رابطه بین مدیریت زمان و هوش اخلاقی با نگرش نسبت به تغییر کارکنان ورزش و جوانان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.207
کد مقاله : 2572-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
3استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
چکیده
مقدمه: امروزه، سازمان ها به صورت فزاینده ای درگیر معمای اخلاقی هستند، کاهش اخلاق کاری کارکنان در سازمان ها موجب شده که نگرش آنها نسبت به تغییرات سازمانی تحت تأثیر واقع شود و مقاومت آنها در برابر تغییرات افزایش یابد. همچنین اعمال مدیریت زمان باعث می شود تا آگاهی افراد از زمان در دسترس افزایش یافته و پاسخ به این تغییرات را بطور مؤثرتری بپذیرند.
روش شناسی: پژوهش حاضر روش توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری را کلیه کارکنان ورزش و جوانان که 650 نفر بودند و با توجه به جدول مورگان 242 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش سه پرسشنامه مدیریت زمان مکن (1950)، هوش اخلاقی لینک و کیل (2005) و نگرش نسبت به تغییر دانهام و همکاران (1989) بوده است.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت زمان و خرده مقیاس های آن با نگرش نسبت به تغییر کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین هوش اخلاقی و خرده مقیاس های آن با نگرش نسبت به تغییر کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بهترین متغیرهای که می تواند نگرش نسبت به تغییر کارکنان را پشی بینی کند، مدیریت زمان و هوش اخلاقی است.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین در ادارات ورزش و جوانان کارکنان بر مبنای مدیریت زمان و هوش اخلاقی عمل کنند، شرایطی فراهم خواهد آمد تا کارکنان به نگرش تغییرات سازمان دست پیدا کند، تا بتوانند عملکرد خود را افزایش دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between time management and moral intelligence to change the attitude of youth and sport organization staff
Authors
Elham Saeedi, Hosien Salmani, Parivash Nourbakhsh
Abstract
Introduction: Today, organizations are increasingly involved moral dilemma, reducing the work ethic of employees in organizations has affected their attitudes toward organizational change and resistance to change increases. Time management also leads to increase awareness and response time available to accept these changes more effectively.
Methodology: This research used descriptive method applied in this field. The population of all youth and sport employees were 650 people, according to Morgan table, 242 people were randomly selected. This research tool was three questionnaires measuring time management Macan (1950), moral intelligence Links and Kiel (2005) and changing attitude towards Dunham et al. (1989).
Results: The data analysis showed that there is a significant relationship between time management and its subscales with a positive attitude to change. Also, there is a significant relationship between moral intelligence and its subscales with a positive attitude to change. In addition, regression analysis showed that the variables that could predict change employees' attitudes were time management and moral intelligence.
Discussion: Therefore, in youth and sport organizations, staff act on the basis of time management and ethical intelligence, the circumstances will be provided for staff to achieve organizational change attitudes so that they can increase their performance.
Keywords
Time management, Moral intelligence, Attitude to change