طراحی آزمون توان بی هوازی ( RSA) ویژه کشتی گیران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.209
کد مقاله : 2578-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد/ دانشگاه خوارزمی
2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3کارشناس آزمایشگاه/ دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده
مقدمه: توان بی‌هوازی نقش مهمی در موفقیت کشتی‌گیران دارد، مربیان برای طراحی برنامه تمرینی تاثیرگذار باید توان بی‌هوازی ورزشکاران خود را مداوم اندازه‌گیری کنند. در این راستا روش‌هایی مانند اندازه‌گیری EPOC ، سطح لاکتات خون جهت تعیین توان بی‌هوازی وجود دارد. سنجش این متغیرها به تجهیزات آزمایشگاهی گران قیمت نیاز دارد. اما امروزه آزمونهای میدانی کم هزینه وجود دارد که می‌توانند جایگزین روش‌های پر هزینه آزمایشگاهی شوند. باکر (2005) و شیرازی (1385) نشان دادند که بین آزمونهای میدانی و آزمون وینگیت همبستگی بالایی وجود دارد. بنابراین استفاده از آزمونهای میدانی به دلیل سهولت در اجرا و کم هزینه بودن بین مربیان رواج پیدا کرده است. از اینرو هدف از پژوهش حاضر، طراحی آزمون توان بی‌هوازی (RSA) ویژه کشتی گیران بر مبنای آزمون وینگیت30 ثانیه بود.
روش شناسی: بدین منظور20 دانشجوی کشتی‌گیر دانشگاه خوارزمی(قد 5/5±174/13سانتیمتر، وزن 5/48±77/05 کیلوگرم و سن6/11±25/43سال) در این تحقیق شرکت کردند. حداکثر، حداقل و میانگین توان و شاخص‌خستگی، آزمون وینگیت و آزمون RSA که شامل دویدن مسافت20 متری با فاصله‌های استراحتی 20 ثانیه‌ای در 12 نوبت بود، محاسبه شد. همچنین میزان لاکتات خون دو دقیقه بعد از اجرای هر دو آزمون اندازه‌گیری شد. جهت بررسی میزان همبستگی شاخص‌های توان و لاکتات خون دو آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و t همبسته استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین حداکثر، میانگین و حداقل توان به دست آمده از آزمون RSA و آزمون وینگیت همبستگی معنی‌داری وجود دارد(0/001=r = 0/78 p=0/002 r= 0/83 p= 0/003 r= 0/81، p)، ولی بین شاخص خستگی دو آزمون همبستگی وجود نداشت (0/746=r p=0/013 ). همچنین تفاوت معنی داری در لاکتات خون دو آزمون مشاهده نشد (0/382=p).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به آزمون وینگیت 30 ثانیه آزمون RSA آزمونی معتبر برای اندازه‌گیری توان بی‌هوازی کشتی‌گیران آماتور می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Designing the specific anaerobic power test (RSA) for wrestlers
Authors
Moslem Yousefi, Mohssen Bapiran, Reza Ghanimati, Ali Dadseresht
Abstract
Introduction: Anaerobic power have important role in the success of the wrestlers. Coaches for designing an effective training program should measure anaerobic power of their athletes continuously. In this regard, there are measurement methods such as EPOC, to determine the level of blood lactate for anaerobic power. Measuring of these variables need expensive laboratory equipment, but today there are low cost field tests that can replace expensive laboratory methods. Baker (2005) and Shirazi (2006) showed that there are high correlation between field tests and Wingate test. Therefore, because of the ease of usage and low cost of field tests, these tests became prevalent among coaches. Therefore, the aim of this study was to design a specific anaerobic power test for wrestlers based on 30-seconds Wingate test.
Methodology: For this purpose, 20 wrestlers from Kharazmi University of Tehran wrestling team were selected (height 173.13±5.5 cm, weight 77.05±5.48 kg and age 25.43±6.11 years). Maximum, minimum and mean power and fatigue index were calculated after performing Wingate test and Repeated Sprint Ability (RSA) test including 20 meters running with 20 seconds rest interval in 12 rounds. Plasma lactate level also was measured after 2 minute of each test. Pearson correlation test and dependent t test was used to determine the correlation between power index and physiological parameter (blood lactate). Results: The results showed that, there is a significant correlation among the maximum, minimum and mean power obtained in RSA test and Wingate test (r=0.81 p=0.001, r=0.78 p=0.002, r=0.83 p=0.003), but there was no significant correlation between fatigue index in two tests‌ (p=0.013, r=0.746). Also there was no significant difference (p=0.382) between mean of lactate in the Wingate test and RSA test.
Discussion: Regarding 30-second Wingate test, RSA test is a valid test for measuring anaerobic power in amateur wrestlers.
Keywords
Anaerobic power, Wingate test, RSA test, Wrestlers