اثر مصرف کوتاه مدت مکمل تورین بر میزان خستگی عصبی عضلانی، سطوح لاکتات خون و زمان واکنش انتخابی پس از اجرای فعالیت ورزشی بیشینه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.206
کد مقاله : 2569-10THCONF
نویسندگان
1کمیته اموزش فدراسیون
2مدرس اسکواش
3استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
4مدرس دانشگاه
5دانشگاه شهرکرد
چکیده
مقدمه: اسیدآمینه تورین نقش اساسی را در اعمال فیزیولوژیکی بدن ایفا می‌کند، خصوصا در کنترل انتقال عصبی، تنظیم حجم سلول، استحکام غشای سلولی، تنظیم بافت چربی و هموستاز کلسیم(2). هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل اسید آمینة تورین بر خستگی عصبی- عضلانی و عملکرد ورزشی پس از اجرای فعالیت ورزشی بیشینه بود.
روش شناسی: بدین منظور 20 نفر مرد ورزشکار حرفه ای اسکواش استان اصفهان داوطلب (با میانگین سنی 1/25±24/12 سال، قد 4/63±174/59 سانتی‌متر و وزن 8/97±71/52 کیلوگرم، شاخص تودة بدن 2/19±23/40 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی بدن 1/21±11/81) در دو گروه مکمل یا دارونما که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، طی دو جلسه پیش آزمون و پس آزمون به اجرای فعالیت ورزشی بیشینه در این تحقیق شرکت پرداختند. مکمل تورین و دارونما (نشاسته) بصورت کپسول های یک گرمی در اختیار آزمودنی های گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند، تا روزانه 5 کپسول را به مدت یک هفته مصرف کنند. لازم به ذکر است که مکمل دهی به صورت دو سو کور صورت گرفت.جهت تعیین تفاوت بین متغیرهای وابسته درون گروهی در پیش آزمون و پس از آن، آزمون t زوجی و جهت تعیین تفاوت بین دو گروه تجربی و دارونما آزمون t مستقل به عمل آمد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مصرف کوتاه مدت مکمل اسیدآمینه تورین میزان خستگی عصبی- عضلانی(0/0020=p)، زمان واکنش انتخابی (0.012=p)و میزان تجمع لاکتات خون (0/000=p)را پس از اجرای فعالیت ورزشی بیشینه کاهش می‌دهد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج، اثرات مثبتی را در عملکرد ذهنی، زمان واکنش و حالات خلقی آزمودنی ها نشان داد. مکانیسم این اعمال تورین ممکن است به خاطر نقشش در تعاملات بسیاری با سیستم های میانجی های گلیسینرژیک، اسید گاماآمینوبوترنرژیک، کولینرژیک و آدرنرژیک باشد(3).
در نتایج مشاهده کردیم که مصرف کوتاه مدت مکمل اسیدآمینه تورین میزان خستگی عصبی- عضلانی را پس از اجرای فعالیت ورزشی بیشینه کاهش می‌دهد. مطالعه باکر و همکاران (2010) نیز نشان داد که تورین حساسیت دستگاه انقباضی به کلسیم و تولید نیروی بیشینه را کاهش و اوج پاسخ های نیروی ناشی از دپلاریزاسیون، فعالیت کانال های رهایی از کلسیم و تجمع کلسیم درون شبکه سارکوپلاسمی را افزایش می دهد(1). در پایان با توجه به نتایج کسب شده از مطالعه حاضر، می توان با احتیاط گزارش کرد که مصرف این مکمل می تواند به عنوان راه گشای بهبود عملکرد ورزشی در فعالیت های متناوب سرعتی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of short term consumption taurin supplement on levels of neuromuscular fatigue, blood lactate and choice reaction time after high intensity exercise
Authors
Elyas Kosari, Zeynab-olsadat Mousavi, Alireza Rahimi, Mona Mahdizadeh Haghighi, Mohammad Faramarzi
Abstract
Introduction: Taurine plays a key role in physiological processes of the human body, specifically in regulating neural transmissions, adjusting cell volume, strengthening the cell-membrane, controlling adipose tissues, and regulating calcium homeostasis. The aim of this study was to investigate the effect of short-term amino acid taurine supplementation on neuromuscular fatigue and exercise performance following an intense bout of exercise.
Methodology: For this purpose, 20 male professional athletes of Isfahan squash volunteers (age mean 24.12±1.25 years, height mean 174.59±4.63 cm and weight mean 71.52± 8.97 kg, BMI 23.40±2.19 kg per square meter and body fat percentage 11.81±1.21) or placebo supplementation were randomly selected, participating in pre-test and post-test sessions maximal exercise performance in these experiments. Taurine supplementation or placebo (starch) including capsules in gram were consumed by experimental group and control group to eat 5 capsules daily for up to a week. Supplementation was performed in double-blind, and the assistant researcher was aware of the nature of the capsules. After the supplementation period, immediately post-test was performed in similar conditions. Paired sample t test was performed to determine differences between the dependent variables in intergroup in pre-test and post-test and independent sample t test performed to determine differences between the experimental and control groups .
Results: The mean difference was acceptable within p<0.05 levels. The results showed that short-term use of supplemental Taurine decline neuromuscular fatigue (p=0.002), choice reaction time (p=0.012) and the rate of blood lactate accumulation (p=0.000) following an intense bout of exercise.
Discussion: The present research supports the hypothesis that the short-term supplementation of taurine amino acid can lead to a minimization of choice reaction time following maximal athletic performance. The above mentioned mechanisms of taurine may be a function of the role which plays in various interactions with glycinergic, gamma aminobutyric acid, cholinergic and adrenergic mediators. It was observed that short-term supplementation of this amino acid resulted in reduction of neuromuscular fatigue after maximal athletic performance. Bakker et al. (2010) showed that taurine reduced sensitivity to calcium in contractions along with a lowering of maximal force production. The peak response caused by depolarization increased calcium channel activity and accumulation of calcium in the sarcoplasm network. According to the results obtained in the present study, it can be noted that the use of this supplement with caution can lead to improvement of athletic performance in speed intermittent activities.
Keywords
Taurine Amino Acid, Neuromuscular Fatigue, Choice Reaction Time, Squash Sport