرار گرفتند. برای اندازه گیری تقارن کتف ها در سه وضعیت، صفر،45 و 90 درجه از متر نواری، برای اندازه گیری ناتوانی عملکردی مفصل شانه از پرسشنامه (DASH) و برای اندازه گیری حس عمقی در زاویه 45 درجه از گونیامتر یونیورسال استاندارد استفاده شد، تحلیل داده ها توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین تقارن کتف‌ها در ورزشکاران معلول و معلولین غیرورزشکار تفاوت معنادری وجود ندارد. دیگر نتایج تحقیق نشان داد بین ناتوانی عملکرد شانه ورزشکاران معلول با معلولین غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد، لیکن بین ناتوانی عملکرد شانه در دو گروه ورزشکار معلول بسکتبال با ویلچر و پرتاب وزنه تفاوت معناداری مشاهده نگردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین حس عمقی مفصل شانه ورزشکاران معلول با معلولین غیر ورزشکار در سطح 0/05 تفاوت معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: بین معلولین ورزشکار و غیرورزشکار نخاعی تفاوت معناداری در تقارن کتف ها وجود ندارد، لیکن ناتوانی عملکردی مفصل شانه ی ورزشکاران معلول کمتر از معلولین غیر ورزشکار است، همچنین ورزشکاران معلول بسکتبال با ویلچر و پرتاب وزنه با توجه به ماهیت رشته ورزشی آنها، حس عمقی (دقت بازسازی زاویه مفصل) بالاتری نسبت به معلولین غیرورزشکار داشتند.
بنابراین بین معلولین ورزشکار و غیرورزشکار نخاعی تفاوت معناداری در تقارن کتف ها وجود ندارد، لیکن ناتوانی عملکردی مفصل شانه ی ورزشکاران معلول کمتر از معلولین غیر ورزشکار است، همچنین ورزشکاران معلول بسکتبال با ویلچر و پرتاب وزنه با توجه به ماهیت رشته ورزشی آنها، حس عمقی (دقت بازسازی زاویه مفصل) بالاتری نسبت به معلولین غیرورزشکار داشتند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison the scapular symmetry, functional disability and proprioception of shoulder between the disabled athletes and Non-athletes
Authors
Alireza Kamalifard, Sadredin Shojaedin, Maliheh Hadadnejad
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the scapular symmetry, functional disability and proprioception of shoulder joint between disabled athletes and non-athletes.
Methodology: The research methodology was post-event research (comparative). The population of this study was men with SCI disability aged 20 to 30 years. A total of 60 people were chosen in three groups of 20 people, shot put athletes, wheelchair basketball players and disabled non-athletes. The data collection instruments included consent forms and collect information was used through a questionnaire of Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), tape square meters and standard universal goniometer manufacturing LTD Co. of Japan. In this study, descriptive statistics including central and dispersion parameters, graphs and tables were used to describe the research data and inferential statistics including Kolmogorov-Smironov and Levene test were conducted to check data normality and homogeneity of variances. To analyze the hypothesis One Way ANOVA test in the significance level of α≤ 0.05 was used.
Results: The results showed that there is no significant difference among scapular symmetry of shoulder joint of wheelchair basketball players, shot put athletes and disabled non-athletes. In addition, although the significant difference in functional disability of shoulder joint between the two groups (shot put and wheelchair basketball) was found, but there is no significant difference between the mean dysfunction of the shoulder joint in wheelchair basketball athletes and shot put athletes. The results also indicated that there is a significant difference in the shoulder joint proprioception of athletes with disability "wheelchair basketball", "shot put" and "disabled non-athletes" in the level of α≤ 0.05; this means that disabled athletes in the shoulder joint proprioception have been lower.
Discussion: There is a significant difference in symmetry shoulder joint of disabled athletes and non-athletes with spinal cord disability, but functional disability shoulder joint of athletes with disability is less than disabled non-athletes. The proprioceptive (carefulness restored joint angle) of athletes with disability, wheelchair basketball and shot put, due to the nature of the sport, is higher than disabled non-athletes.
Keywords
Scapular symmetry, Functional disability, Proprioception, Shoulder joint, Disabled athletes, Disabled non-athletes