اثر حاد انقباضات ارادی ایستا و پویای ویژه با شدت‌های متفاوت بر عملکرد پرش طول، عمودی، حداکثر نیرو و سرعت پا در دانشجویان تمرین کرده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.208
کد مقاله : 2577-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: گرم‌کردن با کشش ایستا قبل از فعالیت باعث کاهش عملکرد توانی و فعالیت‌های عصبی عضلانی می‌شود. از طرفی گرم‌کردن با انقباضات ارادی می‌تواند از طریق پدیده نیرومندسازی پس‌فعالی (PAP) موجب افزایش عملکرد توانی شود(1). PAP از طریق افزایش فراخوانی تارهای عضلانی و فعالیت عصب حرکتی، موجب افزیش موقت عملکرد انفجاری می‌شود(1). سیل(2002) تاثیر مثبت PAP را بر عملکرد توانی نشان داد. از آنجا که پژوهش‌های قبلی بیشتر اثرات گرم‌کردن پویا و ایستا بر عملکردهای توانی در ورزشکاران را بررسی کرده‌اند و کمتر به مقایسه این دو روش با شدت‌های مختلف پرداخته‌اند (2،3). بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر انقباضات ارادی ایستا و پویای ویژه با شدت‌های متفاوت بر عملکرد پرش طول، پرش عمودی، حداکثر نیرو و سرعت پا طراحی شد.
روش‌شناسی: بدین منظور 13 دانشجوی ورزشکار مرد(سن 1/75±22/69 سال، وزن 76/3±70/61 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها بطور متقاطع و تصادفی پنج پروتکل گرم‌کردن را انجام دادند. پروتکل‌ها شامل: گرم‌کردن به تنهایی، گرم‌کردن و اجرای نیم‌اسکات ایستا با شدت 60 و 90 درصد بیشینه، گرم‌کردن و اجرای پرش عمودی با 5 و 10 درصد یک تکرار بیشینه با جلیقه وزنه بودند.
یافته ها: نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد پرش عمودی بدنبال اجرای پروتکل‌های 5و10 درصد جلیقه وزنه در مقایسه با پروتکل گرم‌کردن به تنهایی بطور معناداری افزایش یافت(P=0.041,P=0.003) و در دیگر پروتکل‌ها تاثیر معنی‌داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: بطور کلی گرم‌کردن با انقباض پویای ویژه از طریق پدیده PAP نسبت به گرم‌کردن به تنهایی و ایستا موثرتر است همچنین این نوع گرم‌کردن می‌تواند با بکارگیری ویژگی(الگوی حرکتی) در ترکیب با شدت و بار مناسب، باعث افزایش عملکردهای توانی-سرعتی ویژه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The acute effect of static and dynamic specific voluntary contractions with different intensities on the performance of the horizontal jump, vertical jump, maximum power and leg velocity in practiced students
Authors
Mohssen Bapiran, Reza Ghanimati, Hamid Rajabi
Abstract
Introduction: Warm up with static stretching before exercise reduces the power performance and neuromuscular activity. The warm-up with voluntary contraction can increase the power performance through post activation potentiation (PAP). PAP causes acute increase of performance explosion through increasing the muscle fibers recruiment and motor nerve activity. Sale (2002) showed the PAP positive effect on through put performance. Because most of the previous research have studied the effects of static and dynamic warming up power performance in athletes and fewer compared these two methods with different intensities, therefore, the aim of this study was to determine the effects of static and dynamic specific voluntary contractions with different intensities on the performance of the vertical jump, horizontal jump, maximum strength and leg velocity. Methodology: 13 men of athlete students (with an average 22.69±1.75 years old and 70.61±3.76 kg weight) participated in this study. Subjects exposed to five different protocols intersecting and randomly. Protocols included warming up alone, warming and performing static half Scott with 60% and 90% of maximum intense, warming up and performing vertical jump with 5% and 10% of one maximum repetition by weight vest.
Results: The results by using repeated measure variance test showed that vertical jump after performing protocols of 5% and 10% with weight vest in comparison with warming protocols, increased significantly (P=0.003, P=0.041).
Discussion: Generally, warm up with dynamic contraction, particularly through PAP phenomenon is more effective than static warming up alone. In addition, this method of warming up can also increase the specific power-speed performance using characteristics (movement pattern) combined with intensity and suitable load.
Keywords
Post activation potentiation, Training characteristic, Power performance